STT

Kris­ta Pär­mä­kos­ki jää Ylen tie­to­jen mu­kaan pois maas­to­hiih­don A-maa­jouk­ku­ees­ta. Ylen haas­tat­te­le­mien ta­ho­jen mu­kaan Pär­mä­kos­ki, 33, poh­tii edel­leen uran­sa jat­koa, ei­kä hiih­tä­jä ha­lun­nut an­taa ni­me­ään maa­jouk­ku­een käyt­töön en­nen lo­pul­lis­ta pää­tös­tään.

Hiih­don maa­jouk­ku­e­ko­koon­pa­not jul­kis­te­taan tä­män vii­kon ai­ka­na. Pär­mä­kos­kel­la on mah­dol­li­suus liit­tyä maa­jouk­ku­ee­seen vie­lä myö­hem­min, mut­ta Hiih­to­lii­ton hei­kon ta­lous­ti­lan­teen myö­tä maa­jouk­ku­eil­la on edes­sä mer­kit­tä­vä sääs­tö­kuu­ri.

Ylen mu­kaan Pär­mä­kos­ki on har­joi­tel­lut tou­ko­kuun ai­ka­na sään­nöl­li­ses­ti ko­ti­mai­se­mis­saan Kuor­ta­neel­la. Edel­li­sen ker­ran Pär­mä­kos­ki on val­mis­tau­tu­nut hiih­to­kau­teen ko­ko­naan maa­jouk­ku­een ul­ko­puo­lel­la vuon­na 2019.

Ikaa­li­sis­ta ko­toi­sin ole­va Pär­mä­kos­ki on saa­vut­ta­nut ural­laan vii­si olym­pi­a­mi­ta­lia ja seit­se­män MM-mi­ta­lia. Vii­me kau­del­la Pär­mä­kos­ki voit­ti Lah­des­sa maa­il­man­cu­pin 20 ki­lo­met­rin kil­pai­lun.