San­na Rai­ta-aho / STT

Hal­li­tuk­ses­sa vaih­tuu tä­nään kak­si mi­nis­te­riä.

Sekä ope­tus­mi­nis­te­ri et­tä eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri vaih­tu­vat tä­nään vi­ral­li­ses­ti. Ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­so­nil­le (r.) myön­ne­tään ero mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä, ja hä­nen ti­lal­leen ope­tus­mi­nis­te­rik­si ni­mi­te­tään An­ders Ad­lerc­reutz (r.)

Ad­lerc­reut­zin ti­lal­le eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rik­si ni­mi­te­tään kol­man­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Jo­a­kim Strand (r.) Vaa­sas­ta.

Mi­nis­te­ri­ru­let­ti joh­tuu sii­tä, et­tä Hen­riks­son va­lit­tiin EU-par­la­ment­tiin ke­sä­kuun vaa­leis­sa. Ad­lerc­reutz va­lit­tiin ke­sä­kuus­sa myös RKP:n uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si teh­tä­väs­tä väis­ty­neen Hen­riks­so­nin ti­lal­le.

Mi­nis­te­ri­vaih­dok­set ta­pah­tu­vat klo 11 al­ka­vas­sa ta­sa­val­lan pre­si­den­tin esit­te­lys­sä Val­ti­o­neu­vos­ton lin­nas­sa.

Heti pre­si­den­tin esit­te­lyn jäl­keen pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa kä­si­tel­lään mi­nis­te­ri­vaih­dok­ses­ta joh­tu­vat muu­tok­set mi­nis­te­rien työn­ja­koon ja si­jai­suuk­siin sekä mi­nis­te­ri­va­li­o­kun­tien ja -mi­nis­te­ri­työ­ryh­mien ko­koon­pa­noi­hin.

Li­säk­si uu­si mi­nis­te­ri Strand van­noo vir­ka­va­lan ja an­taa tuo­ma­rin­va­kuu­tuk­sen.