Ans­si Ru­la­mo / STT

Mar­jois­ta voi tul­la tänä vuon­na pula, kos­ka poi­mi­joi­ta ei saa­da riit­tä­väs­ti. Luon­non­tuo­te­a­lan toi­mi­a­la­yh­dis­tys Ark­ti­set Aro­mit ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Bir­git­ta Par­ta­nen sa­noo, et­tä mar­ja­y­ri­tyk­sil­lä ei ole vie­lä va­ra­suun­ni­tel­mia thai­maa­lais­poi­mi­joi­den kor­vaa­mi­sek­si.

Ul­ko­mi­nis­te­riö il­moit­ti vii­me vii­kol­la, et­tä thai­maa­lai­sil­le luon­non­mar­jan­poi­mi­joil­le ei myön­ne­tä vii­su­me­ja ke­sän sa­to­kau­dek­si. Pää­tös yl­lät­ti mar­ja-alan, jos­sa luo­tet­tiin sii­hen et­tä tämä vuo­si voi­daan vie­lä men­nä van­haan mal­liin en­nen uu­den py­sy­väm­män jär­jes­te­lyn luo­mis­ta.

– Asi­at ovat hy­vin pa­has­ti ha­ku­ses­sa. Ihan lii­an pal­jon on ky­sy­myk­siä, joi­hin ei ole vie­lä vas­tauk­sia. On to­del­la haas­ta­va ti­lan­ne, Par­ta­nen sa­noo STT:lle.

– Joil­la­kin yri­tyk­sil­lä on kyl­lä jo sel­lai­nen mei­nin­ki, et­tä tämä oli täs­sä.

Thai­maa­lai­set poi­mi­jat ovat vas­tan­neet 80–90 pro­sen­tis­ta Suo­mes­sa kau­pal­li­ses­ti poi­mi­tus­ta luon­non­mar­ja­sa­dos­ta. Jos thai­maa­lai­set ovat en­si ke­sä­nä pois­sa pe­lis­tä, kor­vaa­via poi­mi­joi­ta on vai­kea löy­tää muis­ta mais­ta.

Par­ta­nen huo­maut­taa, et­tä moni thai­maa­lais­poi­mi­ja on tul­lut Suo­meen vuo­des­ta toi­seen.

– He ovat ko­ke­nei­ta ja hal­lit­se­vat hom­mat. Tun­te­vat Suo­men met­sät, ei­vät pel­kää ek­sy­mis­tä vaan osaa­vat kul­kea siel­lä jo ai­em­mal­la ko­ke­muk­sel­la. Jos tu­lee ihan uu­sia poi­mi­joi­ta, jot­ka ei­vät yh­tään tun­ne olo­suh­tei­ta, sii­nä on ris­ki et­tä men­nään ojas­ta al­lik­koon, Par­ta­nen sa­noo.

– Mi­kä­li thai­maa­lai­sia ei tule, mar­jan tal­tee­not­to tu­lee ro­mah­ta­maan. Jää näh­tä­väk­si, mi­ten pal­jon.

Suomalaisia ei innosta

Mar­ja-ala on yrit­tä­nyt Par­ta­sen mu­kaan ak­ti­voi­da ko­ti­mais­ta ke­ruu­ta, joka on­kin li­sään­ty­nyt. Ko­ti­mai­ses­ta työ­voi­mas­ta ei kui­ten­kaan ole kor­vaa­maan thai­maa­lais­poi­mi­joi­ta, kos­ka mar­jois­ta mak­set­ta­va kor­vaus on suo­ma­lai­sit­tain al­hai­nen.

Sii­nä mis­sä ko­ti­mais­ten poi­mi­joi­den ke­rää­mät mar­jat me­ne­vät pää­a­si­as­sa suo­ra­myyn­tiin ku­lut­ta­jil­le, thai­maa­lai­set ke­rää­vät enim­mäk­seen te­ol­li­suus­mar­jaa, joka me­nee joko jat­ko­ja­los­tuk­seen tai pa­kas­te­mar­joi­na kaup­poi­hin.

