Mer­ja Kal­li­ka­ri / STT

Ve­tis­tä nu­haa, sil­mien ku­ti­naa, hen­gi­tys­vai­keuk­sia, vä­sy­mys­tä ja tu­ka­laa oloa. Suo­ma­lai­sis­ta joka vii­des kär­sii sii­te­pö­ly­kau­den ai­ka­na eri­lai­sis­ta al­ler­gi­aoi­reis­ta.

Sii­te­pö­ly­al­ler­gia hei­ken­tää ih­mi­sen elä­män­laa­tua ja ter­veyt­tä, mikä voi esi­mer­kik­si las­kea hä­nen työ- ja toi­min­ta­ky­ky­ään ja ai­heut­taa sai­raus­pois­sa­o­lo­ja. Yh­teis­kun­nal­le sii­te­pö­ly­al­ler­gi­an hin­ta­lap­pu on niin suu­ri, et­tä val­ti­on tu­li­si osal­lis­tua sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sen ra­hoi­tuk­seen, sa­noo STT:lle pal­ve­lun pa­ris­sa työs­ken­te­le­vä do­sent­ti An­ni­ka Saar­to Tu­run yli­o­pis­tos­ta.

Saar­ron mu­kaan tie­do­tus­pal­ve­lu tar­jo­aa hyö­dyl­lis­tä tie­toa al­ler­gi­kol­le, sil­lä tämä voi en­nus­tei­den avul­la muun mu­as­sa sää­tää al­ler­gi­a­lää­ki­tys­tään tai väl­tel­lä sii­te­pö­ly­huip­pu­ja.

– Sii­te­pö­ly­tie­dot­teil­la on myös psy­ko­lo­gi­nen vai­ku­tus: ih­mi­nen tun­tuu jo­ten­kin hal­lit­se­van al­ler­gi­aa, jon­ka ar­moil­la hän on.

Tu­run yli­o­pis­ton bi­o­di­ver­si­teet­tiyk­sik­köön kuu­lu­va sii­te­pö­ly­tie­do­tus on seu­ran­nut sii­te­pö­ly­ti­lan­net­ta vuo­des­ta 1974 ja jul­kais­sut sii­te­pö­ly­tie­dot­tei­ta lä­hes 50 vuot­ta.

Tam­mi­kuus­sa näyt­ti sil­tä, et­tä sii­te­pö­ly­en­nus­teet jää­vät his­to­ri­aan ra­ha­pu­lan ta­kia, mut­ta jat­koa jär­jes­tyi vie­lä täl­le kau­del­le yli­o­pis­ton ra­hoi­tuk­sel­la. Sa­mal­la ryh­dyt­tiin sel­vit­tä­mään py­sy­vää ra­hoi­tus­ta.

– Olem­me jat­ka­neet kes­kus­te­lua sekä yli­o­pis­ton si­säl­lä et­tä ul­ko­puo­lel­la. Olem­me myös avan­neet yh­teyk­siä po­liit­tis­ten päät­tä­jien suun­taan tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­lii­ton kans­sa, Saar­to ker­too.

Lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Pau­la Hel­le­maa tar­ken­taa, et­tä toi­vet­ta sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sen jul­ki­ses­ta ra­hoi­tuk­ses­ta vie­dään päät­tä­jil­le edus­kun­nan al­ler­gia- ja ast­ma­ver­kos­ton kaut­ta.

– Ta­voit­tee­na on py­sy­vä ra­hoi­tus ja mie­luum­min vie­lä niin, et­tä kyse on vi­ra­no­mais­toi­min­nas­ta, mikä ta­kai­si jat­ku­vuu­den.

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­lii­ton asi­an­tun­ti­ja Ka­ta­rii­na Ijäs ja­kaa Saar­ron nä­ke­myk­sen sii­tä, et­tä sii­te­pö­ly­tie­do­tus on ar­vo­kas apu­vä­li­ne al­ler­gi­koil­le. Al­ku­vuo­den uu­ti­set pal­ve­lun ala­sa­jos­ta eh­ti­vät poi­kia liit­toon tyr­mis­ty­nei­tä yh­tey­de­not­to­ja.

– Mo­nes­ta tun­tui jopa pe­lot­ta­val­ta aja­tus sii­tä, et­tä pi­täi­si jää­dä tyh­jän pääl­le, kun on to­tut­tu, et­tä help­po­käyt­töi­nen pal­ve­lu on käy­tös­sä, Ijäs ker­too.

Sii­te­pö­ly­se­son­ki kes­tää pa­him­mil­laan al­ku­ke­vääs­tä syk­syn en­sim­mäi­siin pak­ka­siin. Ijäk­sen mu­kaan pel­ko­na on, et­tä il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä kau­si pi­te­nee en­ti­ses­tään, kun voi­mak­kaas­ti al­ler­gi­soi­vien tuok­suk­ki­kas­vien sii­te­pö­lyä kan­tau­tuu yhä enem­män ete­läi­ses­tä Eu­roo­pas­ta.

Tyy­pil­li­ses­ti sii­te­pö­ly­al­ler­gi­aa ai­heut­ta­vat muun mu­as­sa lep­pä, päh­ki­nä­pen­sas, koi­vu ja muut leh­ti­puut sekä hei­nät, pujo ja nii­den su­ku­lais­kas­vit.

– Sii­te­pö­ly­tie­do­tus on tär­keä oma­hoi­don vä­li­ne al­ler­gi­kol­le, sil­lä pal­ve­lun avul­la hä­nen ei esi­mer­kik­si tar­vit­se aloit­taa lää­ke­hoi­toa ihan sok­ko­na. Joil­la­kin al­ler­gi­a­lääk­keil­lä saa­vu­te­taan pa­ras teho 1–2 vii­kon jäl­keen, jo­ten en­na­koin­ti on tär­ke­ää.

