Lou­nais-Suo­men po­lii­si on edis­ty­nyt Eu­ras­sa 4. ke­sä­kuu­ta kuol­lee­na löy­de­tyn hen­ki­lön ta­pauk­ses­sa. Po­lii­si pi­tää to­den­nä­köi­se­nä, et­tä hen­ki­lö on riis­ta­ka­me­ra­ku­vaan vuo­den­vaih­tees­sa tal­ti­oi­tu­nut mies.

Mies on liik­ku­nut maas­tos­sa Ju­ha­nis­ton­tien am­pu­ma­ra­dan lä­hei­syy­des­sä ai­na­kin en­nen vuo­den­vaih­det­ta. Hän tal­ti­oi­tui riis­ta­ka­me­ran ku­vaan 31.12.2023. Li­säk­si po­lii­sil­le on sel­vin­nyt, et­tä pai­kal­li­nen met­säs­tä­jä ta­pa­si hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti sa­man mie­hen sa­mal­la alu­eel­la jo 28. jou­lu­kuu­ta. Mies pu­hui met­säs­tä­jäl­le suo­mea.

Vai­na­jan hen­ki­löl­li­syys on edel­leen epä­sel­vä, jo­ten po­lii­si pyy­tää ylei­söl­tä vih­jei­tä vai­na­jan tun­nis­ta­mi­sek­si. Vai­na­ja on hoik­ka ja al­le 180 cm pit­kä. Hä­nen pääl­lään oli tum­ma Stock & Hank -merk­ki­nen tal­vi­tak­ki ja ja­las­sa So­rel Ca­ri­bou -merk­ki­set tal­vi­ken­gät. Li­säk­si hä­nel­lä oli Wood Fel­las Raf­lect -merk­ki­set har­maan­rus­ke­at sil­mä­la­sit.

Vih­jeet voi il­moit­taa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen: vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi.