STT

Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kous va­lit­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­sen, kun­ta- ja alu­e­mi­nis­te­ri An­na-Kai­sa Iko­sen sekä uu­te­na kuo­pi­o­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan Ka­ro­lii­na Par­ta­sen.

Eni­ten ää­niä sai jäl­leen Häk­kä­nen, jon­ka pot­ti oli 603,2 ään­tä, Iko­nen sai 566,2 ään­tä ja Par­ta­nen 409,4 ään­tä.

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Sari Mul­ta­la sai dra­maat­ti­ses­ti 0,4 ään­tä vä­hem­män kuin Par­ta­nen ja jäi kol­mi­kon ul­ko­puo­lel­le.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Jar­no Limnéll sai 245, 4 ään­tä.

Ai­em­mis­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen ei enää ol­lut eh­dol­la.

Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kous va­lit­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jat sun­nun­tai­na Tam­pe­reel­la.

Ka­ro­lii­na Par­ta­nen oli sekä Savo-Kar­ja­lan ko­koo­muk­sen et­tä ko­koo­mus­nais­ten eh­do­kas. En­nen kan­sa­ne­dus­ta­jan uraan­sa hän on toi­mi­nut asi­a­na­ja­ja­na ja työ­oi­keus­ju­ris­ti­na. Hän on myös muun mu­as­sa Poh­jois­mai­den neu­vos­ton Suo­men val­tuus­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.

Edus­kun­nas­sa Par­ta­nen on pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan ja työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­nan jä­sen.