Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Ko­koo­mus ha­lu­aa vah­vis­taa EU:n tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta mer­ki­tys­tä muun mu­as­sa ke­hit­tä­mäl­lä puo­lus­tus­tar­vik­kei­den yh­teis­mark­ki­noi­ta ja kas­vat­ta­mal­la eu­roop­pa­lais­ta ase- ja am­mus­tuo­tan­toa.

Puo­lue ker­too ta­voit­tees­ta tors­tai­na jul­kais­tus­sa EU-vaa­li­oh­jel­mas­saan.

Ko­koo­mus ha­lu­aa myös, et­tä Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta li­sä­tään, jot­ta maa voi me­nes­tyk­sek­kääs­ti tor­jua Ve­nä­jän hyök­käyk­sen.

EU:n yh­tei­sen tur­val­li­suus­po­li­tii­kan sekä eu­roop­pa­lai­sen puo­lus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non vah­vis­ta­mi­sek­si ko­koo­mus ha­lu­aa pe­rus­taa puo­lus­tus­te­ol­li­suus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vän ja puo­lus­tus­neu­vos­ton.

Ko­koo­mus ha­lu­aa EU:n myös suun­taa­van tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ra­hoi­tus­ta puo­lus­tus­tek­no­lo­gi­an ke­hit­tä­mi­seen. Eu­roop­pa­lai­sia ra­hoi­tus­vä­li­nei­tä pi­tää ko­koo­muk­sen mie­les­tä käyt­tää laa­jem­min puo­lus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non ra­hoit­ta­mi­seen.

Ko­koo­mus ha­lua myös, et­tä EU pa­nos­taa kriit­ti­siin huol­to­reit­tei­hin, ku­ten esi­mer­kik­si rau­ta­tie­yh­tey­teen Poh­jois-Suo­mes­ta At­lan­til­le.

Ko­koo­mus ha­lu­aa myös, et­tä EU vah­vis­taa ra­ja­val­von­ta­vi­ras­to Fron­te­xia niin hen­ki­lös­tö­mää­rän, ka­lus­ton kuin toi­mi­val­tuuk­sien osal­ta uni­o­nin yh­tei­sen ul­ko­ra­jan tur­vaa­mi­sek­si.

Tur­va­paik­ka­po­li­tii­kas­sa ko­koo­mus ha­lu­aa to­teut­taa uu­dis­tuk­sia, jot­ka pois­ta­vat tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män vää­rin­käy­tön ylei­sen siir­to­lai­suu­den ka­na­va­na ja var­mis­ta­vat avun koh­den­tu­mi­sen to­del­li­ses­sa hä­däs­sä ole­vil­le.

EU-sään­te­lyä tu­lee puo­lu­een mu­kaan myös uu­dis­taa sel­lai­sek­si, et­tä hyb­ri­di­hyök­käys­ten tor­ju­mi­seen on riit­tä­vät vä­li­neet. EU:n tur­va­paik­ka­sään­te­ly ei ko­koo­muk­sen mie­les­tä ota riit­tä­väs­ti huo­mi­oon näi­tä uu­sia uh­kia.

– Tur­va­pai­kan­ha­ku on ol­ta­va mah­dol­lis­ta kes­keyt­tää ti­la­päi­ses­ti EU:n ul­ko­ra­joil­la, jos vi­ha­mie­li­nen taho käyt­tää siir­to­lai­sa­set­ta EU:n tai sen yk­sit­täi­sen jä­sen­maan tur­val­li­suu­den hor­jut­ta­mi­seen, vaa­li­oh­jel­mas­sa kir­joi­te­taan.

Ko­koo­mus ha­lu­aa myös vie­dä eteen­päin yh­teis­työ­tä, jon­ka ta­voit­tee­na on kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun jär­jes­tä­mi­nen EU:n ul­ko­puo­lel­la.

Ko­koo­muk­sen mie­les­tä EU:n on siir­ryt­tä­vä yhä enem­män mää­rä­e­nem­mis­tö­päät­tä­mi­seen uni­o­nin ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa.

Puo­lu­een vaa­li­oh­jel­mas­sa sa­no­taan, et­tä EU:n on voi­ta­va toi­mia vah­vem­mal­la ää­nel­lä ul­ko­po­li­tii­kan ky­sy­myk­sis­sä il­man, et­tä yk­sit­täi­nen jä­sen­maa voi täy­sin ju­mit­taa pää­tök­sen­te­koa.

Sa­mal­la uni­o­nin on tar­tut­ta­va en­tis­tä tiu­kem­min jä­sen­mais­sa ha­vait­ta­viin oi­keus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­den ja leh­dis­tön­va­pau­den louk­kauk­siin.

– Näi­den pe­ri­aat­tei­den rik­ko­mi­sen on ny­kyis­tä her­kem­min joh­det­ta­va ta­lou­del­li­siin ja oi­keu­del­li­siin seu­rauk­siin jä­sen­val­ti­ol­le, vaa­li­oh­jel­mas­sa kir­joi­te­taan.

Ko­koo­mus ei kan­na­ta tu­lon­siir­tou­ni­o­nia ei­kä ta­lou­del­li­sen yh­teis­vas­tuun kas­vat­ta­mis­ta. Si­sä­mark­ki­noi­den – eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­lis­ten – ke­hit­tä­mis­tä ko­koo­mus sen si­jaan kan­nat­taa.

Uni­o­nin on ko­koo­muk­sen mie­les­tä in­ves­toi­ta­va hy­viin säh­kön­siir­to­yh­teyk­siin ja kor­jat­ta­va ener­gi­an si­sä­mark­ki­noi­den on­gel­mat.

Kai­ken kaik­ki­aan ko­koo­mus ha­lu­aa li­sä­tä EU:n vai­kut­ta­vuut­ta.

– Ha­em­me EU:lta ta­lous­kas­vua, tur­val­li­suut­ta ja te­ho­kas­ta il­mas­to- ja ener­gi­a­po­li­tiik­kaa. Vä­hem­män lil­lu­kan­var­siin puut­tu­mis­ta, enem­män mark­ki­na­ta­lout­ta. Enem­män va­paa­kaup­paa, vä­hem­män val­ti­on­tu­kia. Vä­hem­män tu­lon­siir­to­ja, enem­män vas­tuu­ta it­ses­tä, ko­koo­muk­sen EU-vaa­li­oh­jel­mas­sa kir­joi­te­taan.

Ko­koo­mus pa­tis­taa EU:ta uu­dis­tu­maan mää­rä­tie­toi­ses­ti. EU:n on ko­koo­muk­sen mie­les­tä otet­ta­va vah­vem­pi roo­li de­mok­raat­tis­ten mai­den maa­il­man­laa­jui­ses­sa kil­pai­lus­sa au­to­ri­taa­ris­ta itää vas­taan.

– Eu­roo­pan on pys­tyt­tä­vä vai­kut­ta­maan maa­il­mas­sa, joka ja­kaan­tuu yhä vah­vem­min de­mok­ra­ti­oi­hin ja au­to­ri­taa­ri­siin val­ti­oi­hin, vaa­li­oh­jel­mas­sa kir­joi­te­taan.