STT

Suo­je­lu­po­lii­si (supo) ker­too tä­nään Ve­nä­jän tie­dus­te­lun ja vai­kut­ta­mi­sen uhas­ta Suo­mes­sa. Asia on esil­lä, kun supo jul­kis­taa aa­mu­päi­väl­lä vuo­si­kir­jan­sa Hel­sin­gis­sä. Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Suo­men tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta pu­hu­vat suo­je­lu­po­lii­sin vt. pääl­lik­kö Tee­mu Tu­ru­nen, apu­lais­pääl­lik­kö Jon­na Tu­ru­nen ja eri­kois­tut­ki­ja Pet­te­ri Lalu.

Su­pon on mää­rä jul­kis­taa sa­mal­la myös ter­ro­ris­min uh­ka-ar­vi­on­sa. Vii­kon­lop­pu­na supo ker­toi STT:lle, et­tei Mos­ko­van per­jan­tai­nen jouk­ko­am­pu­mi­nen tois­tai­sek­si vai­ku­ta ter­ro­ri-is­kun uh­kaan Suo­mes­sa.

Ää­ri­jär­jes­tö Isis on väit­tä­nyt ole­van­sa ter­ro­ri-is­kun ta­ka­na. Per­jan­tai-il­lan is­kus­sa Kras­no­gors­kis­sa Mos­ko­van luo­teis­puo­lel­la kuo­li ai­na­kin 137 ih­mis­tä ja haa­voit­tui yli 180.

Su­pon mu­kaan Suo­men vi­ra­no­mai­set seu­raa­vat tar­kas­ti myös ul­ko­mail­la ta­pah­tu­via is­ku­ja ja ar­vi­oi­vat nii­den mah­dol­li­sia vai­ku­tuk­sia Suo­meen.

– Vaik­ka ter­ro­ris­ti­nen toi­min­ta ja ver­kos­tot ovat tyy­pil­li­ses­ti val­ti­oi­den ra­jat ylit­tä­viä, on jo­kai­sen maan ti­lan­ne oman­lai­sen­sa ei­kä naa­pu­ri­maan ti­lan­ne ole suo­raan ver­rat­ta­vis­sa toi­seen maa­han, supo ker­toi lau­an­tai­na säh­kö­pos­tit­se.

Suo­mes­sa ra­di­kaa­li-is­la­mis­ti­nen toi­min­ta on pää­o­sin kes­kit­ty­nyt eri­lai­seen tu­ki­toi­min­taan, ku­ten ter­ro­ris­min ra­hoit­ta­mi­seen ja pro­pa­gan­dan le­vit­tä­mi­seen.

Ter­ro­ris­min uh­ka on ol­lut Suo­mes­sa jo use­am­man vuo­den ajan ne­li­por­tai­sen as­tei­kon ta­sol­la kak­si eli ko­hon­nut. Supo on ker­to­nut, et­tä mer­kit­tä­vim­män ter­ro­ris­min uh­kan muo­dos­ta­vat yk­sit­täi­set hen­ki­löt ja pie­net ryh­mät, joil­la on ää­ri­oi­keis­to­lai­nen tai ra­di­kaa­li-is­la­mis­ti­nen ide­o­lo­gia. Supo ot­ti ne­li­por­tai­sen ter­ro­ris­min uh­ka-ar­vi­on käyt­töön vuon­na 2017.