Uu­tis­Rau­ma

Rau­man Sal­Ban 2010 syn­ty­neet sa­li­ban­dy­po­jat ovat ot­ta­neet ta­vak­si lo­pet­taa kau­den tur­naus­voit­toon Jy­väs­ky­läs­sä. Täl­lä ker­taa oli ikä­luo­kan haas­ta­ja­jouk­ku­een vuo­ro juh­lia po­kaa­lin kans­sa Ta­lent cup -tur­nauk­sen päät­teek­si.

Ee­tu Tam­mi­sen val­men­ta­ma Sal­Ban P14-jouk­kue voit­ti tur­nauk­sen haas­ta­ja­sar­jan fi­naa­lis­sa Lau­kaan King­sin maa­lein 3–2. Al­ku­sar­jas­sa rau­ma­lai­set kaa­toi­vat Kes­ki-Suo­men jouk­ku­eet Suo­lah­den Ur­hon 3–2 ja Lau­kaan King­sin 5–3. Jat­ko-ot­te­luis­sa kaa­tui­vat SB Naan­ta­li 7–1 ja Sai­Pa SB 5–1. Fi­naa­li oli siis al­ku­sar­ja­ot­te­lun re­vans­si, ja Sal­Ba oli tois­ta­mi­seen pa­rem­pi.

Voit­to mais­tui Sal­Ban po­jil­le eri­tyi­sen ma­ke­al­ta sik­si, et­tä vii­me vuon­na jouk­kue hä­vi­si sa­man tur­nauk­sen fi­naa­lin. Sa­moin kävi ai­em­min tänä ke­vää­nä alu­e­sar­jan lop­pu­tur­nauk­sen fi­naa­lis­sa.

–Kah­den ho­pe­an jäl­keen tämä voit­to läm­mit­tää to­del­la pal­jon, val­men­ta­ja Tam­mi­nen lau­sui en­nen kuin po­jat läh­ti­vät kii­kut­ta­maan tätä mes­ta­ruus­suih­kuun.

Sal­Ban voi­tok­kaas­sa jouk­ku­ees­sa pe­la­si­vat Väi­nö Tet­ri, Nuut­ti Ni­ku­la, Alex Molk­ka­ri, Jus­tus Lai­ne, Vil­jo Tet­ri, Vee­ti Mä­ke­lä, André De­sa­vel­le, Jooa Nur­mi, Ven­ni Tam­mi­nen, Ol­li Vai­nio ja Ma­ti­as Rou­ta­sa­lo. Maa­lia var­ti­oi Isak Pa­lo­mä­ki. Ven­ni Tam­mi­nen si­joit­tui haas­ta­ja­sar­jan pis­te­pörs­sis­sä toi­sek­si te­hoil­laan 7+1 ja va­lit­tiin myös tur­nauk­sen Ta­lent-pe­laa­jak­si.

Vii­me vuo­den tur­naus­voit­toa puo­lus­ta­nut Sal­Ban 2010 syn­ty­nei­den kil­pa­jouk­kue si­joit­tui tänä vuon­na kil­pa­sar­jas­sa kuu­den­nek­si.