Lii­sa Ku­ja­la / STT

Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to (IMF) suo­sit­te­lee Suo­mel­le li­sä­toi­mia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si, ker­too val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö.

Li­sä­toi­met ovat tar­peen, jot­ta hal­li­tus saa­vut­taa ta­voit­teen­sa jul­ki­ses­sa ta­lou­den­pi­dos­sa. IMF eh­dot­taa li­sä­toi­mia eten­kin val­ti­on tu­lo­puo­len vah­vis­ta­mi­sek­si. Li­sä­tu­lo­ja voi­si IMF:n mu­kaan ha­kea ai­na­kin val­mis­te­ve­ros­ta, hii­li­di­ok­si­di­ve­ros­ta, ar­von­li­sä­ve­ros­ta sekä lis­taa­mat­to­mien yh­ti­öi­den osin­ko­jen ve­ro­tuk­ses­ta.

Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä haas­taa vä­es­tön ikään­ty­mi­nen ja hoi­to­me­no­jen kas­vu. IMF:n mie­les­tä hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja tu­li­si­kin edel­leen te­hos­taa.

– Työl­li­syy­den ja tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä ta­lous­kas­vun kan­nal­ta, IMF:n tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Va­luut­ta­ra­has­to ar­vi­oi, et­tä Suo­men jul­ki­nen vel­ka suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen nou­see 85 pro­sent­tiin vuo­teen 2028 men­nes­sä.

Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan hal­li­tu­soh­jel­man so­peu­tus­toi­met ovat pää­o­sin lin­jas­sa IMF:n edel­lis­ten suo­si­tus­ten kans­sa.

IMF ar­vi­oi vuo­sit­tain il­mes­ty­väs­sä ra­por­tis­saan Suo­men ta­lou­den ti­laa ja nä­ky­miä. Suo­men ta­lou­den to­de­taan toi­pu­neen no­pe­as­ti ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta, mut­ta kas­vun hi­das­tu­neen Ve­nä­jän aloi­tet­tua hyök­käys­so­tan­sa Uk­rai­nas­sa. Vii­me vuon­na Suo­men ta­lous su­pis­tui, kos­ka ko­ti­ta­louk­sien käy­tet­tä­vis­sä ole­vat tu­lot ke­hit­tyi­vät hei­kos­ti, asun­to­jen hin­nat las­ki­vat ja ko­rot py­syi­vät kor­kei­na. Eu­roo­pan hei­kon ta­lous­ke­hi­tyk­sen ar­vi­oi­daan hei­jas­tu­neen Suo­meen.

– Va­luut­ta­ra­has­to odot­taa, et­tä ta­lous kas­vaa mal­til­li­ses­ti tänä vuon­na ja kas­vu vah­vis­tuu en­si vuon­na. Kas­vua tu­ke­vat inf­laa­ti­on hi­das­tu­mi­nen ja kor­ko­jen ale­ne­mi­nen, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö ker­too tie­dot­tees­sa.

IMF:n ar­vi­on mu­kaan Suo­men työ­mark­ki­nat ovat py­sy­neet vah­voi­na hei­kos­ta ta­lous­ke­hi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta. Työt­tö­myy­sas­tees­sa on kui­ten­kin nou­su­pai­nei­ta muun mu­as­sa ra­ken­ta­mi­sen hii­pu­mi­sen vuok­si.

– IMF kat­soo, et­tä hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­set tu­ke­vat työl­li­syy­den kas­vua tu­le­vi­na vuo­si­na. Va­luut­ta­ra­has­to ke­hot­taa kui­ten­kin toi­miin, jot­ta työ­voi­man osaa­mi­nen vas­tai­si pa­rem­min työ­mark­ki­noi­den tar­pei­ta. Li­säk­si oli­si hyvä nos­taa kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen osuut­ta sekä tu­kea ul­ko­mai­sen työ­voi­man hou­kut­te­le­mis­ta ja in­teg­roi­mis­ta työ­mark­ki­noil­le, mi­nis­te­riö jat­kaa.

Suo­men pää­o­ma­pus­ku­rei­ta IMF pi­tää riit­tä­vi­nä, jot­ta ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män va­kau­des­ta voi­daan huo­leh­tia myös las­ku­suh­dan­tees­sa. Suo­men tu­lee kui­ten­kin va­rau­tua mak­su­val­mius­s­hok­kei­hin ja kan­sal­li­set ra­jat ylit­tä­viin ris­kei­hin.

IMF myös ar­vi­oi, et­tä Suo­mi ei saa­vu­ta kun­ni­an­hi­moi­sia hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­tet­taan ny­kyi­sil­lä il­mas­toi­mil­la.