Ans­si Ru­la­mo / STT

Asun­to- ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den jäh­met­ty­mi­nen kas­vat­taa ris­ke­jä Suo­men ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäl­le, ar­vi­oi Suo­men Pank­ki tiis­tai­na jul­kai­se­mas­saan ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män va­kau­sar­vi­os­sa. Myös ge­o­po­liit­ti­set uh­kat ovat ai­em­paa suu­rem­pia.

Van­ho­jen asun­to­jen hin­nat ovat las­ke­neet tun­tu­vas­ti eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja asun­to­kaup­pa vä­hen­ty­nyt sen jäl­keen kun ko­rot nou­si­vat reip­paas­ti vuon­na 2022. Tänä vuon­na uu­sien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut lä­hes py­säh­dyk­sis­sä.

Asun­to­mark­ki­noi­den sy­vä­jään myö­tä ra­ken­nu­sa­lan yri­tys­ten kon­kurs­sit ovat li­sään­ty­neet ja pank­kien luot­to­ris­kit ra­ken­nu­sa­lal­le myön­ne­tyis­tä lai­nois­ta ovat kas­va­neet.

Kor­ko­jen nos­ton myö­tä inf­laa­tio on hi­das­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti, ja Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin odo­te­taan aloit­ta­van ko­ron­las­kut tänä ke­sä­nä. Suo­men ta­lous­kas­vun en­na­koi­daan toi­pu­van vä­hi­tel­len lop­pu­vuo­des­ta al­ka­en.

– En­nus­tei­den mu­kai­nen ke­hi­tys hel­pot­tai­si ve­lan­hoi­toa, li­säi­si ra­hoi­tuk­sen ky­syn­tää, pi­ris­täi­si asun­to- ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­ta ja lie­vit­täi­si ra­hoi­tus­va­kau­teen koh­dis­tu­via uh­kia, sa­noi Suo­men Pan­kin joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja Ny­kä­nen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Ny­kä­sen mu­kaan ris­kit voi­vat kui­ten­kin kas­vaa ja to­teu­tua odo­tet­tua suu­rem­pi­na, jos eu­ro­a­lu­een inf­laa­tio on en­nus­tet­tua sit­ke­äm­pää. Sil­loin ko­rot py­syi­si­vät kor­ke­al­la en­na­koi­tua pi­dem­pään ja Suo­men ta­lou­den el­py­mi­nen vii­väs­tyi­si. Pank­kien sekä asun­to- ja kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien ris­kit kas­va­vat, jos asun­to­kaup­pa ei pi­ris­ty.

Mark­ki­noil­le syn­tyi al­hais­ten kor­ko­jen ai­ka­na haa­voit­tu­vuuk­sia, kun uu­det asun­to­lai­nat oli­vat ai­em­paa suu­rem­pia, lai­na-ajat pi­dem­piä ja asun­to­ja han­kit­tiin suu­rel­la vel­ka­vi­vul­la.

Va­kau­sar­vi­on mu­kaan on epä­var­maa, on­ko asun­to­jen si­joit­ta­ja­ky­syn­tä ja si­joit­ta­ja­ve­toi­nen ra­ken­ta­mi­nen pi­ris­ty­mäs­sä. 2010-lu­vul­la al­hais­ten kor­ko­jen ai­ka­na asun­to­si­joit­ta­mi­nen li­sään­tyi, ja am­mat­ti­mais­ten si­joit­ta­jien mer­ki­tys Suo­men asun­to­tuo­tan­nos­sa kas­voi sel­väs­ti.

Kor­ko­ta­son nou­su on kui­ten­kin muut­ta­nut si­joi­tu­sym­pä­ris­töä pal­jon, ja nyt vas­taa­vaa tuot­toa voi saa­da muis­ta­kin kuin kiin­teis­tö­si­joi­tuk­sis­ta.

