Uu­tis­Rau­ma

Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo on os­ta­nut Itä-Suo­mes­sa toi­mi­neen Soo­ci Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Kaup­pa teh­tiin tam­mi­kuus­sa.

Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo ai­koo jat­kaa tuot­tei­den val­mis­ta­mis­ta Ylä­myl­lyl­lä Li­pe­ris­sä.

Ki­vi­ky­län toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Lai­ho­nen ker­toi huo­man­neen­sa Soo­cin ole­van myyn­nis­sä vii­me vuo­den lo­pul­la. Lie­mi- ja kas­ti­ke­lii­ke­toi­min­ta on kiin­nos­ta­nut jo en­nen­kin, jo­ten pää­tös koh­ti kau­pan­te­koa ete­ni luon­te­vas­ti. Tuo­tan­to­ti­lois­sa on lait­teet val­mii­na ja li­ha­lie­mien ja kas­tik­kei­den val­mis­ta­mi­nen on Lai­ho­sen mu­kaan luon­nol­li­nen osa Ki­vi­ky­län li­ha­ja­los­tei­den tuo­te­per­het­tä. Lie­mien te­ke­mi­nen alus­ta al­ka­en on kieh­to­nut Lai­hos­ta pit­kään.

– Hy­vin teh­dyil­le lie­mil­le ja kas­tik­keil­le on kyl­lä ky­syn­tää ja laa­duk­kaat ko­ti­mai­set tuot­teet so­pi­vat mei­dän myyn­ti­mies­ten sal­kuun hy­vin.

Myyntipäällikö Mika Haanpäällä hymy herkässä pitäessään ensimmäistä Kivikylän Sooci liemipurkkia käsissään.

Myyntipäällikö Mika Haanpäällä hymy herkässä pitäessään ensimmäistä Kivikylän Sooci liemipurkkia käsissään.

Kuva: Kivikylän Kotipalvaamo

Ylä­myl­lyl­lä toi­mi­nut Soo­ci Oy teki kon­kurs­sin vii­me elo­kuus­sa. Yh­ti­ön tuo­tan­to ajet­tiin alas ja hen­ki­lö­kun­ta ir­ti­sa­not­tiin lop­pu­vuon­na. Yri­tys työl­lis­ti kym­me­nen hen­ki­löä. Yri­tys teki use­an vuo­den ajan tap­pi­o­ta noin mil­joo­na eu­roa vuo­des­sa. Vuon­na 2022 Soo­cin lii­ke­vaih­to oli 1,5 mil­joo­naa eu­roa. Yh­ti­öl­lä oli kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen mu­kaan vel­kaa yh­teen­sä 6,4 mil­joo­naa eu­roa. Yri­tys aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2019.

Ki­vi­ky­län myö­tä tuo­tan­toa on al­ku­vuo­den pa­lau­tet­tu toi­min­taan. Ylä­myl­lyn teh­taal­le on pal­kat­tu nel­jä en­tis­tä työn­te­ki­jää, lait­teil­le on teh­ty kun­nos­sa­pi­toa ja lie­mi- ja kas­ti­ke­tuo­tan­to on­kin saa­tu jo al­ka­maan.

– Ko­ro­na näyt­te­li näis­sä lu­vuis­sa isoa roo­lia. Sa­moin säh­kön­hin­ta­häi­ri­öt tuot­ti­vat vai­keuk­sia. Mei­dän tar­koi­tus on saa­da lii­ke­toi­min­ta kan­nat­ta­vak­si. Ki­vi­ky­lä tuo mu­kaan oman val­miin or­ga­ni­saa­ti­on, jos­sa on myyn­ti, lo­gis­tiik­ka ja ja­ke­lu­ka­na­vat ole­mas­sa jo.

Timo Laihonen (vas.), Antti Pokkinen ja Matti Vaimala ottivat käyttöön isompia kattiloita. Yksi takana olevista kattiloista on tilavuudeltaan noin 3000 litraa. Vastaavia keitinkattiloita on tehtaalla kolme.

Timo Laihonen (vas.), Antti Pokkinen ja Matti Vaimala ottivat käyttöön isompia kattiloita. Yksi takana olevista kattiloista on tilavuudeltaan noin 3000 litraa. Vastaavia keitinkattiloita on tehtaalla kolme.

Kuva: Kivikylän Kotipalvaamo

Li­han­tuo­tan­nos­sa eläin­ten ru­hois­ta jää­vät luut hyö­dyn­ne­tään lie­mien val­mis­ta­mi­ses­sa.

– Meil­lä on luon­tai­ses­ti nau­dan­li­haa tuo­tan­nos­sa, jo­ten lie­mi­ai­nek­sia on jo. Teem­me myös kas­vis- ja ka­la­lie­miä, joi­den raa­ka-ai­neet han­ki­taan lie­mi­teh­taan lä­hi­a­lu­eil­ta. Aja­tus on myös teh­dä tuo­te­ke­hi­tys­tä ja tuo­da uu­sia tuot­tei­ta mark­ki­noil­le, Lai­ho­nen ku­vai­lee.

Lie­mien ja kas­tik­kei­den nimi py­syy jat­kos­sa­kin Soo­ci­na ja ne tu­le­vat osak­si Ki­vi­ky­län tuo­te­va­li­koi­maa. Tuot­teet teh­dään tu­tuil­la re­sep­teil­lä..

– Tuot­teet on hy­vik­si to­det­tu­ja, jo­ten muu­tok­sil­le ei ole tar­vet­ta. Täl­lä sek­to­ril­la on pää­a­si­as­sa kan­sain­vä­li­siä tuot­tei­ta ja us­kon et­tä ko­ti­mai­sel­le laa­duk­kaal­le lie­mi­tuot­teel­le on kyl­lä ky­syn­tää.

Lie­miä ja kas­tik­kei­ta mark­ki­noi­daan ra­vin­to­la­keit­ti­öi­den li­säk­si myös ko­ti­käyt­tä­jil­le. Al­ku­vai­hees­sa tuot­tei­ta saa to­ri­au­tois­ta ja teh­taan­myy­mä­löis­tä.

Ki­vi­ky­län tuo­tan­non laa­je­ne­mi­nen Itä-Suo­meen tuo Lai­ho­sen mu­kaan yh­den mu­ka­van ulot­tu­vuu­den.

– Us­kon et­tä Ylä­myl­lys­tä tu­lee mei­dän noin 400 työn­te­ki­jäl­le ihan mu­ka­va ke­sä­lo­ma­koh­de, kun voi käy­dä kat­so­mas­sa uut­ta teh­das­ta, Lai­ho­nen li­sää.