– Te­ol­li­suus­mar­jan, jota isot mar­ja­fir­mat os­ta­vat puh­dis­ta­mat­to­ma­na, hin­ta on sen ver­ran al­hai­nen, et­tä se ei ihan hir­ve­än pal­jon ko­ti­mais­ta ke­ruu­ta in­nos­ta. Myös ko­hon­neet kus­tan­nuk­set, ku­ten polt­to­ai­ne­ku­lut vai­kut­ta­vat. Ai­ka no­he­va ke­rää­jä saa ol­la, et­tä sii­nä kun­nol­la an­si­oil­le pää­see, Par­ta­nen ker­too.

On siis ole­mas­sa ai­to vaa­ra, et­tä mar­ja­tuot­teet lop­pu­vat kau­pas­ta. Tuo­re­mar­jo­ja saa­nee Par­ta­sen mu­kaan vie­lä sa­to­kau­del­la var­sin nor­maa­lis­ti, kos­ka suo­ra­myyn­ti poi­mi­joil­ta ku­lut­ta­jil­le on li­sään­ty­nyt.

– Mut­ta ja­los­teis­sa saat­taa ol­la hei­kom­pi saa­ta­vuus, mi­kä­li raa­ka-ai­net­ta ei saa­da. Voi ol­la et­tä jos­sain vai­hees­sa lop­pu­vat kau­pas­ta niin pa­kas­te­mar­jat kuin mus­tik­ka­kei­tot kuin mus­tik­ka­jo­gur­tit ja -hil­lot, ja puo­lu­kat ja muut sii­nä sa­mal­la.

Par­ta­sen mu­kaan te­ol­li­suus­mar­jan hin­ta ei voi ko­vin pal­joa nous­ta ny­kyi­ses­tä, tai muu­ten se kor­va­taan tuon­ti­mar­jal­la.

Systeemisiä väärinkäytöksiä

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön lin­jauk­sen taus­tal­la ovat luon­non­mar­ja-alal­la esiin­ty­neet laa­jat vää­rin­käy­tök­set. Suu­ris­ta mar­ja­y­ri­tyk­sis­tä Ki­an­ta­man toi­mi­tus­joh­ta­jaa ja Po­la­ri­ca Mar­ja­han­kin­ta Oy:n en­tis­tä toi­mi­tus­joh­ta­jaa vas­taan on nos­tet­tu syyt­teet tör­ke­äs­tä ih­mis­kau­pas­ta. Myös Arc­tic Group -yh­ti­ös­sä epäil­lään ta­pah­tu­neen ih­mis­kaup­paa.

Vii­su­min myön­tä­mi­nen luon­non­mar­jan­poi­min­taan on pe­rus­tu­nut ole­tuk­seen, et­tä poi­mi­jat tu­le­vat maa­han tu­ris­miin ver­rat­ta­vas­sa tar­koi­tuk­ses­sa, ke­rää­vät mar­jo­ja jo­kai­se­noi­keu­del­la ja voi­vat va­paas­ti myy­dä ke­rää­män­sä tuot­teet. Ul­ko­mi­nis­te­riö kat­soo, et­tä alan käy­tän­nöt ei­vät ole vas­tan­neet tätä, jo­ten lain­mu­kai­sia pe­rus­tei­ta vii­su­mien myön­tä­mi­sel­le ei ole.

– Nämä eri­lai­set vää­rin­käy­tök­set ovat alal­la sys­tee­mi­siä. Kyse ei ole yh­des­tä tai kah­des­ta yri­tyk­ses­tä. Jos me em­me täl­lais­ta saa­maam­me ku­mu­loi­tu­vaa tie­toa ot­tai­si va­ka­vas­ti, sil­loin me kyl­lä oli­sim­me it­se hy­vin lä­hel­lä vir­ka­vir­het­tä, ker­too ul­ko­mi­nis­te­ri­ön kon­su­li­pääl­lik­kö Jus­si Tan­ner STT:lle.

Tan­ne­rin mu­kaan pää­tök­sen ei oli­si pi­tä­nyt ol­la yl­lä­tys ke­nel­le­kään, joka alaa on lä­hem­min seu­ran­nut.

Par­ta­nen sa­noo kai­paa­van­sa fak­to­ja sii­tä, mi­hin ul­ko­mi­nis­te­ri­ön nä­ke­mys sys­tee­mi­sis­tä on­gel­mis­ta pe­rus­tuu.

