Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus käyn­nis­tää ra­sis­min vas­tai­sen kam­pan­jan tou­ko–ke­sä­kuun vaih­tees­sa.

Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia ker­toi hal­li­tuk­sen vii­me vuon­na an­ta­man ra­sis­min vas­tai­sen tie­do­nan­non mu­kai­sen työn ete­ne­mi­ses­tä maa­nan­tai­na.

Hal­li­tuk­sen ra­sis­min vas­tai­sel­la kam­pan­jal­la haas­te­taan ja kan­nus­te­taan yh­teis­kun­nan eri ta­hot toi­miin, joil­la edis­te­tään yh­den­ver­tai­suut­ta ja tor­ju­taan ra­sis­mia suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

Kam­pan­jaan haas­te­taan mu­kaan eri alo­jen or­ga­ni­saa­ti­oi­ta – eten­kin työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jä, ur­hei­lu-, kult­tuu­ri- ja kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä, yri­tyk­set ja muut yh­tei­söt – jot­ka an­ta­vat si­tou­muk­sia konk­reet­ti­sis­ta toi­mis­ta, joi­den mu­kai­ses­ti he tor­ju­vat ra­sis­mia toi­min­nas­saan ja edis­tä­vät yh­den­ver­tai­suut­ta.

– En­si­si­jai­ses­ti toi­vom­me mu­kaan or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, joil­la on enem­män vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia työ­nan­ta­ji­na, har­ras­tus­ten ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­ji­nä, mut­ta toki yk­sit­täi­sil­le kan­sa­lai­sil­le­kin py­ri­tään tar­jo­a­maan mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la pa­nok­sel­laan, joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Kat­rii­na Nou­si­ai­nen val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­ta sa­noi STT:lle.

– Mikä se tapa osal­lis­tua on, se hah­mot­tuu vie­lä täs­sä, Nou­si­ai­nen jat­koi.

Kam­pan­jan on mää­rä kes­tää vuo­den ajan.

Ra­sis­min vas­tai­nen kam­pan­ja on osa hal­li­tuk­sen ra­sis­min vas­tais­ta toi­men­pi­de­oh­jel­maa, jon­ka on mää­rä val­mis­tua al­ka­neen ke­vään ai­ka­na.

Toi­men­pi­de­oh­jel­man taus­tal­la vai­kut­taa hal­li­tuk­sen vii­me elo­kuus­sa edus­kun­nal­le an­ta­ma ra­sis­min vas­tai­nen tie­do­nan­to, jon­ka taus­tal­la puo­les­taan oli­vat pe­rus­suo­ma­lai­siin mi­nis­te­rei­hin liit­ty­neet vii­me ke­sän ra­sis­mi­ko­hut.

Toi­men­pi­de­oh­jel­man on mää­rä läh­teä lau­sun­to­kier­rok­sel­le huh­ti­kuun ai­ka­na. Lau­sun­to­kier­rok­sen jäl­keen toi­men­pi­de­oh­jel­ma on tar­koi­tus hy­väk­syä tou­ko­kuus­sa val­ti­o­neu­vos­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­se­nä, jon­ka jäl­keen se lan­see­ra­taan sa­maan ai­kaan ra­sis­min vas­tai­sen kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­sen kans­sa.

Nou­si­ai­sen mu­kaan oh­jel­maan odo­te­taan toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sia pää­mi­nis­te­ri Or­pon en­si maa­nan­taik­si kool­le kut­su­mas­ta pyö­re­än pöy­dän kes­kus­te­lus­ta yh­den­ver­tai­suu­den ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sek­si.

Pyö­re­än pöy­dän kes­kus­te­luun on kut­sut­tu 38 osal­lis­tu­jaa kes­kei­sis­tä yh­teis­kun­nal­li­sis­ta toi­mi­jois­ta, mu­kaan lu­kien maa­han­muut­ta­ja­jär­jes­töt ja -yh­tei­söt.

Or­pon kool­le kut­su­ma pyö­re­än pöy­dän kes­kus­te­lu on en­sim­mäi­nen laa­tu­aan. Jat­kos­sa kes­kus­te­lu­ja on mää­rä jär­jes­tää vuo­sit­tain.