San­na Rai­ta-aho / STT

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­san en­nak­ko­suo­si­kil­la Ant­ti Kaik­ko­sel­la, 50, on edes­sään vai­kea teh­tä­vä kan­na­tu­sal­hos­sa ole­van puo­lu­een kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­sek­si.

En­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri ja pit­kä­ai­kai­nen kes­kus­ta­po­lii­tik­ko Kaik­ko­nen on sel­vä en­nak­ko­suo­sik­ki kes­kus­tan seu­raa­vak­si pu­heen­joh­ta­jak­si vii­kon­lo­pun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Jy­väs­ky­läs­sä.

Haas­ta­jak­si on il­moit­tau­tu­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuo­mas Ket­tu­nen, jon­ka eräs kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja ku­vai­lee toi­mi­van ki­sas­sa spar­raa­jan roo­lis­sa.

STT:n haas­tat­te­le­mat kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat pi­tä­vät Kaik­kos­ta pä­te­vä­nä, mut­ta ei­vät vie­lä pidä var­ma­na, pys­tyy­kö hän kään­tä­mään kes­kus­tan suun­nan nou­suun. Sii­tä, mitä kes­kus­tan tu­li­si tu­le­vai­suu­des­sa ol­la, käy­tä­neen­kin vii­kon­lop­pu­na vil­kas­ta kes­kus­te­lua.

– On mah­dol­lis­ta, et­tä Kaik­ko­nen voi kään­tää kes­kus­tan kan­na­tuk­sen pa­rem­paan suun­taan. Seu­raa­vi­na vuo­si­na pi­de­tään use­at vaa­lit. Kaik­ko­nen mi­ta­taan nii­den ai­ka­na, sa­noo eräs kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja STT:lle.

Kaik­kos­ta luon­neh­di­taan pi­de­tyk­si ja mu­ka­vak­si. Kaik­ko­sen mu­ka­vuus voi to­sin ol­la sa­ma­nai­kai­ses­ti sekä heik­kous et­tä vah­vuus, kat­soo yk­si kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja.

– Ky­sy­mys kuu­luu, riit­tää­kö se (mu­ka­vuus) po­li­tii­kas­sa ja kes­kus­tan ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa, hän sa­noo.

Toi­nen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja pi­tää Kaik­ko­sen vah­va­na etu­na sitä, et­tä hän tun­tee Uu­den­maan alu­een hy­vin, pa­rem­min kuin "80 pro­sent­tia kes­kus­ta­lai­sis­ta".

– Kes­kus­tan tu­le­vai­suus rat­kais­taan Uu­del­la­maal­la. Se on raa­ka so­si­o­lo­gi­nen to­tuus. Ant­ti tun­tee alu­een ja on teh­nyt koko uran­sa Uu­den­maan pie­nis­sä kau­pun­geis­sa, vai­kut­ta­ja ker­too.

Uu­si­maa on edus­kun­ta­vaa­lien suu­rin vaa­li­pii­ri ja sa­mal­la kes­kus­tan ki­pu­pis­te. Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa maa­kun­nan 37 ja­os­sa ol­lees­ta pai­kas­ta vain 2 meni kes­kus­tal­le.

Kes­kus­tan Uu­den­maan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja ja Kaik­kos­ta pu­heen­joh­ta­ja­ki­sas­sa tu­ke­va Tuo­mo Suih­ko­nen pi­tää myös Kaik­ko­sen Uu­den­maan-tun­te­mus­ta etu­na. Mui­ta vah­vuuk­sia ovat sekä ul­ko- et­tä si­sä­po­liit­ti­nen ko­ke­mus ja yh­teis­työ­ky­vyt.

– Hän on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä kan­san­mies, joka tu­lee ih­mis­ten kans­sa toi­meen.

Kaik­kos­ta luon­neh­di­taan po­liit­ti­ses­ti lah­jak­kaak­si ih­mi­sek­si, jol­la on "sel­käy­ti­mes­sä oi­ke­at ta­vat re­a­goi­da ja pu­hua ih­mi­sil­le".

– Tu­lee Jo­han­nes Vi­ro­lai­nen mie­leen. Hän on ai­ka prag­maa­tik­ko. Kaik­ko­nen ei ole suu­ri ide­o­lo­gi ei­kä ide­o­lo­gi­an kaut­ta lä­hes­ty asi­oi­ta, vaan käy­tän­nön ha­vain­to­jen ja po­liit­ti­sen tai­don, eräs kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja taus­toit­taa.

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Mar­kus Lohi on tun­te­nut Kaik­ko­sen vuo­des­ta 1995 läh­tien. Hän ku­vai­lee Kaik­kos­ta ko­ke­neek­si, va­kaak­si ja luo­tet­ta­vak­si po­lii­ti­kok­si, joka ei höt­köi­le pik­ku­a­si­ois­ta.

– Hä­nel­lä on hy­vät näy­töt, et­tä pys­tyy ai­ka vaa­ti­vi­a­kin teh­tä­viä hoi­ta­maan, ku­ten vii­me hal­li­tus­kau­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rin teh­tä­vän, Lohi sa­noo.

