STT

Suo­men Hor­net-hä­vit­tä­jis­tä en­sim­mäi­nen pois­tuu pal­ve­lus­käy­tös­tä tä­nään. Il­ma­voi­mien ko­men­ta­ja, ken­raa­li­ma­ju­ri Juha-Pek­ka Ke­rä­nen len­tää tun­nuk­sel­la HN-401 toi­mi­neen ko­neen Pirk­ka­lan tu­ki­koh­das­ta Jäm­sän Hal­liin il­ta­päi­väl­lä. Kone toi­mi­tet­tiin Il­ma­voi­mil­le hei­nä­kuus­sa 1996.

– Si­näl­lään hai­kea päi­vä, Ke­rä­nen myön­si me­di­a­ti­lai­suu­des­sa Pirk­ka­las­sa.

– Mut­ta ai­na se on mu­ka­va, kun pää­see len­tä­mään.

Suo­mi on päät­tä­nyt kor­va­ta Hor­ne­tit yh­dys­val­ta­lai­sil­la F-35-hä­vit­tä­jil­lä tä­män vuo­si­kym­me­nen lop­puun men­nes­sä. Uu­det ko­neet tu­le­vat käyt­töön as­teit­tain sa­mal­la kun Hor­ne­tit pois­tu­vat.

En­sim­mäi­sen F-35-ko­neen on mää­rä tul­la Suo­meen vuon­na 2026 ja kaik­kien vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ke­rä­sen mu­kaan ai­ka­tau­luun ei ole nä­ky­vis­sä muu­tok­sia.

Per­jan­tai­na eläk­keel­le len­tä­neel­lä ja muun mu­as­sa va­ra­o­sik­si me­ne­väl­lä ko­neel­la ei ol­lut enää sal­li­tuis­ta 4 500 len­to­tun­nis­ta jäl­jel­lä kuin vai­vai­set kak­si kap­pa­let­ta, jois­ta toi­nen ku­lui vii­mei­seen py­räh­dyk­seen. Ke­rä­sen mu­kaan myö­hem­min käy­tös­tä pois­tu­vis­sa ko­neis­sa mar­gi­naa­lia voi jää­dä vä­hän enem­män.

– Tot­ta kai meil­lä pi­tää ol­la so­dan­käyn­ti­ky­ky kun­nes F-35 tu­lee, hän muis­tut­ti ja va­kuut­ti, et­tei not­kah­dus­ta ky­vyis­sä pää­se syn­ty­mään.

Vaik­ka Hor­ne­tit oli­vat ai­kan­sa huip­pua ja ovat elin­kaa­ri­päi­vi­tys­ten myö­tä py­sy­neet is­kus­sa, niis­tä on Ke­rä­sen mu­kaan kor­kea ai­ka luo­pua.

– Ale­taan ol­la jo ti­lan­tees­sa, et­tä (Ve­nä­jän) Su­hoi-35 on sa­mal­la ta­sol­la kuin Hor­net ja jois­sain asi­ois­sa jopa pa­rem­pi, Ke­rä­nen sa­noi.