Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen ei ta­voit­te­le puo­lu­een­sa pu­heen­joh­ta­juut­ta ke­sä­kuun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Hän ker­toi pää­tök­ses­tään STT:lle.

– Nämä ovat ai­na iso­ja ja mo­ni­mut­kai­sia pää­tök­siä, mis­sä on mo­nia vai­kut­ti­mia. Mut­ta ko­ko­nais­har­kin­ta on pää­ty­nyt sii­hen, et­tä vii­sain­ta on se, et­tä en ole nyt eh­dol­la.

Kur­vi­nen ker­toi, et­tei aio ta­voi­tel­la myös­kään puo­lu­een­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa.

Hän sa­noi tu­ke­van­sa tu­le­vaa pu­heen­joh­ta­jaa ny­kyi­ses­sä roo­lis­saan.

– Kent­tä­vä­ki osaa ar­vi­oi­da, mil­lai­sen joh­ta­jan ha­lu­aa. Ja omal­ta osal­ta­ni sit­ten tääl­tä edus­kun­nas­ta tuen ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na hä­nen työ­tään.

Keskustan puheenjohtaja vaihtuu kesällä

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vaih­tuu Jy­väs­ky­län puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa, sil­lä ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko on il­moit­ta­nut, et­tei hän ta­voit­te­le enää jat­koa.

Pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan ovat tä­hän men­nes­sä il­moit­tau­tu­neet kan­sa­ne­dus­ta­jat Ant­ti Kaik­ko­nen ja Tuo­mas Ket­tu­nen.

En­nak­ko­suo­sik­ki­na pi­det­ty Kaik­ko­nen on kuu­den­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Uu­den­maan vaa­li­pii­ris­tä. Hän toi­mi puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä Ant­ti Rin­teen (sd.) ja San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tuk­sis­sa.

Kaik­ko­nen pyr­ki kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si myös syk­syl­lä 2019, mut­ta jäi sil­loin ki­sas­sa toi­sek­si, kun puo­lu­een joh­toon va­lit­tiin Kat­ri Kul­mu­ni.

Ket­tu­nen on toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Ou­lun vaa­li­pii­ris­tä.

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hilk­ka Kemp­pi il­moit­ti niin ikään kes­ki­viik­ko­na, et­tei hän ta­voit­te­le puo­lu­een pu­heen­joh­ta­juut­ta. Hän ker­toi tie­dot­tees­saan ha­ke­van­sa sen si­jaan jat­ko­kaut­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

Myös­kään muut va­ra­pu­heen­joh­ta­jat, Pet­ri Hon­ko­nen ja Mar­kus Lohi, ei­vät ole läh­dös­sä pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan. Lohi on ker­to­nut ta­voit­te­le­van­sa jat­ko­kaut­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.