Ant­ti Haa­vis­to / STT

Puus­to­kuol­lei­suut­ta ai­heut­ta­van kir­jan­pai­na­jan ai­heut­ta­mat tu­hot kol­min­ker­tais­tui­vat vii­me vuon­na ai­em­mis­ta vuo­sis­ta, il­me­nee tuo­rees­ta Met­sä­tu­hot vuon­na 2023 -ra­por­tis­ta.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) tuot­ta­man ra­por­tin mu­kaan kuu­sia tu­ho­a­van kir­jan­pai­na­ja-hyön­tei­sen ai­heut­ta­mien puus­to­tu­ho­jen pin­ta-alat kas­voi­vat vii­me vuon­na yli 64 000 heh­taa­riin ai­em­pien vuo­sien noin 20 000 heh­taa­ris­ta.

Lumi-, tuu­li-, ja hir­vi­tu­hot oli­vat kui­ten­kin kaik­ki­aan ylei­sim­piä met­si­kön laa­tua alen­ta­via te­ki­jöi­tä. Hir­vi­kan­nan pie­ne­ne­mi­nen to­sin nä­kyi Ete­lä-Suo­mes­sa vä­hen­ty­nei­nä tu­hoi­na.

Val­ta­kun­nan met­sien in­ven­toin­nin (VMI) pe­rus­teel­la vii­me vuon­na puus­ton laa­tua alen­ta­via tu­ho­ja esiin­tyi hiu­kan al­le yh­del­lä vii­de­so­sal­la puun­tuo­tan­non met­sä­maan pin­ta-alas­ta. Puus­to­tu­ho­jen mää­rä ei ra­por­tin mu­kaan ole nous­sut hä­lyt­tä­väs­ti, mut­ta il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mis­ta vai­ku­tuk­sis­ta met­sil­le on saa­tu os­viit­taa. Lu­ken tut­ki­ja Tii­na Yli­o­ja sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä ne­ga­tii­vis­ten yh­teis­vai­ku­tuk­sen tu­lok­sia on näh­tä­vis­sä jo pai­kal­li­ses­ti.

– On­ko ete­län­ver­so­sur­man il­maan­tu­mi­nen ja oka­kaar­na­kuo­ri­ai­sen run­sas­tu­mi­nen eri­to­ten kui­vil­la Var­si­nais-Suo­men alu­eil­la en­nak­ko­va­roi­tus tu­le­vas­ta, hän pun­ta­roi.

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Met­sä­tu­hot-ra­port­ti­sar­jas­sa Lu­ken, Met­sä­kes­kuk­sen ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton asi­an­tun­ti­jat ker­to­vat eri te­ki­jöi­den ai­heut­ta­mis­ta puus­to­tu­ho­jen mää­ris­tä ja tu­ho­nai­heut­ta­jien esiin­ty­mi­ses­tä. Tie­dot pe­rus­tu­vat val­ta­kun­nan met­sien in­ven­toin­tiin, met­sän­käyt­töil­moi­tuk­siin sekä eri­lai­siin seu­ran­toi­hin, kan­sa­lais- ja am­mat­ti­lais­ha­vain­toi­hin sekä tut­ki­joi­den omiin ha­vain­toi­hin.