Kaik­ko­sen 14 vuot­ta tun­te­nut ja muun mu­as­sa tä­män eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ai­koi­na toi­mi­nut Ter­hi Haa­pa­nie­mi sa­noo, et­tä Kaik­ko­nen on pi­det­ty ja ar­vos­tet­tu yli puo­lu­e­ra­jo­jen.

– Työs­sään hän on tark­ka. Fak­to­jen pi­tää ol­la tiu­kas­ti tar­kas­tet­tu ja kun­nos­sa. Hän on yk­si huu­mo­rin­ta­jui­sim­pia ih­mi­siä, joi­ta tie­dän. Huu­mo­ri ja it­sei­ro­nia kan­nat­te­le­vat hän­tä haas­ta­vien­kin ai­ko­jen ja asi­oi­den yli. Sel­lai­sis­ta­kin on ko­ke­mus­ta, Haa­pa­nie­mi sa­noo.

Haa­pa­nie­mi luon­neh­tii Kaik­kos­ta mo­ni­o­saa­jak­si.

– Hän on eh­kä eni­ten pro­fi­loi­tu­nut yleis­po­lii­tik­ko­na, vaik­ka toki puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­pes­tin myö­tä hä­net tun­ne­taan eh­kä eni­ten tur­val­li­suus­po­liit­tis­ten ky­sy­mys­ten puit­teis­sa. Hä­nen agen­dal­laan ovat ol­leet vah­vas­ti myös asun­to-, ym­pä­ris­tö- ja per­he­po­liit­ti­set ky­sy­myk­set.

STT:n haas­tat­te­le­mat muu­ta­mat kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat ovat sitä miel­tä, et­tei puo­lu­een kan­na­tu­sal­hoa rat­kais­ta vain pu­heen­joh­ta­jaa vaih­ta­mal­la. Kes­kus­tas­sa on teh­tä­vä ko­ko­nais­val­tai­nen puo­lu­een si­säi­nen re­mont­ti ja uu­dis­tu­mi­nen, mikä vaa­tii ryh­mä­työ­tä ja suun­nan näyt­tä­mis­tä. Myös puo­lu­een kent­tä- ja jär­jes­tö­toi­min­ta on saa­ta­va ak­ti­voi­tua.

Kaik­ko­sen ky­ky­jen ar­vi­oi­daan riit­tä­vän tä­hän, mut­ta tah­toa ja viit­se­li­äi­syyt­tä pi­täi­si myös löy­tyä, sum­maa eräs vai­kut­ta­ja.

– Jos Kaik­ko­nen oi­val­taa, et­tä pu­heen­joh­ta­juus ei ole mu­ka­van mie­hen paik­ka, vaan ryh­mä­työ­tä ja suun­nan näyt­tä­mis­tä ja ko­vaa työ­tä, niin nou­su on mah­dol­lis­ta.

Toi­sen pit­kä­ai­kai­sen kes­kus­ta­vai­kut­ta­jan mu­kaan kes­keis­tä ei ole­kaan joh­ta­jan vaih­dos, vaan se, et­tä puo­lu­een si­säis­tä muu­tos­ta vauh­di­te­taan.

– Joh­ta­jan pi­tää ym­mär­tää kes­kus­tan ti­lan­ne ja se, mik­si kan­na­tus on al­haal­la. Se ei pa­ra­ne pel­käs­tään po­li­tiik­kaa te­ke­mäl­lä, vaan pi­tää vauh­dit­taa ja sal­lia kes­kus­tan si­säis­tä muu­tos­ta. Kun kat­son tätä, kes­kus­tan si­säi­nen uu­dis­tu­mi­nen on tär­ke­äm­pää kuin pu­heen­joh­ta­jan vaih­tu­mi­nen, eräs kes­kus­ta­läh­de sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa kes­kus­tas­sa tu­li­si an­taa ti­laa myös osaa­mi­sel­le ja älyk­kääl­le kes­kus­te­lul­le.

– Jos puo­lu­een ide­at ei­vät ole ve­to­voi­mai­sia tai täs­sä ajas­sa, on ihan tur­ha teh­dä ihan kaik­ki muu oi­kein.

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Lohi taas sa­noo, et­tei hän ha­lua aset­taa lii­an iso­ja pai­nei­ta pel­käs­tään puo­lu­e­joh­ta­jal­le.

– Mut­ta tot­ta kai teh­tä­vän ha­lu­taan per­soo­na, joka he­rät­tää luot­ta­mus­ta laa­jois­sa kan­san­jou­kois­sa. Se mah­dol­lis­taa luot­ta­muk­sen li­sään­ty­mi­sen myös puo­lu­ee­seen.

Hän us­koo, et­tä kes­kus­tal­ta kai­va­taan ni­me­no­maan va­kaut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta.

– Jois­sa­kin muis­sa, ää­ri­lai­to­ja edus­ta­vis­sa puo­lu­eis­sa pu­heen­joh­ta­ja voi ol­la hy­vin­kin kont­ro­ver­si­aa­li per­soo­na, mut­ta ei­vät mei­dän kan­nat­ta­jat sitä kai­paa.

