Po­lii­si sel­vit­tää laa­jaa ne­tin mark­ki­na­pai­koil­la ta­pah­tu­nut­ta hui­jaus­sar­jaa, jos­sa on asi­a­no­mis­ta­jia ym­pä­ri Suo­mea. Ta­pauk­sia tut­ki­taan pe­tok­si­na.

Lou­nais-Suo­men po­lii­sin tie­toon on tul­lut ai­na­kin 129 ta­paus­ta, jos­sa ne­tis­sä au­to­jen va­ra­o­sia et­si­vät ih­mi­set ovat pää­ty­neet hui­jauk­sen uh­reik­si. Ri­kos­sar­jas­sa on yk­si epäil­ty, joka on po­lii­sin tie­to­jen mu­kaan aloit­ta­nut ak­tii­vi­sen pe­tos­te­lun huh­ti­kuus­sa 2023.

Epäil­ty koh­dis­taa hui­jauk­sia ne­tis­sä au­ton va­ra­o­sia et­si­viin ih­mi­siin.

– Hän ot­taa esi­mer­kik­si yh­teyt­tä ne­tin mark­ki­na­pai­koil­le va­ra­o­sis­ta os­toil­moi­tuk­sen teh­nei­siin hen­ki­löi­hin ja il­moit­taa ha­lu­tun osan ole­van hä­nel­lä myyn­nis­sä, ker­too ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Kar­ri Laak­so Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Hui­ja­ri toi­mit­taa os­ta­jal­le usein ne­tis­tä ote­tun ku­van tuot­tees­ta ja hän saat­taa lä­het­tää ku­van jopa omas­ta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­ses­taan.

– Hän pu­huu suo­mea ja esiin­tyy hy­vin asi­al­li­ses­ti sekä luot­ta­mus­ta he­rät­tä­väl­lä ta­val­la. Ra­hat saa­tu­aan hui­ja­ri ei useim­mi­ten enää vas­taa ol­len­kaan tai es­tää os­ta­jan ko­ko­naan, Laak­so­nen sa­noo.

Epäil­ty käyt­tää ra­han vas­taa­not­ta­mi­seen usei­ta eri pank­ki­ti­li­nu­me­roi­ta. Tuo­reim­mis­sa ta­pauk­sis­sa hän on käyt­tä­nyt yh­tä sa­maa liet­tu­a­lai­sen pan­kin ti­li­nu­me­roa, jon­ne va­ra­o­sia os­ta­mas­sa ol­leet hen­ki­löt ovat siir­tä­neet mak­sun.

Useim­mi­ten asi­a­no­mis­ta­jat ovat me­net­tä­neet hui­jauk­ses­sa al­le sa­dan eu­ron sum­mia, mut­ta jois­sain ta­pauk­sis­sa hui­ja­ri on on­nis­tu­nut hui­jaa­maan os­ta­jil­ta jopa 200 eu­ron ar­vos­ta ra­haa.

– Kos­ka ta­pauk­sia on usei­ta, tut­kim­me nii­tä kaik­kia lie­vien pe­tos­ten si­jaan pe­tok­si­na, Laak­so ker­too.

Hui­jaus­sar­jas­ta epäil­ty hen­ki­lö on po­lii­sin tie­dos­sa, mut­ta hän­tä ei ole vie­lä saa­tu kiin­ni. Laak­so muis­tut­taa kaik­kia ne­tis­sä kaup­paa käy­viä kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta mah­dol­li­siin hui­jauk­siin.

– Myy­jäl­tä kan­nat­taa ai­na pyy­tää tuot­tees­ta kuva, jos­sa nä­kyy esi­mer­kik­si pa­pe­ril­le kä­sin kir­joi­tet­tu­na ku­lu­va päi­vä­mää­rä, Laak­so vink­kaa.