Min­ja Vii­ta­nen / STT

Yli 90 pro­sent­tia Kaup­pa­ka­ma­rien ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta vien­tiy­ri­tyk­sis­tä ker­too käyn­nis­sä ole­vien po­liit­tis­ten lak­ko­jen vai­kut­ta­neen nii­den toi­min­taan. Mer­kit­tä­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ker­toi 37 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Yri­tys­ten mu­kaan po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta ai­heu­tu­vat li­sä­kus­tan­nuk­set sekä mai­ne­hait­ta vai­kut­ta­vat yri­tys­ten toi­min­taan ta­val­la, joka voi joh­taa kaup­po­jen ja asi­ak­kuuk­sien me­net­tä­mi­seen, kun toi­mi­tus­lu­pauk­sia ei pys­ty­tä täyt­tä­mään.

– On hyvä muis­taa, et­tä po­liit­tis­ten lak­ko­jen mai­ne­hait­ta ei ra­joi­tu pel­käs­tään la­kon ai­kaan vaan nii­den jäl­ki­vai­ku­tuk­set muu­toin­kin vai­ke­as­sa kan­sain­vä­li­ses­sä ta­lous­ti­lan­tees­sa voi­vat ol­la hy­vin pit­kät, sa­noo Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin kan­sain­vä­lis­ten asi­oi­den joh­ta­ja Päi­vi Poh­jan­hei­mo tie­dot­tees­sa.

Poh­jan­hei­mon mu­kaan vien­nin py­säyt­tä­mi­nen kah­dek­si vii­kok­si po­liit­tis­ten lak­ko­jen ta­kia py­säyt­tää käy­tän­nös­sä koko maa­lis­kuun kau­pan ja ai­heut­taa lo­mau­tuk­sia vien­tiy­ri­tyk­sis­sä.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta vien­tiy­ri­tyk­sis­tä 15 pro­sent­tia ker­toi myös ko­ke­van­sa ge­o­po­liit­ti­sen epä­var­muu­den vai­kut­ta­van yri­tys­ten kan­nat­ta­vuu­teen mer­kit­tä­väs­ti. 60 pro­sent­tia ko­kee ge­o­po­liit­ti­sen epä­var­muu­den vai­kut­ta­van kan­nat­ta­vuu­teen jon­kin ver­ran.

Kaup­pa­ka­ma­rien vien­ti­joh­ta­ja­ky­se­lyyn vas­ta­si säh­kö­pos­tit­se maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä noin 80 vien­tiy­ri­tys­tä. Kol­ma­so­sa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä työl­lis­tää yli 250 hen­keä ja kol­ma­so­sa 5–249 hen­keä.