Työ­ryh­mä / STT

Na­ton huip­pu­ko­kous Was­hing­to­nis­sa hy­väk­syi kes­ki­viik­ko­na jul­ki­lau­su­man, jos­sa puo­lus­tus­liit­to odo­te­tus­ti lu­paa jat­kaa Uk­rai­nan so­ti­laal­lis­ta tu­ke­mis­ta ja maan tie­tä koh­ti Nato-jä­se­nyyt­tä. Suo­ma­lai­sit­tain mie­len­kiin­toi­sin­ta oli­vat mai­nin­nat tar­pees­ta vas­ta­ta Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­seen sekä suo­ra­sa­nai­nen lu­paus ke­hit­tää Suo­meen Na­ton läs­nä­o­loa.

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb oli­kin päi­vän päät­teek­si tyy­ty­väi­nen asi­oi­den ete­ne­mi­seen.

– Suo­mi voi ol­la hy­vin tyy­ty­väi­nen en­sim­mäi­sen päi­vän lop­pu­tu­lok­seen ja myös jul­ki­lau­su­maan, joka on hy­vin ta­sa­pai­noi­nen ja jos­sa nä­kyy mie­les­tä­ni hy­vin Suo­men kä­den­jäl­ki, Suo­men saa­vut­ta­mat ta­voit­teet sekä Na­ton yh­te­näi­syys, Stubb ker­toi suo­ma­lais­toi­mit­ta­jil­le Was­hing­to­nis­sa.

Jul­ki­lau­su­mas­sa ker­ro­taan li­sä­toi­mis­ta Ve­nä­jän hyb­ri­diuh­kien tai -toi­mien tor­ju­mi­sek­si yk­si­löl­li­ses­ti ja kol­lek­tii­vi­ses­ti.

Uh­kien jou­kos­sa mai­ni­taan erik­seen vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­tu­lo. Li­säk­si lis­tal­la ovat muun mu­as­sa sa­bo­taa­si, di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­jat, po­liit­ti­nen vai­kut­ta­mi­nen sekä ky­be­ru­hat. Näi­den toi­mien ar­vi­oi­daan muo­dos­ta­van uhan Nato-mai­den tur­val­li­suu­del­le.

Na­ton joh­ta­jat lu­paa­vat jat­kaa Ve­nä­jän epä­va­kaut­ta­mis­toi­mil­le eni­ten alt­tii­den jä­sen­mai­den tu­ke­mis­ta, kun ne vah­vis­ta­vat omaa kes­tä­vyyt­tään hyb­ri­di­haas­tei­den edes­sä.

– Val­ti­ol­li­set ja ei-val­ti­ol­li­set toi­mi­jat käyt­tä­vät yhä ag­g­res­sii­vi­sem­pia hyb­ri­di­toi­mia liit­to­lai­sia ​​vas­taan. Jat­kam­me hyb­ri­diuh­kiin ja -haas­tei­siin val­mis­tau­tu­mis­ta, nii­den es­tä­mis­tä, niil­tä puo­lus­tau­tu­mis­ta sekä nii­den tor­ju­mis­ta, lau­su­mas­sa sa­no­taan.

– Tois­tam­me, et­tä hyb­ri­di­o­pe­raa­ti­ot liit­to­lai­sia ​​vas­taan ​​voi­vat saa­vut­taa aseel­li­sen hyök­käyk­sen ta­son ja saa­da Poh­jois-At­lan­tin neu­vos­ton ve­to­a­maan Was­hing­to­nin so­pi­muk­sen ar­tik­laan 5, lau­sun­nos­sa jat­ke­taan vii­ta­ten vel­voit­tee­seen yh­tei­ses­tä puo­lus­tuk­ses­ta.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­sen (kok.) mu­kaan Itä­me­ren alu­een maat ovat pyr­ki­neet Na­tos­sa tuo­maan esiin Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen uh­kaa. Hä­nen mu­kaan­sa Suo­mi pys­tyy Na­ton puit­teis­sa vas­taa­maan en­tis­tä pa­rem­min täl­lai­siin hyök­käyk­siin ja luo­maan pe­lo­tet­ta nii­tä vas­taan.

– Mikä tär­kein­tä, tämä joh­taa sii­hen, et­tä liit­to­kun­nas­sa joka iki­nen maa ym­mär­tää, et­tä me olem­me sa­mas­sa ve­nees­sä. Ve­nä­jän uh­ka ei ole mi­kään te­o­reet­ti­nen uh­ka. Se koh­dis­tuu mei­hin kaik­kiin täs­sä ja nyt, Val­to­nen sa­noi Was­hing­to­nis­sa.

Na­ton jä­sen­mai­den joh­ta­jat lu­pa­si­vat jul­ki­lau­su­mas­sa jat­ka­van­sa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta tiel­lä koh­ti täyt­tä eu­ro­at­lant­tis­ta in­teg­raa­ti­o­ta, mu­kaan lu­kien Nato-jä­se­nyyt­tä. Teks­tin mu­kaan ete­ne­mi­nen täl­lä tiel­lä on "pe­ruut­ta­ma­ton­ta".