Va­kau­sar­vi­os­sa kat­so­taan, et­tä Suo­men ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mä on py­sy­nyt va­kaa­na, vaik­ka Suo­men ta­lous on taan­tu­mas­sa. Ny­kä­sen mu­kaan hyvä uu­ti­nen on se, et­tä Suo­men pank­ki­sek­to­ri kes­täi­si sy­vem­män­kin taan­tu­man.

Vuon­na 2008 al­ka­neen glo­baa­lin fi­nans­sik­rii­sin jäl­keen tiu­ken­net­tu pank­ki­sään­te­ly ja -val­von­ta ovat suo­jan­neet uu­sil­ta krii­seil­tä ja pi­tä­neet ris­kit hal­lin­nas­sa.

Vaik­ka ra­hoi­tus on kal­lis­tu­nut tun­tu­vas­ti, on lai­no­jen saa­ta­vuus py­sy­nyt ra­hoi­tus­tar­pei­siin näh­den hy­vä­nä.

– Pank­kien tila on py­sy­nyt hy­vä­nä ja ko­ko­nai­suu­des­saan ko­hen­tu­nut. Luot­to­ris­kit ovat kas­va­neet, mut­ta pank­kien kor­ko­tuo­tot ovat kas­va­neet vie­lä enem­män, Ny­kä­nen ker­toi.

Suo­men ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män pit­kä­ai­kai­set ra­ken­teel­li­set haa­voit­tu­vuu­det ovat pää­o­sin en­nal­laan. Suo­men pank­ki­sek­to­ri on kool­taan suu­ri ja kes­kit­ty­nyt, ja se on huo­mat­ta­van al­tis asun­to- ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den hei­lah­te­luil­le.

Va­kau­sar­vi­os­sa lin­ja­taan, et­tä ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män krii­sin­kes­tä­vyyt­tä on yl­lä­pi­det­tä­vä ja edel­leen vah­vis­tet­ta­va, jot­ta pank­kien ja lai­na­not­ta­jien kyky kes­tää ta­lou­den is­ku­ja lu­jit­tuu. Ny­kä­sen mu­kaan sään­te­lyä pi­tää jat­kos­sa ke­hit­tää huo­lel­li­sen suun­nit­te­lun pe­rus­teel­la, ei­kä sään­te­lyä tule pur­kaa vain pur­ka­mi­sen ta­kia. Hä­nen mu­kaan­sa EU:n pank­kiu­ni­o­ni tu­li­si vii­meis­tel­lä ja EU:n pää­o­ma­mark­ki­nau­ni­o­nia pi­täi­si edis­tää mää­rä­tie­toi­sem­min.

Uu­sia uh­kia ra­hoi­tus­va­kau­del­le luo­vat ge­o­po­liit­ti­set jän­nit­teet. Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta, Ga­zan konf­lik­ti ja val­ti­oi­den vä­li­set kaup­pa­ra­joit­teet voi­vat ai­heut­taa häi­ri­öi­tä kan­sain­vä­li­ses­sä ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäs­sä.

– Ge­o­po­liit­ti­sil­la jän­nit­teil­lä voi ol­la ja on ol­lut vai­ku­tuk­sia muun mu­as­sa ener­gi­an­tuo­tan­toon ja ener­gi­an hin­taan. Yli­pää­tään kaik­ki glo­baa­lit pit­kät tuo­tan­to­ket­jut ovat hy­vin häi­ri­öalt­tii­ta, ja sil­loin on ky­sy­mys sii­tä, mi­ten eri osa­puol­ten ki­ris­ty­vät suh­teet vai­kut­ta­vat näi­hin tuo­tan­to­ket­jui­hin, Ny­kä­nen sa­noi.

Ge­o­po­liit­ti­set jän­nit­teet li­sää­vät uh­kia ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäl­le myös esi­mer­kik­si sitä kaut­ta, et­tä ky­ber­hyök­käys­ten ris­ki on kas­va­nut.

Va­kau­sar­vi­on mu­kaan myös il­mas­ton­muu­tos ja luon­to­ka­to ai­heut­ta­vat ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäl­le ris­ke­jä, jot­ka ovat osin vie­lä vai­ke­as­ti ar­vi­oi­ta­vis­sa.