Myös Suih­ko­sen mu­kaan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jal­ta odo­te­taan neu­vot­te­lu­ky­kyä ja ky­kyä so­pia asi­ois­ta rii­te­lyn ja re­pi­mi­sen si­jas­ta.

– Mitä yh­te­näi­sem­pi Suo­mi on, sitä pa­rem­min haas­tei­siin pys­ty­tään vas­taa­maan. Us­koi­sin, et­tä Kaik­ko­nen on täs­sä vah­va, sekä ih­mi­se­nä et­tä ko­ke­muk­sen­sa puo­les­ta.

Kaik­ko­nen on ol­lut kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuo­des­ta 2003. Si­poos­sa asu­va Kaik­ko­nen on kou­lu­tuk­sel­taan val­ti­o­tie­tei­den kan­di­daat­ti. Hän ki­sa­si kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta jo vuon­na 2019, mut­ta hä­vi­si tuol­loin Kat­ri Kul­mu­nil­le.

Kaik­ko­nen toi­mi vii­me hal­li­tus­kau­del­la puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä. Tuol­loin man­ner­laa­tat liik­kui­vat, kun Ve­nä­jä aloit­ti laa­ja­mit­tai­sen hyök­käys­so­dan Uk­rai­naan ja Suo­mi liit­tyi Na­toon. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Lohi kat­soo kui­ten­kin Kaik­ko­sen sel­viy­ty­neen vaa­ti­vas­ta teh­tä­väs­tä erit­täin hy­vin.

Myös Uu­den­maan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Suih­ko­nen pi­tää Kaik­ko­sen ko­ke­mus­ta puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä kas­vu­ta­ri­na­na vaa­ti­vien teh­tä­vien hoi­dos­ta.

Kaik­ko­sen mi­nis­te­ri­kau­te­na myös kes­kus­tan ja mui­den hal­li­tus­puo­lu­ei­den vä­lit oli­vat tun­ne­tus­ti ki­re­ät. Hä­nen on kui­ten­kin ker­rot­tu top­puu­tel­leen läh­tö­ha­lu­ja hal­li­tuk­ses­ta.

Toi­mit­ta­ja Jari Kor­kin te­ke­mäs­sä Koh­ti liit­to­kun­taa – Ant­ti Kaik­ko­nen ja Suo­men puo­lus­tuk­sen uu­si asen­to -kir­jas­sa (Ota­va 2023) syyn ker­ro­taan ol­leen Uk­rai­nan ti­lan­teen jän­nit­ty­mi­nen.

– (Kes­kus­tan väis­ty­vän pu­heen­joh­ta­jan) An­ni­ka Saa­ri­kon mu­kaan va­roit­te­lu­ni Uk­rai­nan ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä toi muu­toin­kin kink­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa poh­din­taan uu­den ulot­tu­vuu­den. Vaik­ka yh­teis­tä lii­maa ei ol­lut ja hal­li­tuk­sen tun­nel­ma oli ki­reä, sai­vat ker­to­ma­ni huo­let Saa­ri­kon epä­röi­mään hal­li­tuk­sen jät­tä­mis­tä, Kaik­ko­nen ker­too kir­jas­sa.

Kaik­ko­nen on nä­ky­nyt myös nais­ten­leh­dis­sä. Ai­em­man avi­o­liit­ton­sa ai­ka­na hän an­toi var­sin au­liis­ti pa­ri­suh­de­haas­tat­te­lui­ta.

Tun­net­ta­vuut­ta toi myös vuon­na 2008 viih­de­oh­jel­ma Tans­sii täh­tien kans­sa, jos­sa "Kan­ki-Kaik­ko­nen" lem­pi­ni­men saa­nut Kaik­ko­nen ei eh­kä hur­man­nut tans­si­ki­san tuo­ma­rei­ta, mut­ta kat­so­jia kyl­lä­kin.

Kaik­ko­sen uran var­rel­le on mah­tu­nut myös ko­hu­ja. Vuon­na 2013 hä­net tuo­mit­tiin vii­den kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen luot­ta­mu­sa­se­man vää­rin­käy­tös­tä Nuo­ri­so­sää­ti­öön liit­ty­neen vaa­li­ra­ha­ko­hun vuok­si.

Kaik­ko­nen on nai­mi­sis­sa Ba­ye­rin yh­teis­kun­ta­suh­de­joh­ta­jan Jan­ni­ka Kaik­ko­sen kans­sa. Pa­ris­kun­ta avi­oi­tui ke­säl­lä 2021. Pa­ris­kun­nal­la on kak­si las­ta.

Kaik­ko­nen on­kin il­moit­ta­nut, et­tä ha­lu­aa myös pu­heen­joh­ta­ja­na va­ra­ta per­heel­leen ai­kaa.

– Elän lap­si­per­he­ar­kea. Ko­to­na odot­taa luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä tär­kein, kak­si pien­tä las­ta. Per­he-elä­mäl­le on va­rat­ta­va riit­tä­väs­ti ai­kaa. Tämä on it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni tär­keä asia, Kaik­ko­nen ker­toi aset­tu­es­saan eh­dol­le pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan.