Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen (kok.) sa­noi edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la, et­tä Suo­mi on val­mis kaa­ta­maan EU:n en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen. En­nal­lis­ta­mi­sel­la luon­toa py­ri­tään saa­maan luon­non­ti­laan tai lä­hel­le sitä.

– Jos se Suo­men kan­nas­ta on kiin­ni, niin tämä en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus ny­ky­muo­dos­saan kaa­tuu, Myk­kä­nen sa­noi.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti ää­nes­ti va­jaa kuu­kau­si sit­ten ase­tuk­sen hy­väk­sy­mi­sen puo­les­ta, mut­ta sen voi­maan­tu­lo vaa­tii myös jä­sen­mai­den hy­väk­syn­nän. Suo­mi on yl­lät­tä­en pää­ty­nyt asi­as­sa vaa'an­kie­li­a­se­maan Un­ka­rin muu­tet­tua kan­tan­sa.

Myk­kä­nen va­kuut­ti, et­tä Suo­mi on toi­mi­nut asi­as­sa 12 vii­me kuu­kau­den ai­ka­na täy­sin joh­don­mu­kai­ses­ti. Hä­nen mu­kaan­sa ana­lyy­si on, et­tä ase­tuk­sen vel­voit­teet ja kus­tan­nuk­set pai­not­tu­vat koh­tuut­to­mal­la ta­val­la Suo­meen ver­rat­tu­na useim­piin mui­hin mai­hin.

– Suo­mi on ää­nes­tyk­ses­sä sii­nä lei­ris­sä, jon­ka ää­nin en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus py­säh­tyy täs­sä muo­dos­saan, jos sii­nä lei­ris­sä riit­tä­väs­ti mai­ta on, hän sa­noi.

"Surkeaa kuultavaa"

Ky­se­ly­tun­nil­la asi­an nos­ti esiin kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­nu Hos­ko­nen (kesk.), joka tie­dus­te­li Suo­men tu­le­vaa ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mis­tä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa.

– Ää­nes­tät­te­kö tätä asi­aa vas­taan, vai an­nat­te­ko Suo­men met­sät eu­ro­so­si­a­lis­tien hal­tuun, hän ky­syi.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män mu­kaan Suo­men on ää­nes­tet­tä­vä en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus­ta vas­taan.

Ase­tuk­sen puo­les­ta pu­hui ky­se­ly­tun­nil­la muun mu­as­sa In­ka Hop­su (vihr.). Hän sa­noi, et­tä Myk­kä­sen kan­ta on sur­ke­aa kuul­ta­vaa.

– Mil­lai­nen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri ei ole val­mis edis­tä­mään luon­to­ka­don tor­ju­mis­ta, il­mas­tok­rii­sin tor­ju­mis­ta, hän ky­syi.

Vih­re­ät il­moit­ti myö­hem­min har­kit­se­van­sa vä­li­ky­sy­myk­sen jät­tä­mis­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta.

WWF: Anteeksiantamaton virhe

Ky­se­ly­tun­nin jäl­keen ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF il­moit­ti tuo­mit­se­van­sa hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat. Suo­je­lu­joh­ta­ja Jari Luuk­ko­nen to­te­si tie­dot­tees­sa, et­tä ase­tuk­sen torp­paa­mi­nen oli­si an­teek­si­an­ta­ma­ton vir­he, jos­ta kär­si­si­vät luon­non li­säk­si myös ih­mi­set.

– Hal­li­tuk­sen oli­si kor­kea ai­ka ym­mär­tää, et­tei luon­non en­nal­lis­ta­mi­ses­sa ja suo­je­lus­sa ole kyse vain la­jien ja nii­den eli­nym­pä­ris­tö­jen pe­las­ta­mi­ses­ta. Kyse on elin­kel­poi­sen pla­nee­tan ta­kaa­mi­ses­ta tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Ei en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus yk­sis­tään luon­to­ka­toa py­säy­tä, mut­ta se oli­si ää­rim­mäi­sen tär­keä työ­ka­lu ää­rim­mäi­sen tär­ke­än ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Luuk­ko­nen sa­noi pi­tä­vän­sä hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­maa ker­ta kaik­ki­aan vas­tuut­to­ma­na.

– Mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen on mars­si­mas­sa ym­pä­ris­tö­neu­vos­ton ko­kouk­seen, ohit­ta­mas­sa tut­ki­joi­den ja ase­tuk­sen puo­les­ta ve­don­nei­den kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten huo­len ja ää­nes­tä­mäs­sä luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­sen kan­nal­ta ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää ase­tus­ta ku­moon yh­des­sä Vik­tor Or­ba­nin kans­sa. Voit­te ku­vi­tel­la, ol­laan­ko täs­sä mie­les­tä­ni his­to­ri­an oi­ke­al­la puo­lel­la.