Ant­ti Elo

Pit­kän jää­kiek­ko­kau­den jäl­keen rau­man seu­dun ur­hei­luih­mi­siä hel­li­tään eri­to­ten vi­he­ri­öl­lä jal­ka­pal­lon pa­ris­sa. Hy­vin­kin lu­mi­sen tal­ven taus­tal­la seu­rat ovat teh­neet pyy­tee­tön­tä työ­tä koo­tak­seen kil­pai­lu­ky­kyi­sen jouk­ku­een al­ka­val­le jal­ka­pal­lo­ke­säl­le. Ju­tus­sa kat­saus sekä Rau­mal­la, et­tä myös Eu­ras­sa ja Eu­ra­jo­el­la toi­mi­vien seu­ro­jen jouk­ku­ei­siin ja odo­tuk­siin kau­del­le 2024.

Rau­mal­la pää­huo­mio kiin­nit­tyy Pal­lo-Ii­ro­jen edus­tus­jouk­ku­ei­siin mies­ten ja nais­ten osal­ta. Mo­lem­pien jouk­ku­ei­den pää­käs­ki­jät py­syi­vät en­nal­laan, kun sekä Joel Gras­so et­tä Aa­ke Ra­pa­la jat­ka­vat jouk­ku­ei­den luot­sei­na myös tu­le­val­la kau­del­la. Myös apu­val­men­ta­jat jat­ka­vat vii­me kau­den mal­liin, jo­ten suur­ta myl­ler­rys­tä kum­man­kaan seu­ran kop­pi ei val­men­ta­ja­o­sas­tol­la koe.

Mies­ten jouk­ku­een vii­me kau­si päät­tyi tu­lok­sel­li­ses­ti var­sin kel­vol­li­seen kah­dek­san­teen si­jaan. Si­joi­tus oli nou­si­ja­jouk­ku­eel­le var­sin nuo­rel­la run­gol­la kun­ni­oi­tet­ta­va si­joi­tus, mut­ta jät­ti var­mas­ti näl­kää al­ka­val­le kau­del­le. Har­joi­tus­kau­si on su­ju­nut nou­su­joh­tei­ses­ti, jon­ka kruu­nu­na vii­me vii­kon­lo­pun 4-1 -ko­ti­voit­to Tam­pe­re Uni­te­dis­ta var­sin sel­väl­lä ta­so­e­rol­la rau­ma­lai­sil­le. Tam­pe­re Uni­ted kuu­luu odo­tus­ten osal­ta en­si kau­den Mies­ten Kak­ko­sen kär­ki­pää­hän, jo­ten si­kä­li voit­to an­taa hy­viä viit­tei­tä kaut­ta var­ten.

Jouk­ku­een pe­li­ta­pa py­sy­nee har­joi­tu­sot­te­lui­den pe­rus­teel­la ak­tii­vi­se­na ja aloit­teel­li­se­na, joka lu­paa hy­vää kat­so­jal­le ur­hei­lu­ro­man­ti­kon nä­kö­vink­ke­lis­tä. Pe­laa­ja­ma­te­ri­aa­lin osal­ta tär­kei­tä pa­la­sia vii­me kau­den jouk­ku­ees­ta on­nis­tut­tiin pi­tä­mään, kun hyök­käys­kol­man­nek­sel­la vas­tus­ta­jal­le pai­na­jais­mai­set Eli­as Ah­de ja Mik­ko Jal­ka­nen pu­ke­vat kel­tais­ta yl­leen myös en­si kau­del­la.

Nuo­ria pe­laa­jia on kiin­ni­tet­ty run­saas­ti sekä odo­tet­ta­vis­sa on rei­pas esiin­mars­si hei­dän osal­taan, esi­mer­kik­si Oli­ver Re­poa kan­nat­taa pi­tää sil­mäl­lä al­ka­val­la kau­del­la. Maa­li­vah­ti­o­sas­to uu­dis­tuu ja nuo­ren­tuu myös Hen­ri Saa­ri­sen läh­dön myö­tä, jo­ten maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja Ma­ti­as Us­san suo­jat­tien ke­hi­tys tu­lee ole­maan mie­len­kiin­toi­nen seu­rat­ta­va koh­de.

Pal­lo-Ii­ro­jen nais­ten vii­me kau­si Nais­ten Yk­kö­ses­sä päät­tyi run­ko­sar­jan osal­ta si­jaan vii­si, jää­den vain kuu­si pis­tet­tä nel­jän­nes­tä si­jas­ta, joka oli­si oi­keut­ta­nut jat­ko­kar­sin­toi­hin. Tätä voi­daan pi­tää myös var­sin mal­lik­kaa­na suo­ri­tuk­se­na en­sim­mäis­tä kaut­ta val­men­ta­neel­le Aa­ke Ra­pa­lal­le ja hä­nen suo­ja­teil­leen.

