Simu Pe­rä­lä / STT

Tuo­ma­ri­liit­to ja Ju­ris­ti­liit­to vaa­ti­vat, et­tä po­liit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen ra­jois­ta vaa­di­taan puo­lu­ee­ton sel­vi­tys.

Tuo­ma­ri­liit­to ker­too pi­tä­vän­sä oi­keus­val­ti­o­ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta huo­les­tut­ta­va­na, et­tä hal­li­tus on yl­lät­tä­en muut­ta­nut tuo­mi­ois­tuin­ten ja syyt­tä­jien riip­pu­mat­to­muut­ta sel­vit­tä­vän työ­ryh­män toi­mek­si­an­toa.

– Riip­pu­ma­ton tuo­mi­ois­tuin­lai­tos on oi­keus­val­ti­on kul­ma­ki­vi. Hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teet hei­ken­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti Suo­men us­kot­ta­vuut­ta kan­sain­vä­li­ses­ti oi­keus­val­ti­o­ke­hi­tyk­sen mal­li­maa­na, liit­to to­te­aa tie­dot­tees­saan.

Lii­ton mu­kaan tuo­mi­ois­tuin­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­den ta­kei­ta tu­li­si vah­vis­taa pe­rus­tus­lais­sa.

– Mitä hel­pom­min tuo­ma­rei­ta ja syyt­tä­jiä kos­ke­via sään­nök­siä voi­daan muut­taa, sitä hel­pom­paa on uha­ta oi­keus­lai­tok­sen toi­min­taa ja riip­pu­mat­to­muu­den ta­kei­ta.

Ju­ris­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Tuu­la Lin­na kir­joit­taa lii­ton verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tus­sa kan­na­no­tos­sa, et­tä puo­lu­ee­ton sel­vi­tys tu­lee käyn­nis­tää vä­lit­tö­mäs­ti ja kaik­ki mi­nis­te­ri­öt tu­lee tut­kia po­liit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen asi­an­mu­kai­suu­den osal­ta.

Asia nou­si kes­kus­te­luun, kun Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi oi­keus­mi­nis­te­ri Lee­na Me­ren (ps.) muut­ta­neen tuo­mi­ois­tuin­ten ja syyt­tä­jien riip­pu­mat­to­muut­ta sel­vit­tä­vän työ­ryh­män toi­mek­si­an­toa. Työ­ryh­män oli HS:n mu­kaan alun pe­rin mää­rä saat­taa työn­sä la­kie­si­tyk­sen luon­nok­sek­si. HS:n mu­kaan Me­ren ka­bi­ne­tin tah­dos­ta ryh­män toi­mek­si­an­toa muu­tet­tiin al­ku­vuon­na niin, et­tei työ­ryh­mä enää val­mis­te­le la­kie­si­tys­luon­nos­ta vaan laa­tii asi­as­ta ai­no­as­taan muis­ti­on.

Vii­kon­lop­pu­na Il­ta­leh­ti taas uu­ti­soi tie­to­jen­sa poh­jal­ta, et­tä oi­keus­mi­nis­te­ri ha­jot­ti ra­sis­mi­ri­kok­sia kä­si­tel­leen työ­ryh­män sen jäl­keen, kun val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä ei suos­tu­nut vaih­ta­maan val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­mis­toa edus­ta­nut­ta työ­ryh­män jä­sen­tä.

Oi­keus­mi­nis­te­riö va­kuut­taa tiis­tai­na jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­saan, et­tä mi­nis­te­ri­ön vii­me hal­li­tus­kau­del­la aset­ta­ma oi­keus­lai­tos­työ­ryh­mä jat­kaa työ­tään ku­lu­val­la hal­li­tus­kau­del­la. Mi­nis­te­riö myös avaa syi­tä sil­le, mik­si niin sa­no­tun riip­pu­mat­to­muus­työ­ryh­män toi­mek­si­an­toa al­ku­vuon­na muu­tet­tiin.

Mi­nis­te­riö ker­too, et­tä oi­keus­lai­tos­ryh­mä aset­ti 15.1.2024 riip­pu­mat­to­muus­työ­ryh­män, joka tar­kas­te­lee riip­pu­mat­to­muu­den edel­lyt­tä­miä lain­sää­dän­tö­muu­tok­sia eri­tyi­ses­ti pe­rus­tus­la­kiin. Työ­ryh­män aset­ta­mis­pää­tös­tä täs­men­net­tiin mi­nis­te­ri­ön mu­kaan 12.2.2024 vas­taa­maan al­ku­pe­räis­tä oi­keus­lai­tos­työ­ryh­män teh­tä­vä­nan­toa. Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan täl­löin teh­tä­vä­nan­nos­ta pois­tet­tiin pe­rus­tus­lain 106. py­kä­lä, jon­ka vir­ka­kun­ta oli si­säl­lyt­tä­nyt asi­an­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten pe­rus­teel­la.

HS:n mu­kaan työ­ryh­män oli alun pe­rin tar­koi­tus poh­tia juu­ri pe­rus­tus­lain 106. py­kä­län muut­ta­mis­ta. Py­kä­län mu­kaan tuo­mi­ois­tui­men on an­net­ta­va etu­si­ja pe­rus­tus­lail­le, jos kä­sit­te­lys­sä ole­vas­sa asi­as­sa lain so­vel­ta­mi­nen on ”il­mei­ses­sä ris­ti­rii­das­sa” pe­rus­tus­lain kans­sa, HS ker­too. Aset­ta­mis­pää­tök­sen mu­kaan työ­ryh­män oli tar­koi­tus poh­tia, pi­täi­si­kö lais­ta pois­taa vaa­ti­mus ”il­mei­ses­tä ris­ti­rii­das­ta”, eli riit­täi­si­kö jat­kos­sa, et­tä lain so­vel­ta­mi­nen oli­si "ris­ti­rii­das­sa". Uu­des­sa aset­ta­mis­pää­tök­ses­sä tätä py­kä­lää kos­ke­va teh­tä­vä on HS:n mu­kaan ko­ko­naan pois­tet­tu.

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­tees­sa va­kuu­te­taan, et­tä työ­ryh­män kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on edel­leen al­ku­pe­räi­sen ta­voit­teen mu­kai­ses­ti ar­vi­oi­da oi­keus­lai­tok­sen vah­van riip­pu­mat­to­muu­den kan­nal­ta tar­peel­li­set pe­rus­tus­lain muu­tok­set.

Tie­dot­teen mu­kaan työ­ryh­mä tuot­taa muis­ti­on, joka si­säl­tää myös eh­do­tuk­set la­ki­muu­tok­sik­si. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen si­jaan asi­as­ta on pe­rus­tel­tua laa­tia muis­tio, kos­ka asi­an ar­vi­oin­ti siir­tyy seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le, tie­dot­tees­sa pe­rus­tel­laan.

– Työ­ryh­män työ on erit­täin tär­ke­ää: se edis­tää hal­li­tuk­sen ta­voi­tet­ta suo­ma­lai­sen oi­keus­val­ti­on vah­vis­ta­mi­sek­si ja tur­vaa­mi­sek­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Hal­li­tus on oh­jel­mas­saan si­tou­tu­nut de­mok­raat­ti­sen oi­keus­val­ti­on edis­tä­mi­seen, oi­keus­mi­nis­te­ri Meri sa­noo tie­dot­tees­sa.