– Tie­däm­me et­tä nii­tä on ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ol­lut, mut­ta nii­tä­hän on py­rit­ty koko ajan kit­ke­mään. Kat­so­taan­ko siel­lä nyt tätä ai­kai­sem­paa his­to­ri­aa ja pi­de­tään sen ta­kia kaik­ki mah­dol­li­suu­det täs­tä pois, vai pi­täi­si­kö kes­kit­tyä ny­ky­het­keen ja tu­le­vaan ja kat­soa, et­tä min­kä ver­ran on saa­tu pa­ran­nus­ta, ja mi­kä­li siel­lä on vie­lä jo­tain kor­jat­ta­vaa, teh­täi­siin ne kor­jaus­liik­keet.

Voidaanko neuvotella?

Par­ta­nen ker­too odot­ta­van­sa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön ti­laa­maa Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­muk­sen huh­ti­kuus­sa val­mis­tu­vaa sel­vi­tys­tä, jos­sa ar­vi­oi­daan eri sään­te­ly­vaih­to­eh­to­jen ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia. Hän oli­si toi­vo­nut, et­tä vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti oli­si teh­ty lop­puun en­nen ra­ju­jen muu­tos­ten te­ke­mis­tä.

Par­ta­nen pa­nee toi­von­sa sii­hen, et­tä asi­as­ta voi­tai­siin vie­lä neu­vo­tel­la vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

– Täl­lä het­kel­lä tun­tuu, et­tä on pak­ko pys­tyä rat­kai­se­maan tämä vuo­si täl­lä vii­su­mi­me­net­te­lyl­lä. Tämä har­joi­tus oli­si pi­tä­nyt teh­dä jo vuo­si sit­ten tätä kaut­ta var­ten, nyt on lii­an myö­häis­tä, hän huo­kaa.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön Tan­ner suh­tau­tuu mar­ja-alan toi­vei­siin kes­kus­te­luis­ta va­rauk­sel­li­ses­ti. Hän toi­voo, et­tä mah­dol­li­set uu­det avauk­set ei­vät pe­rus­tu van­hal­le kon­sep­til­le, vaan kes­tä­väm­mäl­le ja vas­tuul­li­sem­mal­le käy­tän­nöl­le.

– Olem­me to­den­neet, et­tä ei ole lain­mu­kai­sia edel­ly­tyk­siä myön­tää vii­su­me­ja en­si sa­to­kau­del­la. Sil­tä se nyt vah­vas­ti näyt­tää, et­tä ai­ka pal­jon pi­tää ta­pah­tua. Mut­ta em­me tie­ten­kään sul­je etu­kä­teen mi­tään pois.

Tan­ner ker­too ul­ko­mi­nis­te­ri­ön va­rau­tu­neen myös sii­hen, et­tä ala yrit­tää saa­da työn­te­ki­jöi­tä jos­ta­kin toi­ses­ta maas­ta sa­mal­la toi­min­ta­mal­lil­la.

– Ei täs­sä ole tar­koi­tus, et­tä avat­tai­siin yh­täk­kiä ai­van vas­taa­van­lai­nen reit­ti jon­ne­kin toi­saal­le.

Työsuhde kävisi kalliiksi

Yk­si mah­dol­li­suus poi­mi­joi­den saa­mi­sek­si oli­si pal­ka­ta thai­maa­lai­sia työ­suh­tee­seen. Tätä reit­tiä Par­ta­nen pi­tää te­o­ri­as­sa mah­dol­li­se­na, mut­ta käy­tän­nös­sä hy­vin vai­ke­a­na niin by­rok­ra­ti­an mut­kik­kuu­den kuin kus­tan­nus­ten­kin ta­kia.

Työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­van kä­sit­te­ly­mak­su on esi­mer­kik­si 540 eu­roa, ja lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka on kak­si kuu­kaut­ta. Työn­te­ki­jän täy­tyy it­se ha­kea tätä lu­paa ko­ti­maas­saan, mi­hin thai­maa­lai­sil­le pi­täi­si Par­ta­sen mu­kaan jär­jes­tää tu­kea. Li­säk­si muu­al­la kuin Poh­jois-Kar­ja­las­sa täy­tyy teh­dä saa­ta­vuus­har­kin­ta, eli työ­nan­ta­jien täy­tyy lait­taa työ­paik­ka avoi­mek­si en­sin Suo­mes­sa.

