Art­tu Mä­ke­lä / STT

Hal­li­tus on so­pi­nut ylei­sen ar­von­li­sä­ve­ron ko­rot­ta­mi­ses­ta 25,5 pro­sent­tiin, ker­toi Hel­sin­gin Sa­no­mat läh­tei­siin­sä ve­do­ten myö­hään maa­nan­tai­na. Hal­li­tus­läh­teet ovat sit­tem­min vah­vis­ta­neet ai­keet li­säk­si ai­na­kin Il­ta-Sa­no­mil­le ja Il­ta­leh­del­le.

Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan ylei­sen ar­von­li­sä­ve­ron ki­ris­tä­mi­nen 1,5 pro­sent­tiyk­si­köl­lä on hal­li­tuk­sen jä­rein toi­mi ke­hys­rii­hes­sä. Rat­kai­sun odo­te­taan nos­ta­van ta­va­roi­den ja pal­ve­lui­den hin­to­ja.

Ko­ro­tuk­sen ker­ro­taan tu­le­van voi­maan vii­meis­tään vuo­den­vaih­tees­sa. Il­ta-Sa­no­mien tie­to­jen mu­kaan on mah­dol­lis­ta, et­tä ko­ro­tus teh­täi­siin jo ku­lu­va­na vuon­na. Asi­an tek­ni­sen to­teu­tuk­sen sel­vi­tys oli kui­ten­kin leh­den mu­kaan maa­nan­tai-il­ta­na vie­lä kes­ken.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on vii­me­vuo­ti­ses­sa ar­vi­os­saan sa­no­nut, et­tä ko­ro­tus voi­si tuo­da val­ti­on kas­saan noin mil­jar­di eu­roa vuo­des­sa.

Or­po oli jo ai­em­min vah­vis­ta­nut, et­tä yleis­tä ar­von­li­sä­ve­roa ko­ro­te­taan, mut­ta hal­li­tus­läh­teet oli­vat ker­to­neet, et­tei pro­sent­te­ja oli­si vie­lä lyö­ty lo­pul­li­ses­ti luk­koon.

Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan ai­ot­tu 1,5 pro­sent­tiyk­si­kön ki­ris­tys nos­taa Suo­men ve­ro­kan­nan Tans­kan ja Ruot­sin 25 pro­sen­tin ylä­puo­lel­le.

Ve­ron­ki­ris­tyk­sen ul­ko­puo­lel­le ovat jää­mäs­sä ar­von­li­sä­ve­ron alen­ne­tut kan­nat. Alen­net­tu 14 pro­sen­tin ar­von­li­sä­ve­ro kos­kee elin­tar­vik­kei­ta sekä ra­vin­to­la- ja ate­ri­a­pal­ve­lui­ta.

Or­po sul­ki ruo­an ar­von­li­sä­ve­ro­tuk­sen ko­rot­ta­mi­sen pois hal­li­tuk­sen kei­no­va­li­koi­mis­ta erik­seen Il­ta-Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa lau­an­tai­na. Hän pe­rus­te­li ruo­an ar­von­li­sä­ve­ro­tuk­sen ko­rot­ta­mi­sen pois­sul­ke­mis­ta sil­lä, et­tä se osui­si lii­an ki­pe­äs­ti pie­ni­tu­lois­ten ar­keen.

Hal­li­tus on jo hal­li­tu­soh­jel­mas­saan so­pi­nut, et­tä ny­kyi­seen kym­me­nen pro­sen­tin alen­net­tuun ar­von­li­sä­ve­ro­kan­taan kuu­lu­vat hyö­dyk­keet siir­re­tään 14 pro­sen­tin ar­von­li­sä­ve­ro­kan­taan lu­kuun ot­ta­mat­ta sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tiä. Rat­kai­su ko­rot­taa muun mu­as­sa kir­jo­jen, lääk­kei­den, lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ja kult­tuu­ri- ja viih­de­ti­lai­suuk­sien ve­ro­tus­ta. Rat­kai­sun vai­ku­tus ve­ro­tuot­toi­hin on hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan 205 mil­joo­naa eu­roa.

Hal­li­tus aloit­ti maa­nan­tai­na kak­si­päi­väi­sen ke­hys­rii­hen­sä, jos­sa se neu­vot­te­lee lä­hi­vuo­sien jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­mas­ta. Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on kas­vat­taa ve­ro­tu­lo­ja noin mil­jar­dil­la eu­rol­la. Sa­mal­la hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on teh­dä me­no­leik­kauk­sia noin kah­del­la mil­jar­dil­la eu­rol­la.

Il­ta-Sa­no­mien tie­to­jen mu­kaan ve­ro­jen osuus on kui­ten­kin hie­man kas­va­mas­sa.

Leh­del­le ker­ro­taan hal­li­tus­läh­teis­tä, et­tä ar­von­li­sä­ve­ron li­säk­si myös hait­ta­ve­ro­ja, ku­ten tu­pak­ka­ve­roa, ol­laan ki­ris­tä­mäs­sä.