Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii Tu­run seu­dul­la ja Rau­mal­la teh­ty­jen asun­to­mur­to­jen sar­jaa. Te­ois­ta epäil­ty mies on van­git­tu tä­nään Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Epäil­lyn var­kaan te­ke­mik­si on sar­joi­tet­tu tä­hän men­nes­sä yh­teen­sä 14 asun­to­mur­toa.

Epäil­lyt mur­rot teh­tiin Tu­rus­sa, Lie­dos­sa, Kaa­ri­nas­sa ja Rau­mal­la si­jait­se­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin jou­lu­kuun ja maa­lis­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na. Te­ois­ta epäil­ty mies toi­mi yk­sin.

– Mur­to­jen yh­tey­des­sä on pää­o­sin anas­tet­tu ko­ru­ja ja ra­haa. Po­lii­si tut­kii ta­pauk­sia tör­kei­nä var­kauk­si­na ja var­kauk­si­na, ker­too ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mas Kuu­re Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä asun­to­mur­roil­ta on mah­dol­lis­ta suo­jau­tua kun­nol­li­sil­la lu­ki­tuk­sil­la ja eri­lai­sil­la val­von­ta­lait­teil­la, esi­mer­kik­si val­von­ta­ka­me­roil­la. Myös vara-avain kan­nat­taa si­joit­taa si­ten, et­tä se ei ole hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä.

– Yk­sit­täi­sis­sä ta­pauk­sis­sa ri­kok­ses­ta epäil­ty on löy­tä­nyt vara-avai­men, jon­ka avul­la on pääs­syt asun­toon si­sään, Kuu­re sa­noo.

Jos huo­maa, et­tä omaan asun­toon on mur­tau­dut­tu, asi­as­ta tu­lee il­moit­taa vä­lit­tö­mäs­ti hä­tä­nu­me­roon 112.

– Kan­nat­taa myös pois­tua asun­nos­ta, jot­tei tule sot­ke­neek­si te­ko­paik­kaa ja po­lii­si pää­see suo­rit­ta­maan asun­nos­sa ri­kos­paik­ka­tut­kin­taa, Kuu­re neu­voo.

Po­lii­sin neu­vo­ja asun­to­mur­roil­ta suo­jau­tu­mi­seen:

– Pidä asun­to asu­tun nä­köi­se­nä.

– Pyy­dä naa­pu­ria tyh­jen­tä­mään pos­ti­laa­tik­ko sil­loin täl­löin, jos olet pois­sa.

– Huo­leh­di, et­tä ko­ti­o­ves­sa­si on ny­ky­ai­kai­nen ta­ka­lu­kit­tu­va käyt­tö­luk­ko. Var­muus­lu­kol­la voit pa­ran­taa lu­ki­tus­ta.

– Pidä asun­non ovet ja ik­ku­nat lu­ki­tut­tui­na ai­na kun mah­dol­lis­ta.

– Pidä etuo­vi lu­kos­sa sil­loin, kun ta­lon väki on ta­ka­pi­hal­la.

– Huo­leh­di ton­tin va­lais­tuk­ses­ta ja käy­tä eri­lai­sia hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä.