Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men al­le 18-vuo­ti­ai­den poi­kien jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een hyök­kää­jät Kons­ta He­le­nius ja Emil Hem­ming näyt­ti­vät tors­tai-il­ta­na, mikä ero on Suo­men Lii­gas­sa pe­laa­vil­la am­mat­ti­lais­kiek­koi­li­joil­la ja se­ka­lai­ses­sa jou­kos­sa ul­ko­maa­lai­sia ju­ni­o­ri- ja pää­sar­jo­ja pe­laa­vil­la Lat­vi­an pe­laa­jil­la.

He­le­nius, Hem­ming ja pa­han pol­vi­vam­man jäl­keen MM-ko­ti­ki­soi­hin kun­tou­tu­nut puo­lus­ta­ja Aron Ki­vi­har­ju tar­jo­si­vat Es­poos­sa sel­lais­ta kiek­ko­tai­tu­ruut­ta, et­tä koko Suo­men yk­kös­vii­sik­ko hyök­kää­jä Lau­ri Si­ni­vuo­ren ja puo­lus­ta­ja Vee­ti Väi­sä­sen kera vai­kut­ti ole­van vä­lil­lä kuin eri pla­nee­tal­ta, omiin­kin ken­täl­li­siin ver­rat­tu­na.

Pik­ku­lei­jo­nat kie­put­ti MM-ura­kan avau­sot­te­lus­saan lo­pul­ta 3–1-voi­ton Lat­vi­as­ta.

– Lat­via on sit­keä ja ku­ri­na­lai­nen jouk­kue. Lat­via teki pe­lin han­ka­lak­si, kun em­me teh­neet tar­peek­si maa­le­ja pai­kois­tam­me. Mei­na­si tul­la to­del­la haas­ta­va peli, Suo­men pää­val­men­ta­ja Mar­ko Kaup­pi­nen myön­si.

Tehottomuus vaivasi vielä

Hem­ming ja He­le­nius ovat ko­vet­tu­neet täl­lä kau­del­la lii­ga­kau­ka­loi­den li­säk­si myös al­le 20-vuo­ti­ai­den MM-kil­pai­luis­sa.

Kak­sik­ko näyt­ti tors­tai­na jo pit­käk­si ve­ny­nees­sä avaus­vaih­dos­saan, mitä täl­lä ja en­si vii­kol­la Es­poos­sa ja Van­taal­la pe­lat­ta­vis­sa MM-kil­pai­luis­sa on lu­vas­sa: par­haim­mil­laan kiek­ko­tai­tu­ruut­ta, pa­him­mil­laan te­hot­to­muut­ta. Noi­hin tii­vis­tyi koko Suo­men ot­te­lu.

Ha­na­kas­ti lau­ko­nut Hem­ming vii­meis­te­li avaus­maa­lin en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä yli­voi­mal­la. Tai­tu­ri­mai­nen He­le­nius an­toi syö­tön, mut­ta eleh­ti täy­so­su­man jäl­keen Ki­vi­har­jun suun­taan sen nä­köi­se­nä, et­tä kak­kos­syöt­tö oli yh­tä ar­vo­kas kuin yk­kö­nen. Si­ni­vii­van ma­est­ro Ki­vi­har­ju ja­ke­li huip­pu­syöt­tö­jä pit­kin il­taa.

Toi­ses­sa eräs­sä He­le­niuk­sen vii­sik­ko pyö­rit­ti li­sää yli­voi­ma­pe­li­ään, mut­ta ei on­nis­tu­nut yl­lät­tä­mään lois­ta­vas­ti tor­ju­nut­ta Lat­vi­an maa­li­vah­ti Nils Mau­rin­sia.

– Vas­tus­ta­jal­la oli erit­täin hyvä maa­li­vah­ti. Veik­kaan, et­tä maa­lin­te­ko au­ke­aa tur­nauk­sen mit­taan. Ei tar­vit­se pu­ris­taa mai­laa, Hem­ming jut­te­li.

Yli­mää­räi­se­nä hyök­kää­jä­nä ot­te­luun mer­kat­tu Heik­ki Ruo­ho­nen näyt­ti täh­ti­kaar­til­le mal­lia te­hok­kaas­ta vii­meis­te­lys­tä ja oh­ja­si 2–0-lu­ke­mat Tuo­mas Suo­nie­men syö­tös­tä.

– Hie­noa, et­tei tar­vit­se odot­taa te­ho­ja vain yh­del­tä ket­jul­ta. Kol­me muu­ta­kin ket­jua saa­vat ai­kaan. Se on voi­ma­va­ra meil­le, Hem­ming tuu­mi.

Rimpinen venyi oikeaan aikaan

Al­le 18-vuo­ti­ai­den MM-kil­pai­lu­ja on pe­lat­tu vuo­des­ta 1999. Suo­mi kuu­luu ikä­luo­kan me­nes­ty­jiin nel­jäl­lä kul­ta-, kol­mel­la ho­pea- ja vii­del­lä prons­si­mi­ta­lil­laan.

Lat­via oli pit­kään his­si­jouk­kue, mut­ta pe­laa nyt vii­den­sis­sä pe­räk­käi­sis­sä pää­sar­ja­ta­son MM-kil­pai­luis­saan.

Lat­via sai par­haat paik­kan­sa toi­sen erän lop­pu­puo­lel­la, mut­ta maa­li­vah­ti Pet­te­ri Rim­pi­nen pe­las­ti kob­ra­mai­sel­la hans­ka­kä­del­lään Pik­ku­lei­jo­nat ta­kais­kuil­ta.

– Oli se ai­ka paha paik­ka. Vä­hän säi­käh­din it­se­kin, mut­ta pian sen jäl­keen saim­me 2–0-maa­lin. Ko­ko­nai­suu­te­na meil­tä tosi hyvä peli, mut­ta piti ol­la valp­paa­na, kun vas­tus­ta­jal­le tuli paik­ko­ja, Rim­pi­nen ki­teyt­ti.

Pää­tö­se­räs­sä Suo­mi jat­koi kik­kai­lu­aan, mut­ta ko­tiy­lei­sön (4 029 kat­so­jaa) edes­sä nau­tis­ke­le­mi­nen ja viih­dyt­tä­mi­nen vai­kut­ti­vat ole­van tär­ke­äm­pää kuin ot­te­lun pa­ke­toi­mi­nen. Kak­kos­ket­jun Suo­nie­mi näyt­ti mal­lia ja niit­ta­si 3–0-maa­lin. Lat­vi­an Bruno Os­ma­nis ka­ven­si lo­pus­sa yli­voi­mal­la.

– Eri­kois­ti­lan­ne­pe­laa­mi­ses­sa on var­mas­ti pa­ran­net­ta­vaa, mut­ta oli sii­nä hy­vää­kin, Kaup­pi­nen sa­noi.

Vii­meis­te­ly­har­joi­tuk­set jat­ku­vat per­jan­tai­na, kun Suo­mi koh­taa Nor­jan.