Ris­to Lei­no

Jää­kie­kon SM-lii­gan run­ko­sar­ja tu­lee pa­rin vii­kon ku­lut­tua 12. maa­lis­kuu­ta pää­tök­seen. Run­ko­sar­jan voit­to on tam­pe­re­lais­jouk­ku­ei­den Il­vek­sen ja Tap­pa­ran kes­ki­näi­nen kisa. Tap­pa­ra vie­nee yk­kös­pai­kan, jos sel­vit­tää lo­put ot­te­lut voi­tok­kaas­ti sil­lä kir­ves­rin­noil­la on enem­män pe­le­jä jäl­jel­lä kuin Il­vek­sel­lä. Kär­ki­kuu­sik­ko kaik­ki­aan on mel­ko sel­vä vaik­ka Luk­ko ja Kal­Pa voi­vat vie­lä lait­taa pe­lin jän­näk­si Hel­sin­gin IFK:n ja Ou­lun Kärp­pien kan­nal­ta.

Pla­yof­fien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pai­kois­ta käy­dään ko­vaa ki­saa. Luk­ko ja Kal­Pa ovat vah­voil­la vaik­kei paik­ka ole­kaan ai­van si­ne­töi­ty. Ko­tie­tu sää­lip­lei­ja­rei­hin on jouk­ku­ei­den omis­sa kä­sis­sä. Per­jan­tai­na pe­la­taan näi­den kes­ki­näi­nen ot­te­lu Rau­mal­la ja ai­em­min on pää­dyt­ty ai­na ko­ti­voit­toon. Kak­si viik­koa sit­ten Kuo­pi­on Nii­ra­las­sa ko­ti­jouk­kue ot­ti pis­teet jo­ten Lu­kol­la on re­vans­sin paik­ka.

Luk­ko koh­taa täl­lä vii­kol­la ko­to­naan HPK:n kes­ki­viik­ko­na ja Kal­Pan per­jan­tai­na. Men­neen vii­kon­vaih­teen ou­to fleg­maat­ti­suus Sai­Paa vas­taan Lap­peen­ran­nas­sa ei saa tois­tua. Ke­vään jouk­ku­eet voit­ta­vat tiu­kas­sa pai­kas­sa ja nyt pi­tää pe­lin toi­mia. Jos peli käy kuin sveit­si­läi­nen kel­lo, yh­tä tar­kas­ti ja klii­ni­ses­ti jouk­kue ete­nee koh­ti pää­mää­rään­sä. Mi­kä­li peli ys­kii kuin VR:n rai­de­lii­ken­ne, tu­lee karu lop­pu­tu­los vas­taan – ol­laan myö­häs­sä.

Ko­ti­ot­te­lui­den pe­rään Luk­ko koh­taa ke­vään yh­den vah­vim­mis­ta mes­ta­ri­suo­si­keis­ta eli Lah­den Pe­li­can­sin lau­an­tai­na. Suo­men Chi­ca­go on ol­lut tyly paik­ka mo­nil­le vie­rail­le. Ka­na­li­kau­pun­gin vii­re­jä ei vie­rai­den kan­na­ta vie­dä tu­li­ai­sik­si vaan näyt­tää ko­ti­jouk­ku­eel­le pe­rä­va­lo­ja vah­val­la luis­te­lul­la ja työn­te­ol­la. Niil­lä aseil­le Luk­ko voi uu­sia ke­vään 2013 tem­pun jol­loin run­ko­sar­jan kym­me­nes ete­ni vä­lie­riin as­ti. Jäl­ki­kä­teen en­nus­ta­mi­nen on muu­ten help­poa. Mi­kä­li Luk­ko oli­si sil­loin yl­tä­nyt fi­naa­liin Äs­siä vas­taan, oli­si mes­ta­ruut­ta juh­lit­tu Rau­man to­ril­la.

Tie pla­yof­fien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen kaut­ta me­nes­tyk­seen on ko­vin mah­dol­li­nen. Mi­kä­li me­nes­tys tu­lee täl­lä kaa­val­la, mais­tuu se eri­tyi­sen ma­ke­al­ta. Pla­yof­feis­sa kun mi­ta­taan koko kau­den ar­vo­sa­na.

Seu­raa­vat ot­te­lut:

Ke 28.02. Luk­ko–HPK

Pe 01.03. Luk­ko–Kal­Pa

La 02.03. Pe­li­cans–Luk­ko

Ti 05.03. Tap­pa­ra–Luk­ko