Tan­ja Paa­na­nen / STT

Ke­säl­lä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­taa su­pis­te­taan, yk­si­köi­tä sul­je­taan ja työn­te­ki­jät ovat yhä kuor­mit­tu­neem­pia, käy il­mi so­te­a­lan am­mat­ti­jär­jes­tö Te­hyn ky­se­lys­tä.

Jär­jes­tö ky­syi luot­ta­mus­hen­ki­löil­tään, mi­ten ke­sä­ai­ka vai­kut­taa pal­ve­lui­hin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin tuot­ta­mis­sa so­te­pal­ve­luis­sa sekä var­hais­kas­va­tuk­seen kun­nis­sa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä 37 pro­sent­tia ar­vi­oi, et­tä toi­min­taa jou­du­taan ke­säl­lä su­pis­ta­maan tai yk­si­köi­tä sul­ke­maan 2–4 vii­kon ajak­si.

Su­pis­tuk­set osu­vat an­ka­rim­min po­lik­li­nik­ka­toi­min­taan, ki­rur­gi­aan, psy­ki­at­ri­aan ja vas­taa­not­to­toi­min­taan. Syy­nä tä­hän ovat ke­sä­a­jan lo­mat ja se, et­tä osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa ei ole saa­ta­vil­la.

– Eri­tyi­ses­ti tä­män vuo­den vas­tauk­sis­sa ko­ros­tui hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sääs­töt. Se vai­kut­taa ti­lan­tee­seen, kun ei ole mää­rä­ra­ho­ja pal­ka­ta li­sää si­jai­sia. Tun­tuu sil­tä, et­tä tämä me­nee vain pa­hem­paan suun­taan, et­tä pal­ve­lui­ta vain huo­non­ne­taan, sa­noo ky­se­lyn to­teut­ta­nut työ­e­lä­mä­a­si­an­tun­ti­ja Tii­na Var­ti­ai­nen Te­hys­tä.

Yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ti­lan­ne ei näy­tä yh­tä huo­nol­ta kuin jul­ki­sel­la puo­lel­la. Jopa 65 pro­sent­tia yk­si­tyi­sen sek­to­rin vas­taa­jis­ta ar­vi­oi, et­tä su­pis­tuk­sia tai sul­ke­mi­sia ei tar­vit­se teh­dä tänä ke­sä­nä. Jul­ki­sel­la puo­lel­la näin ar­vi­oi vain 20 pro­sent­tia.

Te­hyn lop­pu­ke­vääl­lä teet­tä­mään ky­se­lyyn vas­ta­si yh­teen­sä 233 luot­ta­mus­hen­ki­löä.

Var­ti­ai­sen mu­kaan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den rek­ry­toin­ti­li­siä ja mui­ta yli­mää­räi­siä li­siä on tänä ke­sä­nä vä­hen­net­ty vii­me ke­sään ver­rat­tu­na. Hän ker­too, et­tä sääs­töt al­ka­vat jo nä­kyä työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­ses­sa. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 62 pro­sent­tia ar­vi­oi tu­le­van ke­sän ole­van hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den hen­ki­lös­töl­le kuor­mit­ta­vam­pi kuin vii­me kesä.

Täl­lä vii­kol­la muun mu­as­sa Hus-yh­ty­mä, joka vas­taa eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta Hel­sin­gis­sä ja Uu­del­la­maal­la, il­moit­ti ha­ke­van­sa li­sä­sääs­tö­jä kiel­tä­mäl­lä hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­nit. Kiel­to kos­kee niin va­ki­nai­sia, mää­rä­ai­kai­sia kuin si­jai­si­a­kin ja se as­tuu voi­maan 12. ke­sä­kuu­ta. Rek­ry­toin­ti­kiel­to on voi­mas­sa vuo­den lop­puun.

Var­hais­kas­va­tuk­sen vas­tauk­sis­ta Var­ti­ai­nen tuo esiin sen, et­tä työn­te­ki­jät ovat vä­sy­nei­tä jat­ku­viin työ­vuo­ro­jen muu­tok­siin.

