Lii­sa Ku­ja­la, Em­mi Til­vis / STT

Toi­mi­hen­ki­lö­liit­to Er­to on il­moit­ta­nut kak­si­päi­väi­sis­tä po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta kol­mel­la alal­la. Il­moi­tuk­sen mu­kaan ta­lous­hal­lin­nos­sa, so­si­aa­li­a­lan jär­jes­töis­sä ja op­ti­sel­la alal­la to­teu­te­taan la­kot maa­lis­kuun 20. ja 21. päi­vä­nä.

Po­liit­ti­sil­la la­koil­la vas­tus­te­taan hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­sia ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia. Er­ton mu­kaan sil­lä on val­mius lak­ko­jen pe­ruut­ta­mi­seen, jos hal­li­tus käyn­nis­tää ai­dot neu­vot­te­lut suun­ni­tel­luis­ta uu­dis­tuk­sis­ta.

– Suo­mes­ta ol­laan nyt te­ke­mäs­sä Poh­jois­mai­den pal­kan­saa­ja­vi­ha­mie­li­sin­tä yh­teis­kun­taa. Er­to­lai­set ei­vät voi tätä hy­väk­syä, ja ve­to­am­me hal­li­tuk­seen ai­to­jen neu­vot­te­lu­jen käyn­nis­tä­mi­sek­si. Jos hal­li­tus käyn­nis­tää ai­dot neu­vot­te­lut, pe­ruu­tam­me mie­li­hy­vin nyt il­moi­te­tut la­kot, sa­noo Er­ton pu­heen­joh­ta­ja Juri Aal­to­nen tie­dot­tees­sa.

Er­ton te­ke­mäs­sä jä­sen­ky­se­lys­sä 85 pro­sent­tia mie­li­pi­teen­sä il­moit­ta­neis­ta tuki lii­ton uu­sia po­liit­ti­sia lak­ko­ja. 74 pro­sent­tia ker­toi ole­van­sa val­mis me­ne­mään it­se lak­koon. Hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­sia kan­nat­ti ky­se­lys­sä seit­se­män pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ja so­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tuk­sia kuu­si pro­sent­tia. Vas­tauk­sia ky­se­lyyn tuli 1 741.

– Er­ton jä­se­net ha­lu­a­vat yh­teis­kun­taan rei­luut­ta ja tasa-ar­voa. Pa­him­pi­na hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­sis­ta jä­se­net pi­tä­vät en­sim­mäi­sen sai­ras­päi­vän pal­kat­to­muut­ta, ir­ti­sa­no­mis­ta il­man pai­na­vaa syy­tä ja pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta il­man luot­ta­mus­mies­tä. So­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tuk­sis­ta er­to­lai­set pi­tä­vät pa­him­pa­na työt­tö­myys­tur­van mas­sii­vis­ta leik­kaa­mis­ta. Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kau­tus­ta pi­de­tään yk­sin­ker­tai­ses­ti ty­pe­rä­nä, Aal­to­nen jat­kaa.

Er­to ker­too, et­tä nyt an­net­tu lak­koil­moi­tus kat­taa so­si­aa­li­a­lan jär­jes­tö­jen työ­eh­to­so­pi­muk­sen, op­ti­koi­den työ­eh­to­so­pi­muk­sen sekä ta­lous­hal­lin­to­a­lan ja Ac­coun­tor Ser­vi­ces Oy:n työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­set työt ja myös erik­seen ni­met­ty­jen ta­lous­hal­lin­to­a­lan yri­tys­ten työt. La­kot kos­ke­vat ky­seis­ten vuo­ro­kau­sien ai­ka­na al­ka­via työ­vuo­ro­ja.

HS: Finnairille ylimääräisiä välilaskuja

Len­to­yh­tiö Fin­nair tank­kaa lak­ko­jen ta­kia use­at ko­neen­sa ul­ko­mail­la Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man si­jaan, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat. Taus­tal­la ovat maa­nan­tai­na al­ka­neet kah­den vii­kon po­liit­ti­set la­kot, jot­ka ai­heut­ta­vat häi­ri­öi­tä muun mu­as­sa polt­to­ai­nei­den ja­ke­luun.

