Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen kri­ti­soi vap­pu­pu­hees­saan Rau­mal­la voi­mak­kaas­ti op­po­si­ti­o­puo­lue SDP:n esi­tys­tä val­ti­on ta­lou­den kor­jaa­mi­sek­si.

– Pää­op­po­si­ti­o­puo­lue SDP on tor­ju­nut yk­si­tel­len jo­kai­sen hal­li­tuk­sen sääs­tö­koh­teen ja työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sen. Vas­ti­neek­si Ant­ti Lindt­ma­nin SDP eh­dot­taa suo­ma­lai­seen työ­hön ja yrit­tä­jyy­teen mas­sii­vi­sia uu­sia ve­ron­ki­ris­tyk­siä. Se, jos mikä, oli­si myrk­kyä suo­ma­lai­sen kas­vun edel­ly­tyk­sil­le, Mart­ti­nen sa­noi.

– Va­sem­mis­ton on ai­ka he­rä­tä unes­ta. Suo­mel­la ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole va­raa Lindt­ma­nin po­li­tiik­kaan. SDP:n lin­ja on vä­hem­män työ­tä, enem­män ve­ro­ja, enem­män vel­kaa. Lindt­ma­nin eh­do­tuk­sil­la Suo­mi jou­tui­si EU:n tark­kai­lu­luo­kal­le en­si vuon­na.

Mart­ti­nen muis­tut­ti, et­tä Suo­mes­sa on ai­na us­kot­tu ah­ke­raan työn­te­koon.

– Pyy­teet­tö­män työn­te­on myö­tä Suo­mi on­kin nous­sut köy­häs­tä maas­ta maa­il­man vau­raim­pien mai­den jouk­koon ja maa­il­man on­nel­li­sim­mak­si kan­sak­si.

Val­ti­on vel­kaan­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta Mart­ti­sen mu­kaan Suo­men tu­le­vai­suus on vie­lä omis­sa kä­sis­sä. Hal­li­tuk­sen li­sä­so­peu­tuk­set tänä ke­vää­nä ovat Mart­ti­sen mu­kaan vält­tä­mät­tö­miä.

– Nyt teh­tä­vät sääs­tö­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta jul­ki­sen ta­lou­den kiih­ty­vä vel­kaan­tu­mi­nen saa­daan hal­lin­taan. Jot­ta huo­men­na oli­si pa­rem­min kuin tä­nään. Jot­ta voim­me pi­tää huol­ta hei­koim­mis­ta ja tur­va­ta suo­ma­lai­sil­le tär­ke­ät pal­ve­lut.

Me­no­jen kar­si­mi­sen li­säk­si kii­tos­ta sai hal­li­tuk­sen te­ke­mä te­ol­li­suus­po­li­tiik­ka.

– Luom­me yri­tyk­sil­le suun­na­tun in­ves­toin­ti­kan­nus­ti­men, joka tu­kee Suo­men roo­lia vih­reis­sä in­ves­toin­neis­sa. Li­säk­si uu­dis­tam­me in­ves­toin­tien lu­vi­tuk­sen su­ju­vak­si. Vah­va te­ol­li­suus­po­li­tiik­ka on vah­vin­ta il­mas­to­po­li­tiik­kaa.