Luk­ko saa vas­taan­sa sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä TPS:n. Toi­sen kau­si on ohi vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eh­kä jo tu­le­va­na lau­an­tai­na.

Run­ko­sar­jan vii­mei­ses­sä pe­lis­sä Jy­väs­ky­läs­sä Luk­koa ei näyt­tä­nyt kiin­nos­ta­van run­ko­sar­jan seit­se­mäs sija. Tap­pio JY­Pil­le voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa ei lo­pul­ta kui­ten­kaan ol­lut rat­kai­se­va, kun Kal­Pa kaa­toi Hel­sin­gis­sä HIFK:n ja piti seit­se­män­nen si­jan­sa.

Luk­ko koh­taa per­jan­tai­na TPS:n ko­to­naan ja lau­an­tai­na Tu­rus­sa. Mah­dol­li­nen kol­mas koh­taa­mi­nen on Rau­mal­la maa­nan­tai­na.

Luk­ko oli­si voi­nut saa­da sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä vas­taan­sa myös Äs­sät, mut­ta se oli­si vaa­ti­nut po­ri­lais­ten voit­toa Spor­tis­ta Vaa­sas­sa. Sport voit­ti 3–2 ja ohit­ti ra­jus­ti pet­ty­neen Äs­sät nous­ten si­jal­le 10.

Äs­sät läh­ti ke­sä­lo­mal­le odot­ta­maan Le­vil­le seu­raa rau­ma­lai­sis­ta tai tur­ku­lai­sis­ta.

Al­ku­kau­des­ta Luk­ko pyyh­ki TPS:llä jää­tä men­nen tul­len. Luk­ko voit­ti kol­me en­sim­mäis­tä koh­taa­mis­ta (3–0, 4–0 ja 4–1) maa­lie­rol­la 11–1.

Tuol­lai­nen TPS oli­si ol­lut erit­täin so­pi­va vas­tus­ta­ja pu­do­tus­pe­leis­sä.

Nyt ti­lan­ne on kään­ty­nyt pää­la­el­leen: TPS on voit­ta­nut Lu­kon kol­mes­sa vii­me koh­taa­mi­ses­sa (4–0, 4–1, 2–1) maa­lie­rol­la 10–2.

Enää TPS ei vai­ku­ta ko­vin ihan­teel­li­sel­ta vas­tus­ta­jal­ta pa­ras kol­mes­ta -ot­te­lu­sar­jaan.

TPS hä­vi­si tiis­tai­na ko­to­naan Il­vek­sel­le 1–6, mut­ta tur­ku­lai­set an­toi­vat esi­mer­kik­si yk­kös­maa­li­vah­dil­leen Fi­lip Lind­ber­gil­le va­paa­il­lan. Vii­me lau­an­tai­na Lind­berg jär­jes­ti upeil­la tor­jun­noil­laan Rau­mal­la TPS:lle voi­ton Lu­kos­ta. Lind­berg lie­nee maa­lil­la myös per­jan­tai­na, kun TPS saa­puu taas Rau­mal­le.

Yk­si Lu­kon mur­heis­ta on ol­lut maa­li­vah­ti­pe­li. Kun luo­tet­ta­va Sa­mu­el Har­vey läh­ti kes­ken kau­den Rau­mal­ta, Da­niel Le­be­deff (tor­jun­tap­ro­sent­ti 87,72) ja Chris­top­her Gib­son (87,74) ovat kum­pi­kin ha­pa­roi­neet enem­män tai vä­hem­män.

Kum­pi­kin saat­taa tor­jua nol­la­pe­lin, mut­ta mo­lem­mil­la on tai­pu­mus myös imu­roi­da kä­sit­tä­mät­tö­män help­po­ja lau­kauk­sia taak­seen.

To­den­nä­köi­ses­ti Gib­son aloit­taa per­jan­tai­na Lu­kon maa­lil­la.

Maa­li­vah­ti­pe­lin ohel­la Lu­kon on pak­ko ol­la huo­lis­saan maa­lin­te­on ja yli­voi­ma­pe­lin te­hot­to­muu­des­ta.

Lu­kon lau­kai­su­te­hok­kuus oli HPK:n ja Äs­sien jäl­keen kol­man­nek­si huo­noin. Yli­voi­ma­te­hok­kuu­des­sa Luk­koa huo­nom­pia oli­vat vain Sai­Pa ja Äs­sät.

Lu­kon teh­ty­jen ja pääs­tet­ty­jen maa­lien maa­li­o­dot­ta­ma oli run­ko­sar­jan toi­sek­si pa­ras, mut­ta maa­lie­ro -3. Luk­ko teki maa­li­o­dot­ta­maan­sa näh­den 13 maa­lia vä­hem­män ja pääs­ti 7 maa­lia enem­män. Se ker­too te­hot­to­muu­den li­säk­si myös puo­lus­ta­jien kar­meis­ta vir­heis­tä mai­nit­se­mat­ta ni­mel­tä vaik­ka Tar­mo Reu­nas­ta tai Ja­kob Stenq­vis­tiä.

Pe­li­ta­val­li­nen on­gel­ma on hyök­käys­pääs­sä vas­tus­ta­jan haas­ta­mat­to­muus. Lu­kon pe­laa­jat ei­vät tur­han usein aja maa­lil­le vaan me­ne­vät suo­si­ol­la ken­tän kul­miin ja maa­lin taak­se, kos­ka siel­lä ei tule mus­tel­mia yh­tä hel­pos­ti kuin maa­lin edes­sä. Esi­mer­kik­si Wes­ter­hol­min vel­jek­set Pon­tus ja Path­rik viet­tä­vät hyök­käy­sa­lu­eel­la ajas­taan 80% maa­lin ta­ka­na kas­vot koh­ti pää­typ­lek­siä.

Luk­ko si­joit­tui run­ko­sar­jas­sa kah­dek­san­nek­si. Se on iso pet­ty­mys. Vie­lä isom­mak­si pet­ty­mys muo­dos­tuu, jos Luk­ko jää lo­pul­li­ses­sa pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­sä si­jal­le 10. Näin käy, jos TPS pu­dot­taa Lu­kon ja Sport Kal­Pan.

Ny­kyi­sel­lä bud­je­til­la Lu­kon pi­täi­si ai­na ol­la si­joil­la 1–6. Esi­mer­kik­si si­jat 1–4 ovat te­o­reet­ti­ses­ti yhä mah­dol­li­sia, mut­ta yh­tään lant­tia en sen puo­les­ta löi­si ve­toa.

PEK­KA JA­LO­NEN