Samu Vah­te­ris­to, UR

Suo­men au­rin­ko­e­ner­gi­ayh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus An­der­sen nä­kee au­rin­ko­säh­kö­mark­ki­nas­sa pai­no­pis­teen muu­tok­sen. Au­rin­ko­pa­nee­lit ke­hit­ty­vät jat­ku­vas­ti, mut­ta nii­den osal­ta ei ole nä­kö­pii­ris­sä suur­ta mul­lis­tus­ta.Pa­nee­leis­sa ta­pah­tuu koko ajan pien­tä ke­hi­tys­tä, mut­ta suu­rin muu­tos tu­lee säh­kön va­ras­toin­nis­sa.

– Olen toi­mi­nut täl­lä toi­mi­a­lal­la yli 20 vuot­ta ja näh­nyt tek­nii­kan no­pe­an ke­hi­tyk­sen. Tänä vuon­na on en­sim­mäi­nen vuo­si, kun tul­laan nä­ke­mään ku­lut­ta­ja­puo­len ak­ku­jär­jes­tel­mil­le sel­vä mark­ki­nan kas­vu, An­der­sen ar­vi­oi.

Tä­män het­ken ti­lan­teen mu­kaan omal­la ka­tol­la tuo­te­tun au­rin­ko­säh­kön myy­mi­nen ta­kai­sin verk­koon ei ole kan­nat­ta­vaa, sil­lä ka­pa­si­tet­tiia on jo niin pal­jon, et­tä au­rin­koi­se­na päi­vä­nä pörs­si­hin­ta las­kee alas.

– Ak­ku­tek­niik­ka tuo tä­hän pa­ran­nus­ta, sil­lä säh­köä voi­daan myy­dä siel­tä sil­loin ulos, kun hin­ta on kor­ke­al­la. Yri­tys­puo­lel­la täl­lai­seen on jo val­mii­ta pal­ve­lu­kon­sep­te­ja, An­der­sen ker­too.

Au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män han­kin­nan ja käy­tön kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­taa moni asia. Tär­keim­piä ovat jär­jes­tel­män mi­toi­tus ja hin­ta, ku­lu­tus­pai­kan säh­kön­hin­ta, au­rin­gon sä­tei­ly­mää­rä ja pa­nee­lien asen­nus.

Lou­nas-Suo­men alu­eel­la au­rin­ko­säh­kö­a­sen­nuk­sia te­ke­vän GM So­la­rin Sami Iso­kan­kaan mu­kaan au­rin­ko­voi­ma­lan asen­nuk­ses­sa on muis­tet­ta­va pe­ru­a­si­at.

– Au­rin­ko­pa­nee­lit vaa­ti­vat jo pien­ta­lo­ko­ko­luo­kas­sa usein run­saas­ti ti­laa ja asen­nus kan­nat­taa teh­dä si­ten, et­tä pa­nee­leil­le tu­le­vat var­jos­tuk­set saa­daan mi­ni­moi­tua, Iso­kan­gas sa­noo.

Au­rin­ko­voi­ma­la on pit­käi­käi­nen in­ves­toin­ti. Pa­nee­leil­le lu­va­taan jopa 25 vuo­den ta­kuu­ai­ko­ja, jo­ten in­ves­toin­tia ei kan­na­ta teh­dä ly­hyt­nä­köi­ses­ti.

– Mitä säh­kön hin­ta on nyt ja mitä vii­den vuo­den ku­lut­tua. Au­to­maa­ti­o­rat­kai­sut ke­hit­ty­vät, mikä tuo kas­va­via mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää omaa voi­ma­laa, An­der­sen sa­noo.

Jär­jes­tel­mä kan­nat­taa mi­toit­taa si­ten, et­tä suu­ri osa au­rin­ko­säh­kös­tä saa­daan käy­tet­tyä it­se, kos­ka säh­kö­verk­koon myy­tä­väs­tä yli­jää­mä­säh­kös­tä saa mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­män ta­lou­del­li­sen hyö­dyn. Tuo­te­tun säh­kön oma­käyt­tö­o­suut­ta voi­daan kas­vat­taa ajoit­ta­mal­la säh­kön­ku­lu­tus­ta au­rin­koi­seen ai­kaan. Saa­ta­vil­la on myös oh­jaus­jär­jes­tel­miä, joil­la voi­daan au­to­maat­ti­ses­ti oh­ja­ta esi­mer­kik­si vas­tus­kuor­maa ku­ten käyt­tö­ve­si­va­raa­jan vas­tus­ta pa­nee­lei­den tuo­ton tai yli­jää­mä­säh­kön te­hon mu­kaan.

Rau­ma­lai­nen Jah­tec te­kee au­rin­ko­säh­kö­a­sen­nuk­sia pien­ta­loi­hin ja on eri­kois­tu­nut saa­ris­toon mök­kei­hin ra­ken­net­ta­viin rat­kai­sui­hin.

– Kun asen­nuk­ses­sa käy­te­tään mik­roin­vert­te­riä, voi­daan asen­taa pie­nem­piä jär­jes­tel­miä, ei­kä tar­vi­ta iso­ja tek­ni­sen ti­lan kyt­ken­tö­jä, ku­vai­lee Jah­te­cin Jari Huo­vi­lai­nen.