Tu­le­van kau­den osal­ta jouk­kue on nuo­ren­tu­nut ja uut­ta osaa­mis­ta aje­taan si­sään ak­tii­vi­sen pe­li­ta­van mu­kai­ses­ti. Run­ko­pe­laa­jia on kui­ten­kin saa­tu pi­det­tyä Äi­jän­suol­la, ja odo­tu­sar­vot tu­lok­sel­li­ses­ti hy­väs­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta ovat pe­rus­tel­tu­ja myös al­ka­val­le kau­del­le. Jouk­ku­een ede­sot­ta­muk­sia kan­nat­taa siis tu­le­va­na­kin vuon­na saa­pua seu­raa­maan Äi­jän­suol­le. Jouk­ku­een pe­laa­jis­ta Eli­na Saa­ri­sen ot­tei­siin kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­tyi­ses­ti huo­mi­o­ta al­ka­val­la kau­del­la.

FC Rau­man osal­ta seu­ral­la ei ole kau­del­le 2024 edus­tus­jouk­ku­ei­ta jal­ka­pal­lon osal­ta. Laa­du­kas­ta juo­ni­o­ri­toi­min­taa rau­ma­lai­sil­ta seu­roil­ta löy­tyy mo­lem­mil­ta, joi­den toi­min­taan kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti tu­tus­tua.

Eu­ran Pal­lo läh­tee al­ka­val­le kau­del­le Mies­ten Kol­mo­seen mer­kit­tä­vin sat­sauk­sin. Jouk­kue sai pai­kan Mies­ten Kol­mo­sen A-loh­kos­sa, jos­sa riit­tää mie­len­kiin­tois­ta seu­raa eu­ra­lai­sil­le al­ka­val­la kau­del­la. Kak­ko­ses­ta tip­pu­nut Par­gas IF ha­mu­aa var­mas­ti juo­ni­o­ri­työl­lään ta­kai­sin ylös ja Mu­san Sa­la­ma ta­kaa pa­han vie­ras­mat­kan Po­riin myös kau­del­le 2024.

Jouk­kue vah­vis­tui Rau­mal­ta use­an pe­laa­jan voi­min, kun maa­li­vah­ti Miko Lai­nio, hyök­kää­jä San­te­ri Täh­kä sekä jo vii­me kau­den lo­pus­sa siir­ty­nyt Lee­vi Ha­ro­mo pu­ke­vat al­ka­val­le kau­del­le val­kois­ta yl­leen Eu­ran Wemb­leyl­lä. Rau­ma­lai­sil­le, ja tot­ta kai myös eu­ra­lai­sil­le, mer­kit­tä­vin pe­laa­jau­u­ti­nen oli kui­ten­kin Pal­lo-Ii­ro­jen pai­das­sa use­a­na vuo­te­na näh­dyn Ee­tu Se­tä­sen pa­luu ko­ti­kon­nuil­leen. Jouk­ku­een run­ko py­syi hy­vin pit­käl­ti ka­sas­sa val­men­nus­ta myö­den ja vah­vis­tus­ten myö­tä Eu­ran Pal­lo ki­saa var­mas­ti us­kot­ta­vas­ti myös Mies­ten Kol­mo­sen si­joi­tuk­sis­ta.

Eu­ra­jo­en yl­pey­den vii­me kau­si Mies­ten Ne­lo­ses­sa ei ol­lut ruu­suil­la tans­si­mis­ta vaan sar­ja­si­joi­tus va­lui­kin ke­sän lo­put­tua pu­to­a­mis­vii­van ala­puo­lel­le. Täy­den­nys­sään­nös­ten pe­rus­teel­la sar­ja­paik­ka län­ti­seen Mies­ten Ne­lo­sen A-loh­koon var­mis­tui kui­ten­kin myös kau­del­le 2024 ja al­ka­val­la­kin kau­del­la Eu­ra­jo­el­la isän­nöi­dään pit­käl­ti Tu­run seu­dul­ta saa­pu­via vie­rai­ta ta­voit­tee­na si­joi­tuk­sen kään­tä­mi­nen sar­ja­tau­lu­kon toi­seen pää­hän.

Jouk­kue ei ole ko­ke­nut suur­ta muu­tos­ta vaan jat­kaa al­ka­val­la­kin kau­del­la Lau­ri Nii­ta­mon alai­suu­des­sa. Pe­laa­ja­rin­ta­man osal­ta hyök­käys­pääs­tä pois­tui maa­lin­te­ko­voi­maa, mut­ta run­ko on myös Eu­ra­jo­el­la pää­o­sin säi­ly­nyt. Jouk­ku­een lo­pul­li­nen ko­koon­pa­no var­mis­tuu to­tu­tus­ti vie­lä lä­hem­pä­nä kau­den al­kua, joka pol­kais­taan käyn­tiin huh­ti­kuus­sa.