Lau­su­mas­sa lu­va­taan Uk­rai­nal­le seu­raa­van vuo­den ai­ka­na ai­na­kin 40 mil­jar­din eu­ron edes­tä so­ti­la­sa­pua. Li­säk­si Uk­rai­nal­le lu­va­taan kes­tä­vän ta­son tur­val­li­suu­sa­pua.

Jul­ki­lau­su­mas­sa lu­va­tun so­ti­laal­li­sen tuen li­säk­si liit­to­lai­set ai­ko­vat jat­kaa po­liit­ti­sen, ta­lou­del­li­sen sekä hu­ma­ni­taa­ri­sen tuen an­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le.

Nato ot­taa jat­kos­sa myös suu­rem­man roo­lin Uk­rai­naa kos­ke­vien kou­lu­tus­ten ja ase­toi­mi­tus­ten koor­di­noin­nis­ta, jos­ta pää­vas­tuu on tä­hän men­nes­sä ol­lut Yh­dys­val­loil­la, ja pe­rus­taa asi­aan kes­kit­ty­neen ko­men­to­e­li­men. Täl­lä py­ri­tään suo­jaa­maan ase­toi­mi­tuk­set sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä Uk­rai­nan tu­ke­mi­seen nih­ke­äs­ti suh­tau­tu­va Yh­dys­val­tain en­ti­nen pre­si­dent­ti Do­nald Trump va­lit­tai­siin uu­del­le pre­si­dent­ti­kau­del­le mar­ras­kuus­sa.

Muu­tok­sen myö­tä sa­to­ja työn­te­ki­jöi­tä eri Nato-jä­sen­mais­ta si­joi­te­taan Sak­sas­sa si­jait­se­vaan tu­ki­koh­taan sekä kes­kei­siin koh­tei­siin liit­tou­man itä­lai­dal­la.

Ai­em­min kes­ki­viik­ko­na Was­hing­to­nis­sa ker­rot­tiin, et­tä pal­jon pu­hut­tu­jen F-16-hä­vit­tä­jien toi­mi­tuk­set Uk­rai­naan ovat al­ka­neet.

Na­ton jä­sen­mai­den joh­ta­jat il­mai­si­vat myös huo­len­sa Kii­nan ja Ve­nä­jän sy­ve­ne­vis­tä suh­teis­ta. Joh­ta­jat sa­noi­vat Kii­nal­la ole­van avain­roo­li Ve­nä­jän Uk­rai­nas­sa käy­män hyök­käys­so­dan avus­ta­mi­ses­sa.

Lau­su­mas­sa sa­no­taan, et­tä Kii­na on muo­dos­tu­nut rat­kai­se­vak­si mah­dol­lis­ta­jak­si Ve­nä­jän so­das­sa Uk­rai­naa vas­taan niin sa­no­tun ra­joit­ta­mat­to­man kump­pa­nuu­ten­sa sekä Kii­nan Ve­nä­jän puo­lus­tus­te­ol­li­suu­del­le tar­jo­a­man laa­jan tuen myö­tä.

Jul­ki­lau­su­mas­sa vaa­di­taan, et­tä Kii­na lo­pet­taa Ve­nä­jän so­ti­laal­lis­ten pyr­ki­mys­ten ma­te­ri­aa­li­sen ja po­liit­ti­sen tu­ke­mi­sen.

Kii­na jul­kai­si vas­tauk­sen­sa Na­tol­le pian jul­ki­lau­su­maan jul­kai­sun jäl­keen.

– Na­ton tu­li­si lo­pet­taa niin kut­su­tus­ta Kii­na-uhas­ta meuh­kaa­mi­nen sekä vas­tak­kai­na­set­te­lun ja kil­pai­lun liet­so­mi­nen ja teh­dä enem­män maa­il­man­rau­han ja va­kau­den edis­tä­mi­sek­si, Kii­nan EU:n edus­tus­ton tie­dot­ta­ja sa­noi tie­dot­tees­sa.

Kii­na ei niel­lyt myös­kään Na­ton kri­tiik­kiä sen roo­lis­ta Uk­rai­nan so­das­sa.

– Kaik­ki tie­tä­vät, et­tä Kii­na ei ole Uk­rai­nan krii­sin luo­ja. Kii­nan suh­tau­tu­mi­nen Uk­rai­naan on avoin ja re­hel­li­nen, edus­tus­ton tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Kii­na on ai­em­min kiel­täy­ty­nyt tuo­mit­se­mas­ta Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan.

-----

STT-työ­ryh­mä: Las­si La­pin­tie, Art­tu Mä­ke­lä, Kai­su Suo­pan­ki, Nii­lo Si­mo­jo­ki