– Se oli yl­lät­tä­vin­tä, et­tä työn­te­ki­jät ei­vät us­kal­la kiel­täy­tyä työ­vuo­ro­jen muu­tok­sis­ta, vaik­ka sii­hen oli­si kai­kil­la oi­keus.

Ky­se­lyn mu­kaan ko­ko­nais­ti­lan­ne so­te­a­lal­la ei ole olen­nai­ses­ti muut­tu­nut vii­me ke­säs­tä, mut­ta vas­tauk­sis­sa ko­ros­tuu se, et­tä pula hen­ki­lös­tös­tä on suur­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Saa­ta­vuu­son­gel­mat kos­ke­vat eri­tyi­ses­ti lähi- ja sai­raan­hoi­ta­jia sekä var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jia ja opet­ta­jia.

– Näyt­tää sil­tä, et­tä ti­lan­ne pa­he­nee kesä ke­säl­tä. Kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa ei vain ole, Var­ti­ai­nen to­te­aa.

Hä­nen mu­kaan­sa opis­ke­li­joi­ta pal­ka­taan, mut­ta he­kin ar­vos­ta­vat va­paa-ai­kaa, ei­vät­kä ha­lua ol­la koko ke­sää töis­sä.

– Kun kä­sil­lä on, voi­si­ko sa­noa työn­te­ki­jän mark­ki­nat, niin tie­tyn­lai­siin paik­koi­hin ei vält­tä­mät­tä edes ha­keu­du­ta. Teho-osas­tot, päi­vys­tyk­set ja am­bu­lans­si ovat ve­to­voi­mai­sia paik­ko­ja. Van­hus­hoi­to on eh­kä vä­hem­män hoh­do­kas­ta, mi­hin ei en­sim­mäi­se­nä ha­e­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pula osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä kat­taa koko Suo­men. Var­ti­ai­sen mu­kaan ky­se­lys­sä ei tul­lut il­mi iso­ja alu­eel­li­sia ero­ja. Hä­nen mu­kaan­sa toi­min­taa voi­daan jou­tua su­pis­ta­maan pal­jon­kin ja ole­tet­ta­vas­ti myös päi­vys­tyk­set ruuh­kau­tu­vat.

– Se ei ai­na­kaan vä­hen­nä kuor­mi­tus­ta, jos päi­vys­tyk­ses­tä ha­e­taan esi­mer­kik­si sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sia, mikä ei sin­ne to­del­la­kaan kuu­lu. Mitä olen ken­täl­tä kuul­lut, niin ke­säl­lä päi­vys­tyk­siin ha­keu­tu­mi­nen on li­sään­ty­mään päin.

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la kesä näyt­tää so­te­kes­kus­ten osal­ta sa­man­suun­tai­sel­ta kuin ai­kai­sem­mat­kin ke­sät, ker­too sote-kes­kus­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­joh­ta­ja Jane Mart­ti­la.

– Ydin­ke­sään on lu­vas­sa su­pis­tet­tua toi­min­taa, jol­loin kes­ki­ty­tään akuut­tien asi­oi­den hoi­toon. Mo­nes­sa pai­kas­sa ol­laan tiu­koil­la, mut­ta niin on ol­tu ai­kai­sem­pi­na­kin ke­si­nä.

Mart­ti­lan mu­kaan ti­lan­ne hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den osal­ta on koh­ta­lai­nen, vaik­ka joil­le­kin Var­si­nais-Suo­men alu­eil­le on vai­ke­am­pi löy­tää vä­keä. Ne ovat kui­ten­kin hä­nen mu­kaan­sa ra­ken­teel­li­sia on­gel­mia, jot­ka ei­vät koh­dis­tu ke­sään.

Myös Kes­ki-Suo­mes­sa ke­sän ti­lan­ne näyt­tää hen­ki­lös­tön osal­ta vii­me ke­sän kal­tai­sel­ta, jos­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­een si­säl­lä on vaih­te­lua. Asi­aa STT:lle kom­men­toi so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­la­joh­ta­jaa si­jais­ta­va Tui­ja Koi­vis­to.

– Sääs­tö­pai­nei­ta on, mut­ta täs­sä ke­sä­a­jas­sa on haas­tei­ta il­man sääs­tö­vel­voit­tei­ta­kin, Koi­vis­to to­te­aa.