Fin­nai­ril­ta ker­ro­taan, et­tä Eu­roo­pan-len­noil­la len­to­ko­neet tan­ka­taan koh­de­maas­sa ja et­tä Hel­sin­ki-Van­taal­la ko­nei­ta py­ri­tään tank­kaa­maan mah­dol­li­sim­man vä­hän.

– Täl­lä py­ri­tään sääs­tä­mään polt­to­ai­net­ta Hel­sin­gin pääs­sä, Fin­nai­rin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Mia Elo­ran­ta ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mil­le.

Fin­nai­rin kau­ko­rei­teil­lä tar­koi­tus on teh­dä yli­mää­räi­siä vä­li­las­ku­ja, min­kä vuok­si len­to­a­jat voi­vat pi­den­tyä Elo­ran­nan mu­kaan noin tun­nil­la.

Vä­li­las­ku­ja on mää­rä teh­dä Eu­roo­pan ken­til­lä maa­nan­tais­ta al­ka­en. Elo­ran­nan mu­kaan vie­lä maa­nan­tai­aa­mu­na oli lii­an ai­kais­ta kom­men­toi­da, mil­lä kai­kil­la len­noil­la yli­mää­räi­siä tank­kaus­vä­li­las­ku­ja on tar­koi­tus teh­dä.

Liuta lakkoja alkoi

Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n tiet­ty­jen jä­sen­liit­to­jen po­liit­ti­set la­kot al­koi­vat tä­nään. Pää­o­sin la­kot käyn­nis­tyi­vät puo­len yön ai­kaan vuo­ro­kau­den vaih­tu­es­sa sun­nun­tais­ta maa­nan­taik­si. Ah­tau­sa­lal­la työn­sei­saus al­kaa var­hain maa­nan­tai­aa­mu­na. Lak­ko­jen on ker­rot­tu jat­ku­van kah­den vii­kon ajan.

Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n ja Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen liit­to JHL:n lak­ko py­säyt­tää Suo­men vien­nin kah­dek­si vii­kok­si. Kat­kot ta­va­ran­toi­mi­tuk­sis­sa vai­kut­ta­vat te­ol­li­suu­teen ja ener­gi­an­tuo­tan­toon. La­kol­la on to­den­nä­köi­ses­ti vai­ku­tuk­sia myös polt­to­ai­neen ja elin­tar­vik­kei­den toi­mi­tuk­siin.

Te­ol­li­suus­lii­ton ja Säh­kö­lii­ton la­kon pii­ris­sä on esi­mer­kik­si Ou­to­kum­mun te­räs­teh­das Tor­ni­os­sa ja SSAB:n te­räs­teh­das Raa­hes­sa.

Hallitus haluaa käyntiin neuvottelut yhdestä hankkeesta

SAK vas­tus­taa lu­kui­sia hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mään kaa­vai­le­mia muu­tok­sia ja so­si­aa­lie­tuuk­sien leik­kauk­sia. Tal­ven ai­ka­na SAK:n jä­sen­lii­tot ovat lak­koil­leet pro­tes­ti­na hal­li­tuk­sen hank­keil­le. Al­ka­val­la vii­kol­la työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.) val­ti­o­sih­tee­ri Mika Ny­kä­nen kes­kus­te­lee työ­mark­ki­na­ta­ho­jen kans­sa ja sel­vit­tää, voi­si­vat­ko ne pa­la­ta neu­vot­te­lu­pöy­tään vien­ti­ve­toi­ses­ta työ­mark­ki­na­mal­lis­ta.

Hal­li­tus toi­voo, et­tä työ­mark­ki­na­mal­lis­ta käyn­nis­tet­täi­siin neu­vot­te­lut työ­mark­ki­na­o­sa­puol­ten kes­ken. SAK:n kan­ta on, et­tä neu­vo­tel­la pi­täi­si myös muis­ta asi­ois­ta, ku­ten työ­rau­ha­ky­sy­myk­sis­tä ja pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen sään­nöis­tä.