Uu­tis­Rau­ma

Ma­te­ri­aa­lin­kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­miä ener­gia-, sel­lu- ja pa­pe­ri­te­ol­li­suu­del­le toi­mit­ta­va Rau­mas­ter Oy on va­lin­nut uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­seen Pasi Vuo­ri­sen. Ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Pa­sa­nen jää eläk­keel­le ku­lu­van vuo­den lo­pul­la.

Vuo­ri­nen, 54, on työs­ken­nel­lyt ai­em­min pit­kään Amo­ma­tic Oy:n ja tätä en­nen Ti­ko­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan ko­neen­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri, val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri ta­lous­tie­teis­tä ja eM­BA.

– Pasi on erit­täin osaa­va ja juu­ri oi­ke­an­lai­nen hen­ki­lö joh­ta­maan Rau­mas­te­ria. Olem­me­kin hy­vin tyy­ty­väi­siä voi­des­sam­me jul­kais­ta hä­nen ni­mi­tyk­sen­sä uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, Rau­mas­ter Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la sa­noo.

– Pa­sil­la on pit­kä ko­ke­mus pro­jek­ti­luon­toi­sen lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­ses­ta, lai­te­ko­ko­nai­suuk­sien toi­mi­tuk­sis­ta vien­ti­mark­ki­noil­le sekä pro­jek­tien ta­lou­den hal­lin­nas­ta. Hän on myös ai­em­min toi­mi­nut per­he­o­mis­tei­sis­sa yh­ti­öis­sä, jo­ten hän tun­tee hy­vin sen toi­min­ta­kult­tuu­rin ja hen­gen, jot­ka ovat ol­leet jo 40 vuo­den ajan yh­ti­öm­me tär­keim­piä voi­ma­va­ro­ja.

Vuo­ri­nen aloit­taa teh­tä­väs­sään vuo­den 2024 lop­pu­puo­lel­la.

– Rau­mas­ter on upea ja hy­vin­voi­va yh­tiö, jol­la on hie­no his­to­ria, vah­vaa osaa­mis­ta ja oi­ke­an­lai­nen per­heyh­ti­ön toi­min­ta­ym­pä­ris­tö. Tämä luo vah­vat edel­ly­tyk­set me­nes­tys­ta­ri­nan jat­ka­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Ha­lu­an vaa­lia ja vie­dä eteen­päin Rau­mas­ter-hen­keä, Vuo­ri­nen ker­too.

Pasi Vuo­ri­nen on jär­jes­tyk­ses­sään Rau­mas­ter Oy:n vii­des toi­mi­tus­joh­ta­ja. 40 vuo­den ai­ka­na teh­tä­vää ovat ai­em­min hoi­ta­neet yh­ti­ön pe­rus­ta­jis­ta Ju­ha­ni Ra­si­lai­nen ja Jou­ko Mä­ki­lä, sekä yh­ti­öön ul­ko­puo­lel­ta pal­ka­tut John Berg­man ja Kari Pa­sa­nen.