Mark­ku Uha­ri / STT

Edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta saat­taa tä­nään saa­da val­miik­si niin sa­not­tua kään­ny­tys­la­kia kos­ke­van mie­tin­tön­sä.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta an­toi hal­lin­to­va­li­o­kun­nal­le toi­sen lau­sun­ton­sa la­kie­si­tyk­ses­tä vii­me per­jan­tai­na, ja tä­nään va­li­o­kun­nan on mää­rä pi­tää ko­kous il­ta­päi­väl­lä kel­lo 16 al­ka­en. Va­li­o­kun­nan mie­tin­tö tar­vi­taan edus­kun­nan täy­sis­tun­non kä­sit­te­lyä var­ten.

Tur­va­pai­kan­ha­kua ra­joit­ta­van kään­ny­tys­lain kä­sit­te­ly on ol­lut ke­sän mit­taan edus­kun­nas­sa ju­mis­sa po­liit­tis­ten eri­mie­li­syyk­sien vuok­si. Työ­tä on vai­keut­ta­nut se, et­tä esi­tys on ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain kans­sa. Vii­me vii­kol­la la­kie­si­tyk­sen kä­sit­te­ly nyt­käh­ti kui­ten­kin lo­pul­ta eteen­päin, kun op­po­si­ti­o­puo­lue SDP:n kans­sa syn­tyi sopu muu­tok­sis­ta esi­tyk­seen.

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen ker­toi tuol­loin, et­tä puo­lue sai edel­lyt­tä­mi­ään muu­tok­sia hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö­luon­nok­seen. SDP vaa­ti myös, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö­luon­nos lä­he­tet­tiin pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­taan, vaik­ka se oli jo ai­em­min lau­su­nut oman nä­ke­myk­sen­sä la­kie­si­tyk­ses­tä.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan toi­nen lau­sun­to kään­ny­tys­lais­ta val­mis­tui per­jan­tai­na.

Lain tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä tor­ju­maan vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­tu­lo Suo­men itä­ra­jal­la. Hal­li­tus toi­voo, et­tä lain avul­la itä­ra­ja voi­tai­siin jäl­leen ava­ta hen­ki­lö­lii­ken­teel­le.

Ky­sees­sä oli­si poik­keus­la­ki, joka oli­si voi­mas­sa vuo­den. Lain no­jal­la val­ti­o­neu­vos­to voi­si kiel­tää tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­set kuu­kau­dek­si ker­ral­laan osal­la Suo­men ra­jaa, el­lei­vät ih­mi­set ole eri­tyi­sen haa­voit­tu­vai­ses­sa ase­mas­sa.

Olo­suh­teet lain käyt­töö­not­toon to­te­ai­si val­ti­o­neu­vos­to yh­des­sä ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­sa.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan mu­kaan laki vaa­ti­si vii­si kuu­de­so­saa edus­kun­nas­ta taak­seen, jot­ta se voi­tai­siin kä­si­tel­lä kii­reel­li­se­nä. Tä­män li­säk­si laki vaa­ti­si taak­seen kah­den kol­ma­so­san enem­mis­tön tul­lak­seen voi­maan täl­lä vaa­li­kau­del­la. Sik­si laki vaa­tii kan­na­tus­ta myös op­po­si­ti­os­ta.

Va­sem­mis­to­liit­to on il­moit­ta­nut vas­tus­ta­van­sa la­kia ää­nes­tyk­ses­sä, ja vih­reis­sä la­kiin suh­tau­du­taan kriit­ti­ses­ti. Myös osa SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta on jul­ki­ses­ti il­moit­ta­nut ää­nes­tä­vän­sä la­kia vas­taan.

Jos hal­lin­to­va­li­o­kun­ta saa mie­tin­tön­sä val­miik­si maa­nan­tai­na, mie­tin­tö lä­he­tet­täi­siin lo­pul­ta täy­sis­tun­nol­le. Edus­kun­ta on teh­nyt is­tun­to­va­rauk­sia koko vii­kol­le.