STT

Suo­men hal­li­tuk­sen la­kie­si­tyk­set, hal­li­tu­soh­jel­man lin­jauk­set sekä kes­keis­ten päät­tä­jien ulos­tu­lot ovat uh­ka ra­ken­teel­li­sen ra­sis­min sy­ven­ty­mi­sel­le Suo­mes­sa, lin­jaa 33 ih­mi­soi­keus­työ­tä te­ke­vää jär­jes­töä yh­tei­ses­sä kan­na­no­tos­saan.

Jär­jes­töt vaa­ti­vat hal­li­tuk­sel­ta laa­ja-alai­sia ja ra­sis­ti­sia ra­ken­tei­ta pur­ka­via lain­sää­dän­tö- ja po­li­tiik­ka­toi­mia.

Kan­na­no­tos­sa muis­tu­te­taan, et­tä kan­sain­vä­li­set ih­mi­soi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta val­vo­vat ta­hot ovat tois­tu­vas­ti edel­lyt­tä­neen te­hok­kaam­pia toi­mia Suo­men val­ti­ol­ta ra­sis­miin puut­tu­mi­sek­si.

– Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka on ris­ti­rii­das­sa Suo­men saa­mien ih­mi­soi­keus­suo­si­tus­ten kans­sa, kan­na­no­tos­sa sa­no­taan.

Kan­na­no­ton on al­le­kir­joit­ta­nut muun mu­as­sa Am­nes­ty In­ter­na­ti­o­na­lin Suo­men osas­to, Pe­las­ta­kaa Lap­set, Di­a­ko­nis­sa­lai­tos, Suo­men Uni­cef, Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to, Ih­mi­soi­keus­liit­to, Ke­hi­tys­vam­ma­liit­to sekä Seta.

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään ra­sis­min­vas­tais­ta viik­koa. YK:n kan­sain­vä­lis­tä ro­tu­syr­jin­nän ja ra­sis­min vas­tais­ta päi­vää vie­te­tään tors­tai­na.

Jär­jes­tö­jen mu­kaan useis­sa hal­li­tuk­sen vii­me­ai­kai­sis­sa esi­tyk­sis­sä pe­rus- ja ih­mi­soi­keus­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nit ovat ol­leet puut­teel­li­sia. Hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mat sa­ma­nai­kai­set ki­ris­tyk­set voi­vat jär­jes­tö­jen mu­kaan ol­la pa­him­mil­laan yh­teis­vai­ku­tuk­sil­taan ih­mi­soi­keus­vas­tai­sia.

– Jos vai­ku­tuk­sia ei ole huo­lel­li­ses­ti ar­vi­oi­tu, saat­ta­vat sa­ma­nai­kai­set la­ki­muu­tok­set koh­dis­tua sa­moi­hin ih­mi­siin hei­dän oi­keuk­si­aan koh­tuut­to­mas­ti hei­ken­tä­en, kan­na­no­tos­sa sa­no­taan.

Jär­jes­töt vaa­ti­vat myös ra­sis­min vas­tai­sen työn vah­vis­ta­mis­ta lain­sää­dän­nöl­lä. Suo­men tu­li­si muun mu­as­sa vah­vis­taa lain­sää­dän­nöl­lä vi­ha­pu­heen tor­ju­mis­ta, pan­na toi­meen EU:n ra­sis­mi­pui­te­pää­tök­siä täy­si­mää­räi­ses­ti sekä sel­keyt­tää et­ni­sen pro­fi­loin­nin kiel­toa lais­sa, jär­jes­töt lin­jaa­vat.

– Päät­tä­jil­lä on suu­ri vas­tuu sii­tä, mil­lai­nen kie­len­käyt­tö ja käy­tös ovat yh­teis­kun­nas­sa hy­väk­syt­ty­jä. Myös lap­set ja nuo­ret seu­raa­vat ra­sis­mis­ta käy­tä­vää jul­kis­ta kes­kus­te­lua, kan­na­no­tos­sa sa­no­taan.