Ol­ki­luo­to 3 (OL3) pa­la­si säh­kön­tuo­tan­toon tä­nään tors­tai­na 16. tou­ko­kuu­ta lai­to­syk­si­kön en­sim­mäi­sen vuo­si­huol­lon jäl­keen. Kan­ta­verk­koon lai­tos tah­dis­tet­tiin kel­lo 1.15. Tä­män jäl­keen lai­to­syk­sik­kö on tek­ni­ses­ti val­mis te­hon­nos­toon. Te­hon­nos­to suo­ri­te­taan tuo­tan­to­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

En­sim­mäi­nen käyt­tö­jak­son jäl­kei­nen huol­to tie­det­tiin jo en­nak­koon työ­lääk­si. OL3 on Eu­roo­pan suu­rin ydin­voi­ma­lai­to­syk­sik­kö, jo­ten huol­let­ta­vien lait­tei­den ja kom­po­nent­tien mää­rä on erit­täin suu­ri. Kaik­ki­aan OL3:n huol­lois­sa to­teu­tet­tiin noin 7 500 työ­vai­het­ta.

OL3:n osal­ta vuo­si­huol­lon mer­kit­tä­vim­mät työt oli­vat polt­to­ai­neen vaih­don li­säk­si suo­jaus­jär­jes­tel­män en­nak­ko­huol­to­työt, höy­rys­ti­mien pe­sut, ge­ne­raat­to­rin huol­to, pai­ne­lai­te­tar­kas­tuk­set suo­ja­ra­ken­nuk­sen eris­tys­vent­tii­lien tii­veys­ko­keet sekä pai­neis­ti­men va­ro­vent­tii­lien huol­lot. Li­säk­si Eu­roo­pan en­sim­mäi­sen EPR-lai­tok­sen huol­los­sa teh­tiin mer­kit­tä­vä mää­rä eri­lai­sia mää­rä­ai­kais­ko­es­tuk­sia sekä huol­to­toi­men­pi­tei­tä.

OL3:n vuo­si­huol­lon kes­to ylit­ti al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man. 37 vuo­ro­kau­dek­si tar­koi­tet­tu huol­to kes­ti noin 74 vuo­ro­kaut­ta ja yh­dek­sän tun­tia. Li­sä­päi­viä ai­heut­ti­vat lai­to­syk­si­kön ala­sa­joon sekä polt­to­ai­neen vaih­toon val­mis­tau­tu­mi­seen vaa­dit­tu suun­ni­tel­tua pi­dem­pi ai­ka sekä huol­to­jen ai­ka­na ha­vai­tut tek­ni­set on­gel­mat. Huol­lon ai­ka­na saa­tiin myös in­di­kaa­ti­o­ta polt­to­ai­ne-ele­men­teis­sä ole­vas­ta ir­to-osa­ris­kis­tä, jon­ka vuok­si polt­to­ai­ne-ele­ment­tien tar­kas­tuk­siin käy­tet­tiin mer­kit­tä­väs­ti ai­ot­tua enem­män ai­kaa.

Säh­kön­tuo­tan­non­joh­ta­ja Mar­jo Mus­to­sen mu­kaan nyt päät­ty­neis­tä huol­lois­ta saa­tiin ar­vo­kas­ta op­pia tu­le­vai­suu­teen.

– Täs­sä OL3:n en­sim­mäi­ses­sä vuo­si­huol­los­sa on saa­tu ar­vo­kas­ta tie­toa huol­lon eri toi­men­pi­tei­den kes­tos­ta. Li­säk­si saim­me tal­teen huo­mat­ta­van mää­rän da­taa ja huol­to­ko­ke­mus­ta, jois­ta on hyö­tyä sekä tu­le­vien huol­to­jen suun­nit­te­luun et­tä to­teut­ta­mi­seen. Li­säk­si ko­ke­mus­ta ker­tyi myös yh­teis­työs­tä lai­te­val­mis­ta­jien kans­sa, Mus­to­nen sum­maa.

Vaik­ka ai­ka­tau­lu­ar­vio yli­tet­tiin, Mar­jo Mus­to­nen ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­le­maan.

– Pai­ne oli kova, mut­ta tämä oli myös osoi­tus sii­tä, kuin­ka hy­vin or­ga­ni­saa­ti­om­me ky­ke­ni re­a­goi­maan yl­lät­tä­viin ti­lan­tei­siin. Suun­ni­tel­lut työt vie­tiin läpi ja mikä tär­kein­tä tur­val­li­ses­ti. Vuo­si­huol­to­jen pää­ta­voi­te on ai­na sen tur­val­li­nen to­teu­tus, Mus­to­nen sa­noo.

Ol­ki­luo­to 3 on Suo­men yli­voi­mai­ses­ti te­hok­kain säh­kön­tuo­tan­to­lai­tos. Se tuot­taa noin 14 pro­sent­tia koko Suo­men säh­kön­tuo­tan­nos­ta.

Ol­ki­luo­don kol­mes­ta ydin­voi­ma­lai­to­syk­si­kös­tä on nyt huol­let­tu kak­si. OL3:n li­säk­si myös OL2:n polt­to­ai­ne­sei­sok­ki saa­tiin pää­tök­seen 9. tou­ko­kuu­ta. Työn al­la on vie­lä yk­si lai­to­syk­sik­kö. OL1:n vuo­si­huol­to käyn­nis­tyi sun­nun­tai­na eli 12. tou­ko­kuu­ta. Sen kes­to on noin 15 vuo­ro­kaut­ta.