Ijäk­sen mu­kaan sii­te­pö­ly­tie­do­tus aut­taa myös ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia, jot­ka et­si­vät syi­tä po­ti­laan oi­reil­le tai vaik­ka­pa so­pi­vaa ajan­koh­taa sie­dä­tys­hoi­dol­le.

– Nä­em­me, et­tä pal­ve­lu on yk­si kei­no vai­kut­taa sai­ras­ta­vien elä­män­laa­tuun ja al­ler­gi­oi­den yh­teis­kun­nal­li­siin kus­tan­nuk­siin. Jos pal­ve­lua ei oli­si, ter­vey­den­huol­lon kuor­ma kas­vai­si.

Ai­ka­li­sän saa­nut sii­te­pö­ly­tie­do­tus jul­kai­see tänä vuon­na ajan­koh­tai­sia tie­dot­tei­ta sii­te­pö­ly­ti­lan­tees­ta ja en­nus­tei­ta sen ete­ne­mi­ses­tä Nork­ko-si­vus­tol­la kol­me ker­taa vii­kos­sa: maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin. Oi­ke­as­taan pal­ve­lu on nyt pa­rem­pi kuin vii­me vuon­na, jol­loin tie­dot­tei­ta jul­kais­tiin vain ker­ran vii­kos­sa. Li­säk­si tie­dot ovat nyt mak­sut­ta kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä, kun­han tie­to­ja jul­kais­ta­es­sa läh­de mai­ni­taan.

– Teim­me vuo­den­vaih­tees­sa ky­se­lyn, jo­hon saim­me lä­hes 700 vas­taus­ta. Niis­tä tuli no­pe­as­ti il­mi, et­tä ih­mi­set tar­vit­se­vat tie­toa use­an ker­ran vii­kos­sa, An­ni­ka Saar­to ker­too.

– Se oli meil­le yl­lät­tä­vää, mil­lä tark­kuu­del­la tie­to­ja ha­lu­taan. Ole­tim­me, et­tä mah­dol­li­sim­man tar­kal­ta alu­eel­ta, mut­ta maa­kun­ta­ta­so oli­kin vas­taa­jien mie­les­tä kaik­kein re­le­van­tein.

Ky­se­lyn vas­taa­jat sai­vat sa­mal­la tie­don sii­tä, et­tä pal­ve­lu uh­kaa lop­pua. Avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa nä­kyi Saar­ron mu­kaan huo­li jat­kos­ta.

– Saam­me muu­ten­kin jat­ku­vas­ti kom­ment­te­ja ja yh­tey­de­not­to­ja. Ai­ka har­va tie­tää, et­tei pal­ve­lul­la ole jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta. Se on tul­lut esiin lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja.

Ai­kai­sem­min sii­te­pö­ly­tie­do­tus ke­rä­si ra­hoi­tus­ta mo­nes­ta eri läh­tees­tä, muun mu­as­sa myy­mäl­lä tie­dot­tei­ta yri­tyk­sil­le.

Saar­ron mu­kaan yri­tys­kump­pa­nit ovat ol­leet esil­lä myös tu­le­van ra­hoi­tus­mal­lin mie­tin­näs­sä, mut­ta esi­mer­kik­si lää­keyh­ti­ön ra­hoi­tus he­rät­täi­si hä­nen mie­les­tään hel­pos­ti jat­ko­ky­sy­myk­siä.

– Jul­ki­nen ra­hoi­tus oli­si yk­sin­ker­tai­sem­paa kuin yk­si­tyi­nen, ja yh­teis­kun­nal­li­sen mer­ki­tyk­sen ta­kia jul­ki­nen on mie­les­tä­ni myös pe­rus­tel­tua.

Bi­o­di­ver­si­teet­tiyk­si­kön joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Ila­ri Sääks­jär­vi ko­ros­taa, et­tä sii­te­pö­ly­tie­do­tus tar­jo­aa myös ai­nut­laa­tuis­ta seu­ran­ta­tie­toa tut­ki­mus­työ­hön. Hän ei ha­lua pu­hua eu­rois­ta, mut­ta sa­noo sii­te­pö­ly­seu­ran­nan yli­o­pis­tol­ta saa­man ra­hoi­tuk­sen ole­van huo­mat­ta­va sum­ma.

– Se ei va­li­tet­ta­vas­ti rii­tä täy­si­pai­noi­seen tie­do­tuk­seen, ei­kä ra­hoi­tus­ta ole jär­ke­vää hoi­taa ko­ko­naan yli­o­pis­ton pe­rus­ra­hoi­tuk­ses­ta. Pu­hu­taan use­an ih­mi­sen pal­kas­ta, ja yli­o­pis­tol­ta tu­lee myös tut­ki­mu­sinf­rast­ruk­tuu­ri, Sääks­jär­vi suos­tuu avaa­maan.

Saar­to ha­lu­aa tyr­mä­tä har­ha­luu­lon, jon­ka mu­kaan esi­mer­kik­si sii­te­pö­ly­en­nus­te syn­tyy "vain nap­pia pai­na­mal­la".

– En­nus­tee­seen koos­te­taan tie­toa mo­nes­ta eri läh­tees­tä, ja pääl­le li­sä­tään oma ko­ke­mus sekä ha­vain­not luon­nos­ta. Se on hen­kis­tä kä­si­työ­tä, hän ku­vai­lee.

– Haas­tee­nam­me on luon­non en­na­koi­mat­to­muus.