Han­nu Toi­vo­nen / STT

Lääk­kei­tä me­nee Suo­mes­sa vuo­sit­tain huk­kaan val­ta­via mää­riä. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton far­ma­si­an lai­tok­sen tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­sa ar­vi­oi­daan, et­tä suo­ma­lai­sil­ta jää käyt­tä­mät­tä ap­tee­kis­ta han­kit­tu­ja lääk­kei­tä vuo­sit­tain noin 80 mil­joo­nan eu­ron ar­vos­ta. Asi­as­ta tie­dot­taa Ap­teek­ka­ri­liit­to.

Tut­ki­mus­jak­son ai­ka­na tyy­pil­li­sim­piä ap­teek­kiin pa­lau­tet­tu­ja lää­ke­ryh­miä oli­vat her­mos­toon vai­kut­ta­vat ja hen­gi­ty­se­lin­sai­rauk­sien. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten pa­lau­tet­tiin pa­ra­se­ta­mo­lia si­säl­tä­viä sär­ky­lääk­kei­tä.

Ar­vio huk­kaan me­ne­vien lääk­kei­den vuo­tui­ses­ta ar­vos­ta pe­rus­tuu las­kel­maan, joka teh­tiin ap­tee­keis­sa to­teu­te­tun kol­men päi­vän tut­ki­mus­jak­son pe­rus­teel­la. Tut­ki­muk­ses­sa oli mu­ka­na 82 ap­teek­kia Suo­men yli 800 ap­tee­kis­ta.

Lää­ke­pa­lau­tus­ten mää­rät vaih­te­le­vat pal­jon muun mu­as­sa ap­tee­kin koon mu­kaan. Tämä otet­tiin huo­mi­oon las­kel­mis­sa pai­no­tuk­sel­la.

Tut­ki­muk­sen teh­nyt väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Mel­la Lou­hi­sal­mi ker­too, et­tä ar­vi­oon pi­tää suh­tau­tua tie­tyl­lä va­ro­vai­suu­del­la, kos­ka tut­ki­mus­jak­so oli hy­vin ly­hyt.

– Tätä voi­daan kui­ten­kin pi­tää hy­vä­nä ar­vi­o­na, Lou­hi­sal­mi sa­noo STT:lle.

Hän muis­tut­taa, et­tä lää­ke­jät­teen ar­vo voi ol­la jopa suu­rem­pi, kos­ka ai­em­man tut­ki­muk­sen mu­kaan noin kym­me­ne­so­sa ko­ti­ta­louk­sis­ta ei pa­lau­ta käyt­tä­mät­tä jää­nei­tä lääk­kei­tä ap­teek­kiin.

Tut­ki­muk­ses­sa asi­ak­kail­ta ky­syt­tiin syi­tä, mik­si lääk­keet oli­vat jää­neet käyt­tä­mät­tä. Ylei­sim­mät syyt pa­laut­taa lääk­kei­tä oli­vat lääk­keen ly­hyt säi­ly­vyy­sai­ka avat­tu­na, sai­rau­den tai oi­rei­den pa­ran­tu­mi­nen, lää­ke­pak­kauk­sen tar­peet­to­man suu­ri koko ja lääk­keen vaih­to toi­seen lääk­kee­seen.

Huk­kaan men­neet lääk­keet ai­heut­ta­vat kus­tan­nuk­sia kan­sa­lais­ten li­säk­si myös yh­teis­kun­nal­le. Kela-kor­vaus­ten ar­vo käyt­tä­mät­tä jää­neis­tä lääk­keis­tä on tut­ki­muk­sen ar­vi­on mu­kaan vuo­sit­tain noin 40 mil­joo­naa eu­roa.

Lääk­kei­den käyt­tä­mät­tä jää­mi­nen kuor­mit­taa myös ym­pä­ris­töä. Lää­ke­jät­teet on mää­ri­tel­ty vaa­ral­li­sik­si jät­teik­si, sil­lä ne voi­vat ol­la pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na hai­tal­li­sia ih­mi­sil­le, eläi­mil­le ja ym­pä­ris­töl­le.

Huo­noin vaih­to­eh­to on kaa­taa lääk­keet vie­mä­riin, jos­ta ne voi­vat kul­keu­tua pel­loil­le ja luon­non­ve­siin. Käyt­tä­mät­tä jää­neet lääk­keet pi­täi­si ai­na pa­laut­taa ap­teek­kiin.

Lää­ke­jät­teen mää­rää on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää. Ap­teek­ka­ri­lii­ton mu­kaan yk­si kei­no oli­si se, et­tä uu­si lää­ke­hoi­to aloi­tet­tai­siin ai­na pie­nim­mäl­lä pak­kaus­kool­la ja yh­del­lä pak­kauk­sel­la. Tämä edel­lyt­täi­si, et­tä lää­key­ri­tyk­set ha­ki­si­vat kor­vat­ta­vuu­den pii­riin kat­ta­vas­ti myös pie­net lää­ke­pak­kauk­set.

– Oli­si tär­ke­ää, et­tä lää­ket­tä mää­rä­tes­sään lää­kä­ri kir­joit­tai­si re­sep­tiin mai­nin­nan, jos kyse on lää­ke­hoi­don aloi­tuk­ses­ta. Näin ap­tee­kis­sa osat­tai­siin tar­jo­ta pie­nem­pää mää­rää sil­tä va­ral­ta, et­tä lää­ke ei so­vi­kaan ja lää­ke­hoi­to jou­du­taan kes­keyt­tä­mään heti hoi­don alus­sa, sa­noo Ap­teek­ka­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Ka­ner­va tie­dot­tees­sa.