Kai­su Suo­pan­ki / STT

Nato-huip­pu­ko­kouk­sen tiis­tain ken­ties jän­ni­te­tyin het­ki koit­ti, kun Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Bi­den piti pu­heen Na­ton 75-vuo­tis­juh­la­se­re­mo­ni­as­sa.

Bi­de­nin pre­si­dent­tieh­dok­kuut­ta on ky­see­na­lais­tet­tu vah­vas­ti tä­män epä­on­nis­tut­tua te­le­vi­si­o­väit­te­lys­sä, jos­sa hän esiin­tyi hei­ve­röi­ses­ti ja ta­kel­lel­len.

Nyt pai­kal­la oli eri mies, ja Bi­den suo­riu­tui rei­lut 12 mi­nuut­tia kes­tä­nees­tä pu­hees­taan va­kuut­ta­vas­ti. Hän is­ki pu­heen­sa lo­pus­sa myös vit­se­jä, jot­ka sai­vat ylei­sön nau­ra­maan.

Bi­den to­te­si juh­la­pu­hees­sa, et­tä Nato on nyt vah­vem­pi kuin kos­kaan. Hän nos­ti esil­le myös Na­ton uu­sim­mat jä­sen­val­ti­ot.

– Suo­mi ja Ruot­si oli­vat vuo­sia Na­ton lä­hei­sim­piä kump­pa­nei­tam­me. Nyt he ovat va­lin­neet vi­ral­li­ses­ti liit­tyä Na­toon, Bi­den sa­noi.

Pre­si­dent­ti sa­noi, et­tä Suo­men ja Ruot­sin jä­se­nyy­den tär­kein syy on Na­ton vii­den­nen ar­tik­lan tuo­ma suo­ja eli vel­voi­te yh­tei­ses­tä puo­lus­tuk­ses­ta. Bi­de­nin mu­kaan ar­tik­la 5 oli tär­kein te­ki­jä Na­toa pe­rus­tet­ta­es­sa ja on sitä edel­leen.

– Suo­mi ja Ruot­si ei­vät liit­ty­neet Na­toon vain, kos­ka hei­dän joh­ta­jan­sa pyr­ki­vät sii­hen, vaan kos­ka hei­dän kan­sa­lai­sen­sa ha­lu­si­vat sitä, Bi­den sa­noi.

Yh­dys­val­lat, Sak­sa, Ro­ma­nia ja Hol­lan­ti vah­vis­ti­vat Nato-huip­pu­ko­kouk­ses­sa jul­kais­tus­sa lau­sun­nos­sa, et­tä maat ovat an­ta­mas­sa Uk­rai­nal­le Pat­ri­ot-il­ma­tor­jun­ta­jär­jes­tel­miä.

Pre­si­dent­ti Bi­den ku­vai­li lah­joi­tus­ta his­to­ri­al­li­sek­si ja sa­noi sen ole­van osa Na­ton pyr­ki­myk­siä suo­jel­la Uk­rai­naa Ve­nä­jän il­ma­hyök­käyk­sil­tä.

– Sota päät­tyy si­ten, et­tä Uk­rai­na py­syy va­paa­na ja it­se­näi­se­nä maa­na. Ve­nä­jä ei voi voit­taa, Bi­den sa­noi juh­la­se­re­mo­ni­as­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa.

Yh­teis­lau­sun­nos­sa Bi­den to­te­si il­ma­tor­jun­ta­jär­jes­tel­mien aut­ta­van Uk­rai­nan kau­pun­kien, si­vii­lien ja so­ti­lai­den suo­jaa­mi­ses­sa. Hän li­sä­si, et­tä tu­le­vi­na kuu­kau­si­na py­ri­tään lä­het­tä­mään kym­me­niä ly­hy­em­män täh­täi­men jär­jes­tel­miä.

Lau­sun­nos­sa jul­kis­tet­tu lah­joi­tus si­säl­tää uu­den yh­dys­val­ta­lai­sen Pat­ri­o­tin, min­kä li­säk­si Sak­sa ja Ro­ma­nia il­moit­ti­vat jo ai­em­min lä­het­tä­vän­sä kak­si Pat­ri­ot-jär­jes­tel­mää.

Myös Hol­lan­ti on sa­no­nut te­ke­vän­sä töi­tä sen eteen, et­tä he voi­si­vat lä­het­tää yh­den Pat­ri­o­tin Uk­rai­nan tu­ek­si. Uk­rai­na on toi­vo­nut liit­to­lai­sil­ta ni­me­no­maan Pat­ri­o­te­ja. Li­säk­si Ita­lia on lä­het­tä­mäs­sä Uk­rai­nal­le yh­den eril­li­sen il­ma­tor­jun­ta­jär­jes­tel­män.

Omas­sa pu­hees­saan Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg ke­hot­ti kaik­kia liit­to­lais­mai­ta säi­lyt­tä­mään tu­ken­sa Uk­rai­nal­le. Hän va­roit­ti, et­tä jos Ve­nä­jä voit­taa, se on kai­kis­ta suu­rin ris­ki Na­tol­le.

– Tä­män so­dan lop­pu­tu­le­ma tu­lee muok­kaa­maan kan­sain­vä­lis­tä tur­val­li­suut­ta vuo­si­kym­me­nik­si, Stol­ten­berg sa­noi.

– Va­pau­den ja de­mok­ra­ti­an puo­lus­ta­mi­sen ai­ka on nyt. Paik­ka on Uk­rai­na, Stol­ten­berg ju­lis­ti.

--

läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.