STT

Kai­vos­lait­tei­ta val­mis­ta­va pörs­siyh­tiö Met­so aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, jot­ka voi­vat joh­taa enin­tään 90 teh­tä­vän vä­hen­tä­mi­seen Suo­mes­sa. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti vä­hen­nys­ten mää­rä on ar­vi­ol­ta noin 240 teh­tä­vää.

Suun­ni­tel­maan kuu­luu myös lo­mau­tuk­sia, yh­tiö ker­too tie­dot­tees­sa.

Muu­tos­neu­vot­te­lut koh­dis­tu­vat osaan Met­son mi­ne­raa­lit-lai­te­lii­ke­toi­min­taa sekä yh­ti­ön mark­ki­na-alu­e­toi­min­toi­hin.

Met­so pe­rus­te­lee muu­tos­neu­vot­te­lui­ta kil­pai­lu­ky­vyn ja te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­sel­la.

Met­son mu­kaan suun­ni­tel­lut toi­met liit­ty­vät mark­ki­na­ym­pä­ris­tön muu­tok­siin, kun esi­mer­kik­si ener­gi­a­mur­ros­ta tu­ke­vien stra­te­gis­ten mi­ne­raa­lien mer­ki­tys kas­vaa. Yh­ti­ön mu­kaan muu­tok­sil­la py­ri­tään muun mu­as­sa ny­kyis­tä pa­rem­paan asi­ak­kuu­den­hal­lin­taan.

– Sa­mal­la Met­so suun­nit­te­lee te­hok­kuut­ta pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä asi­ak­kai­den tä­män­het­ki­sen hi­taam­man isoi­hin in­ves­toin­tei­hin liit­ty­vän pää­tök­sen­te­on ta­kia, tie­dot­tees­sa sa­no­taan.