Uu­tis­Rau­ma

Osuus­kaup­pa Keu­la juh­li vii­me vuon­na 120-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa ja yl­si sa­mal­la kaut­ta ai­ko­jen par­haim­piin tu­los­lu­kui­hin. Keu­la teki 184 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­dol­la 6,3 mil­joo­naa eu­roa tu­los­ta. Tu­los on 3,4 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta.

– Me­nes­tyim­me päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa oi­kein hy­vin ja toim­me sa­mal­la uu­sia pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­ja va­li­koi­maam­me, kiit­te­lee Keu­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Mart­ti­la.

Osuus­kau­pan stra­te­gi­an kes­ki­ös­sä on asi­a­ka­so­mis­ta­juus ja asi­a­ka­so­mis­ta­jil­le mak­set­ta­vat bo­nuk­set. Keu­la ja­koi bo­nus­kump­pa­nien­sa kans­sa omis­ta­jil­leen bo­nus­ta 7,9 mil­joo­naa eu­roa vuon­na 2023. Myös asi­a­ka­so­mis­ta­jien mää­rä nou­si uu­teen en­nä­tyk­seen. Vuo­den 2023 lo­pus­sa asi­a­ka­so­mis­ta­jia oli Keu­las­sa yh­teen­sä 32 605.

Vah­vat pa­nos­tuk­set verk­ko­kau­pan ja nou­to­pis­tei­den ke­hit­tä­mi­seen sekä in­ves­toin­ti toi­mi­pis­tei­siin jat­kui­vat vii­me vuon­na. Suu­rim­pa­na yk­sit­täi­se­nä in­ves­toin­ti­na oli en­si kuus­sa val­mis­tu­va Eu­ra­jo­en uu­si S-mar­ket.

– Olem­me vii­me vuo­si­na in­ves­toi­neet mil­joo­nia eu­ro­ja ole­mas­sa ole­van ver­kos­ton ke­hit­tä­mi­seen. Pel­käs­tään vuon­na 2023 in­ves­toin­nit oli­vat 6,6 mil­joo­naa eu­roa, las­kee Mart­ti­la.

– Aloi­tim­me vuon­na 2016 mää­rä­tie­toi­sen isom­man in­ves­toin­ti­ru­pe­a­man, joka jat­kuu vie­lä tänä vuon­na 9,1 mil­joo­nan eu­ron ver­ran, Mart­ti­la jat­kaa.

Pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä ison huo­mi­on sai­vat vii­me vuon­na sym­paat­ti­set kul­je­tus­ro­bo­tit. Tar­koi­tus on Mart­ti­lan mu­kaan li­sä­tä ro­bot­te­ja kau­pun­ki­a­lu­eel­la mui­hin­kin Sale-myy­mä­löi­hin.

Osuus­kau­pan joh­to­ryh­mään on tu­los­sa ke­vään ai­ka­na muu­tok­sia, kun uu­den toi­mi­a­la­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti saa­daan teh­tyä. Pit­kään ta­los­sa ol­lut Sami Jun­ni­la siir­tyy huh­ti­kuus­sa Tu­run Osuus­kaup­paan.

– Meil­lä on S-ryh­mäs­sä pit­kiä uria. Keu­la on hy­vin hoi­det­tu, meil­lä on osaa­vat pääl­li­köt ja nä­ky­mät on hy­vät. Te­kee Keu­lal­le ihan hy­vää, et­tä yk­si Jun­ni­la läh­tee me­ne­mään, Sami Jun­ni­la nau­roi.