STT

Po­liit­ti­set la­kot ovat ai­heut­ta­neet hait­taa yli nel­jäl­le vii­des­tä Per­hey­ri­tys­ten lii­ton ky­se­lyyn vas­tan­nees­ta yri­tyk­ses­tä.

Per­hey­ri­tys­ten lii­ton jä­sen­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yli puo­let koki, et­tä syk­sys­tä as­ti pi­de­tyt po­liit­ti­set la­kot ovat ai­heut­ta­neet heil­le vä­hin­tään jon­kin ver­ran hait­taa. Lä­hes 18 pro­sent­tia vas­taa­ja­y­ri­tyk­sis­tä ar­vi­oi lak­ko­jen hai­tan­neen hei­tä mel­ko pal­jon, kun taas 15 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ar­vi­oi lak­ko­jen hai­tan­neen hei­dän yri­tys­tään erit­täin pal­jon.

La­kot ovat ky­se­lyn vas­taus­ten pe­rus­teel­la hei­ken­tä­neet muun mu­as­sa yri­tys­ten tu­lo­so­do­tuk­sia, kas­vu­nä­ky­miä ja vai­keut­ta­nut toi­mi­tus­ket­ju­ja.

– Po­liit­ti­set la­kot, jot­ka koh­dis­tu­vat sa­ta­mien sul­ke­mi­seen, ovat eri­tyi­ses­ti vien­tiä te­ke­vil­le per­hey­ri­tyk­sil­le hai­tal­li­sia. Kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pas­sa luo­tet­ta­vuus on to­del­la tär­ke­ää. Jos ti­lauk­sia ei pys­ty­tä lak­ko­jen vuok­si toi­mit­ta­maan, luot­ta­mus on men­nyt­tä, sa­noo Per­hey­ri­tys­ten lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Van­ha­la-Har­ma­nen lii­ton tie­dot­tees­sa.

Per­hey­ri­tys­ten lii­ton säh­köi­seen ky­se­lyyn vas­ta­si 12.–18.3.2024 yh­teen­sä 161 jä­se­ny­ri­tyk­sen edus­ta­jaa. Lii­tol­la on yli 500 jä­se­ny­ri­tys­tä. Suu­rin osa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta on Per­hey­ri­tys­ten lii­ton mu­kaan yri­tyk­siä, joi­den lii­ke­vaih­to on enin­tään 50 mil­joo­naa eu­roa ja hen­ki­lös­tö­mää­rä enin­tään 250.