Mik­ko Gus­tafs­son / STT

EU:n po­liit­ti­set joh­ta­jat ovat hy­väk­sy­neet huip­pu­ko­kouk­ses­sa Brys­se­lis­sä nä­ke­myk­sen­sä EU-ins­ti­tuu­ti­oi­den huip­pu­pes­te­jä kos­ke­vas­ta ni­mi­tys­pa­ke­tis­ta. Ur­su­la von der Ley­e­nia esi­te­tään toi­sel­le kau­del­le EU-ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­jak­si.

Von der Ley­en on joh­ta­nut ko­mis­si­o­ta vuo­des­ta 2019 saak­ka. Myös Eu­roo­pan par­la­men­tin on kui­ten­kin vie­lä ää­nes­tet­tä­vä von der Ley­e­nin ni­mit­tä­mi­sen puo­les­ta, jot­ta hä­nen jat­ko­kau­ten­sa var­mis­tuu.

Po­liit­ti­set joh­ta­jat kä­sit­te­le­vät EU:n huip­pu­pes­te­jä yh­te­nä pa­ket­ti­na. EU:n ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan kor­ke­ak­si edus­ta­jak­si on nou­se­mas­sa Vi­ron pää­mi­nis­te­ri Kaja Kal­las ja Eu­roop­pa-neu­vos­ton joh­toon Por­tu­ga­lin en­ti­nen pää­mi­nis­te­ri An­to­nio Cos­ta.

Ni­mi­tys­pa­ket­tia hie­roi­vat ko­koo­muk­sen kat­to­puo­lue EPP, li­be­raa­lien Re­new sekä so­si­a­lis­tit ja de­mok­raa­tit (S&D). Von der Ley­en kuu­luu EPP:hen, Kal­las li­be­raa­lei­hin ja Cos­ta S&D:hen.

Eu­roo­pan par­la­men­tin pu­he­mie­hel­le Ro­ber­ta Met­so­lal­le uu­moil­laan niin ikään jat­ko­kaut­ta par­la­men­tis­sa. Von der Ley­e­nin ta­voin Met­so­la tu­lee EPP:stä, joka sel­vi­si EU-vaa­leis­ta jäl­leen par­la­men­tin suu­rim­pa­na.

Von der Ley­e­nin ni­mi­tyk­ses­sä seu­raa­vak­si kat­seet koh­dis­tu­vat sii­hen, kuin­ka hän saa it­sel­leen riit­tä­vän enem­mis­tön par­la­men­tis­sa. Ni­mi­tys­pa­ke­tis­ta so­pi­neil­la ryh­mil­lä on lo­pul­ta vain niuk­ka enem­mis­tö par­la­men­tis­sa, kos­ka sul­je­tus­sa ää­nes­tyk­ses­sä osa li­pe­ää ai­na rin­ta­mas­ta.

Po­liit­ti­set joh­ta­jat yrit­ti­vät jo vii­me vii­kol­la saa­da ni­mi­tys­pa­ke­tis­ta so­pua epä­vi­ral­li­ses­sa ko­kouk­ses­saan Brys­se­lis­sä. Tuol­loin sopu kaa­tui kui­ten­kin kah­teen seik­kaan.

En­sim­mäi­nen oli EPP:n vaa­ti­mus, et­tä jä­sen­mai­den Eu­roop­pa-neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­juu­des­ta so­vit­tai­siin 2,5 vuo­dek­si ai­em­man vii­den vuo­den si­jaan. Tämä aja­tus sopi huo­nos­ti eten­kin S&D:lle. Sit­tem­min EPP luo­pui uu­des­ta vaa­ti­muk­ses­taan.

Toi­nen mur­he vii­me vii­kol­la kul­mi­noi­tui Ita­li­an pää­mi­nis­te­riin Gi­or­gia Me­lo­niin. Hä­nen Ita­li­an vel­jet -puo­lu­een­sa ja puo­lu­een taus­ta­ryh­mä kon­ser­va­tii­vit ja re­for­mis­tit (ECR) lu­keu­tui­vat vaa­lien suu­riin voit­ta­jiin, mut­ta EPP, S&D ja Re­new si­vuut­ti­vat ECR:n ja Me­lo­nin ni­mi­tys­pa­ke­tin val­mis­te­lus­sa.

Von der Ley­e­nin jat­ko­kau­den va­lin­ta on mo­ni­mut­kai­nen pa­la­pe­li, jos­sa puo­lu­ei­den kes­ki­näi­set suh­teet näyt­te­le­vät seu­raa­vak­si tär­ke­ää roo­lia.

Me­lo­nin ECR:stä on täl­lä tie­toa tu­los­sa par­la­men­tin kol­man­nek­si suu­rin ryh­mä. ECR:n lie­hit­te­ly voi kui­ten­kin ai­heut­taa kat­ke­ria re­ak­ti­oi­ta de­ma­reis­sa ja li­be­raa­leis­sa, mikä voi­si vaa­ran­taa ää­nes­tyk­sen par­la­men­tis­sa.

Vih­reil­lä ja EPP:llä on puo­les­taan osin eri­ä­viä aja­tuk­sia il­mas­to­po­li­tii­kas­ta, min­kä li­säk­si puo­lu­eil­la on ol­lut kes­ki­näis­tä epä­luu­loi­suut­ta toi­si­aan koh­taan ku­lu­neel­ta vaa­li­kau­del­ta. Käy­tän­nös­sä lii­an in­no­kas kään­ty­mi­nen vih­rei­den puo­leen voi­si saa­da EPP:n vä­keä er­kaan­tu­maan von der Ley­e­nin ta­kaa.

Par­la­ment­ti ää­nes­tää von der Ley­e­nin jat­ko­kau­des­ta to­den­nä­köi­ses­ti hei­nä­kuus­sa.