Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Lulu Ran­ne (ps.) ju­lis­ti tors­tai­na pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen ku­mi­pyö­rä­hal­li­tuk­sek­si, kun op­po­si­ti­o­puo­lu­eet hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la lii­ken­ne­ky­sy­myk­sis­tä.

Op­po­si­ti­os­ta nos­tet­tiin tois­tu­vas­ti esil­le muun mu­as­sa Suo­men tei­den kun­to ja kor­jaus­vel­ka, Tu­run juna ja no­peus­ra­joi­tuk­set. Li­säk­si ky­sy­myk­siä esi­tet­tiin muun mu­as­sa mat­ka­pu­he­lin­ten kuu­lu­vuu­des­ta VR:n ju­nis­sa.

Kes­kus­tan Pek­ka Ait­ta­kum­pu tois­ti ky­sy­myk­ses­sään puo­lu­een­sa mo­nes­ti esit­tä­män vaa­ti­muk­sen sii­tä, et­tä hal­li­tus luo­pui­si Hel­sin­gin ja Tu­run vä­li­sen rau­ta­tie­yh­tey­den pa­ran­ta­mi­ses­ta ja lait­tai­si näin sääs­ty­viä ra­ho­ja tei­den kun­non pa­ran­ta­mi­seen, jot­ta no­peus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mi­sel­ta voi­tai­siin vält­tyä.

Ran­ne muis­tut­ti vas­tauk­ses­saan, et­tä no­peus­ra­joi­tus­ten mah­dol­li­nen alen­ta­mi­nen on täl­lä het­kel­lä lau­sun­to­kier­rok­sel­la ei­kä mi­tään pää­tök­siä asi­as­ta ole teh­ty.

Ran­ne pai­not­ti hal­li­tuk­sen ole­van au­toi­li­joi­den asi­al­la.

– Tämä hal­li­tus on ni­me­no­maan ku­mi­pyö­rä­hal­li­tus, ja me teem­me kaik­kem­me sen eteen, et­tä meil­lä au­toi­lu on su­ju­vaa ja tur­val­lis­ta, Ran­ne sa­noi.

Ran­ne sai taus­ta­tu­kea val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ral­ta (ps.), joka ju­lis­ti is­tu­van hal­li­tuk­sen "pit­kään ai­kaan kaik­kein au­toi­lu­myön­tei­sim­mäk­si hal­li­tuk­sek­si".

Kiih­ke­äk­si muo­dos­tu­nees­sa lii­ken­ne­kes­kus­te­lus­sa kuul­tiin run­saas­ti vä­li­huu­to­ja sekä hal­li­tuk­sen et­tä op­po­si­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kes­kuu­des­ta.

Op­po­si­ti­o­puo­lu­eis­ta ky­see­na­lais­tet­tiin myös Ran­teen hel­mi­kuus­sa esit­tä­mä lau­sun­to sii­tä, et­tä tänä ke­sä­nä Suo­men tei­den kor­jaus­ve­lan kas­vu py­säh­tyy.

SDP:n Suna Ky­mä­läi­nen ih­met­te­li, pys­ty­tään­kö Suo­mes­sa tänä ke­sä­nä kun­nos­ta­maan suun­ni­tel­tu mää­rä tei­tä, kun maan­ra­ken­nus­työn ja tei­den pääl­lys­tei­den hin­nat ovat nous­seet ra­jus­ti.

– Se fak­ta on täy­sin ve­den­pi­tä­vä, et­tä kor­jaus­ve­lan kas­vu pys­ty­tään py­säyt­tä­mään tänä ke­sä­nä ja ni­me­no­maan sil­lä 4 000 ki­lo­met­ril­lä as­valt­tia, Ran­ne vas­ta­si Ky­mä­läi­sen ky­sy­myk­seen.

Ky­mä­läi­nen ei mi­nis­te­rin vas­tauk­seen va­rauk­set­to­mas­ti luot­ta­nut.

– Nyt kun oli­si joku fak­tan­tar­kis­ta­ja, hän to­kai­si.

Myö­hem­min Ran­ne täs­men­si lau­sun­to­aan sa­no­mal­la, et­tä tei­den kor­jaus­ve­lan kas­vu saa­daan tänä ke­sä­nä py­säy­tet­tyä het­kel­li­ses­ti, mikä nos­tat­ti usei­ta vä­li­huu­to­ja is­tun­to­sa­lis­sa.

– Kuin­ka pit­kä se het­ki on? yk­si vä­li­huu­ta­ja ih­met­te­li.