Uu­tis­Rau­ma

Vii­me kau­del­la uran­sa en­nä­tys­pis­teet vii­meis­tel­lyt Se­bas­ti­an Repo jat­kaa Rau­mal­la myös en­si kau­del­la.

Re­von voi­mas­sa ole­vas­sa so­pi­muk­ses­sa oli kir­jat­tu­na op­tio ul­ko­mail­le siir­ty­mi­ses­tä, mut­ta Rau­man Ham­mas­kes­kuk­sen kum­mi­pe­laa­ja jät­tää sen käyt­tä­mät­tä ja jat­kaa Rau­mal­la tu­le­val­la­kin kau­del­la.

– Hy­vät fii­lik­set on. Hie­noa jat­kaa Rau­mal­la, tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä. Tääl­lä on ol­lut hie­no pe­la­ta hy­vien fa­nien edes­sä, niin mah­ta­va jat­kaa tääl­lä, sa­noo Se­bas­ti­an Repo.

Päät­ty­neen kau­den ana­ly­soin­nit ovat vie­lä kes­ken, ja niis­tä tul­laan ulos ajal­laan. Kui­ten­kin jo täs­sä koh­taa oli sel­vää, et­tä Re­von jat­ka­mi­nen on to­del­la tär­keä asia en­si kaut­ta sil­mäl­lä pi­tä­en.

– Tie­ten­kin tun­tuu tosi hie­nol­ta, et­tä Repo jat­kaa meil­lä. Ai­na­kin mun nä­kö­kul­mas­ta "Sebu" oli mei­dän ar­vok­kain hyök­kää­jäm­me vii­me kau­del­la, ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­tedt kom­men­toi Re­von jat­ka­mis­ta Rau­mal­la.

Repo is­ki päät­ty­neel­lä kau­del­la te­hot 20+25=45, jot­ka oli­vat Lah­des­sa syn­ty­neel­le hyök­kää­jäl­le uran­sa par­haat. Li­säk­si kau­del­la hän pää­si edus­ta­maan myös Lei­jo­nia EHT-tur­nauk­sis­sa.

Jou­lu­kuus­sa 2019 Rau­mal­le saa­pu­nut Repo aloit­taa jo vii­den­nen ko­ko­nai­sen kau­ten­sa Rau­mal­la. Saa­pu­mi­ses­taan läh­tien Repo on ot­ta­nut paik­kan­sa joh­ta­vien pe­laa­jien jou­kos­ta, mut­ta myös nous­sut rau­ma­lais­ten suo­si­oon. 27-vuo­ti­as Repo on pe­lan­nut Lu­kos­sa yh­teen­sä 236 run­ko­sar­ja­ot­te­lua ja teh­nyt niis­sä te­hot 159 te­ho­pis­tet­tä. Pla­yof­fs-ot­te­lui­ta hä­nel­lä on Lu­kos­sa 25 kap­pa­let­ta.

Lu­kon hyök­kää­jis­tä eni­ten pe­lan­nut Repo oli myös aloi­tu­sym­py­räs­sä Lii­gan kär­keä; yli 250 ker­taa aloit­ta­neis­ta Re­von aloi­tusp­ro­sent­ti 63,5 % oli Lii­gan pa­ras. Ural­laan kak­si suo­men­mes­ta­ruut­ta ja yh­den nuor­ten MM-kul­lan voit­ta­neen Re­von pa­nos jouk­ku­eel­le oli muu­ten­kin to­del­la iso.

– Iso ja vah­va pe­laa­ja, joka kan­taa isoa vas­tuu­ta jouk­ku­ees­sa. Kan­taa vas­tuu­ta myös eri­kois­ti­lan­teis­sa yli- ja ali­voi­mal­la, Sahls­tedt ku­vai­lee Re­poa.

– On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä Sebu jat­kaa. Ol­lut tääl­lä jo mon­ta vuot­ta ja on sel­ke­äs­ti jouk­ku­een kul­ma­ki­viä ja hyök­käyk­sen suun­nan­näyt­tä­jiä", jat­kaa Sahls­tedt ko­ros­ta­en Se­bun mer­ki­tys­tä jouk­ku­eel­le.