Luon­non­mar­jan­poi­mi­joi­den koh­dal­la so­vel­let­tai­siin mah­dol­li­ses­ti maa­seu­tu­e­lin­kei­no­jen työ­so­pi­mus­ta, mikä näyt­tää Par­ta­sen mie­les­tä haas­ta­val­ta.

– Tämä on niin eri­tyyp­pi­nen ala. Mi­ten pys­ty­tään val­vo­maan työ­ai­kaa? Työ­so­pi­muk­ses­sa pi­tää mää­ri­tel­lä se, mis­sä työ teh­dään. Mi­ten se mää­ri­tel­lään, on­ko koko Suo­men met­sät se työ­paik­ka?

Ulkomaiset marjat vaihtoehtona

Mar­ja-alan tär­kei­tä asi­ak­kai­ta ovat esi­mer­kik­si ruo­ka­kaup­pa­ket­jut ja elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus. Moni yh­tiö ker­too STT:lle, et­tä vie­lä on lii­an ai­kais­ta ar­vi­oi­da vii­su­mi­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta mar­jo­jen saa­ta­vuu­teen. Pää­tök­siä en­si ke­sän mar­ja­os­tois­ta ei ole vie­lä teh­ty.

– Seu­raam­me ti­lan­net­ta ja var­mis­tam­me, et­tä asi­ak­kaam­me saa­vat jat­kos­sa­kin S-ryh­män kau­pois­ta suo­ma­lai­sia mar­jo­ja, S-ryh­män mar­ket­kau­pan suun­nit­te­lu­joh­ta­ja Mika Lyy­ti­käi­nen sa­noo.

– Tah­to­ti­lam­me on, et­tä voim­me os­taa jat­kos­sa vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja ko­ti­mai­sia met­sä­mar­jo­ja. Mi­kä­li em­me voi os­taa ko­ti­mai­sia met­sä­mar­jo­ja, on mah­dol­lis­ta, et­tä jou­dum­me os­ta­maan ul­ko­mai­sia luon­non­mar­jo­ja, ker­too Va­li­on han­kin­ta­joh­ta­ja Kirs­ti Rau­tio.

Sekä Kes­ko, S-ryh­mä et­tä Va­lio ovat os­ta­neet mar­jo­ja ai­na­kin osal­ta ih­mis­kaup­pa­syy­tös­ten koh­tee­na ole­vis­ta yri­tyk­sis­tä. Yh­ti­öt pi­tä­vät syyt­tei­tä va­ka­vi­na ja ker­to­vat seu­raa­van­sa vi­ra­no­maisp­ro­ses­sit lop­puun.

– Teem­me ar­vi­on ti­lan­tees­ta ko­ko­nai­suu­te­na ja pää­tök­set mah­dol­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä, kun vi­ra­no­mais­kä­sit­te­lyn lop­pu­tu­los on sel­vil­lä. Olem­me toki jo nyt vaa­ti­neet kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä mar­jan­poi­min­nan käy­tän­töi­hin, min­kä li­säk­si olem­me mu­ka­na Rei­lun kau­pan joh­ta­mas­sa pi­lot­ti­hank­kees­sa, joka pyr­kii rat­ko­maan mar­jan­poi­min­nan haas­tei­ta Suo­mes­sa, Kes­kon päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja Timo Jäs­ke ker­too.

Va­lio ja Kes­ko ker­to­vat pe­ri­aat­tei­siin­sa kuu­lu­van, et­tä ta­va­ran­toi­mit­ta­jia vaa­di­taan kor­jaa­maan epä­koh­tan­sa sen si­jaan, et­tä yh­teis­työ au­to­maat­ti­ses­ti lo­pe­tet­tai­siin.

– Muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­nen on yleen­sä kaik­kien osa­puol­ten kan­nal­ta kan­nat­ta­vam­pi tie kuin yh­teis­työn äkil­li­nen lo­pet­ta­mi­nen, Jäs­ke sa­noo.