Jää­kie­kon U18 SM-sar­jan pu­do­tus­pe­leis­sä näh­tiin tänä ke­vää­nä Sa­ta­kun­nan der­by, kun Rau­man Lu­kon ja Po­rin Äs­sien nuo­ret kil­voit­te­li­vat pää­sys­tä nel­jän par­haan jouk­koon. Puo­li­vä­lie­ris­tä tien­sä jat­koon sel­vit­ti Luk­ko ot­te­lu­voi­toin 3-1.

En­sim­mäi­nen koh­taa­mi­nen vii­me vii­kon tiis­tai­na päät­tyi Rau­mal­la maa­lein 4-2 (1-0, 1-0, 2-2).

Toi­nen tais­to käy­tiin tors­tai­na Po­ris­sa ja sen vei ni­miin­sä jäl­leen Luk­ko, nyt lu­ke­min 2-3 (0-0, 2-2, 0-1).

Kol­mas yh­tee­not­to oli lau­an­tai­na taas rau­ma­lais­jouk­ku­een ko­ti­ken­täl­lä. Pa­ta­pai­dat pe­la­si­vat sel­kä sei­nää vas­ten ja on­nis­tui­vat­kin pak­ko­voi­ton edes­sä. Lop­pu­tu­los 1-7 (0-4, 0-1, 1-2) Äi­jän­suon aree­nal­la ei jät­tä­nyt voit­ta­jas­ta epä­sel­vyyt­tä.

Seu­raa­va­na pä­vä­nä si­ni­kel­tai­sil­la oli edel­leen mah­dol­li­suus sar­jan kat­kai­sul­le ja sen he myös te­ki­vät. Lu­ke­mat sun­nun­tai­na Äs­sien ko­ti­jääl­lä oli­vat yh­tä murs­kaa­vat, kuin vuo­ro­kaut­ta ai­em­min Rau­mal­le. Tu­los­tau­lul­la vie­ras­voit­to 2-8 (2-4, 0-4, 0-0). Näin Luk­ko jat­kaa siis vä­lie­riin ja mi­ta­li­pe­lei­hin.

– Kak­si ekaa mat­sia oli­vat ta­sai­sia, mut­ta Äs­sät tuli tosi vah­va­na sii­hen kol­man­teen. Suu­ri­nu­me­roi­sen tap­pi­on jäl­keen mei­dän po­jat sel­väs­ti si­suun­tui­vat ja kai­kes­ta ais­ti, et­tä he ha­lu­si­vat lait­taa hom­man pa­ket­tiin, ei­kä vii­det­tä pe­liä tar­vi­ta. Hy­vin täs­tä suo­riu­tui­vat­kin, Lu­kon vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­ola to­te­si.

Jouk­ku­een te­hok­kaim­mat pe­lu­rit näis­sä kamp­pai­luis­sa oli­vat yh­teis­pis­tein Jasu Men­so­nen (3+3), Art­tu Vä­li­lä (1+4) ja Jere Tork­ki (0+5).

Äs­sien pla­yoff-pis­te­pörs­sin par­haim­mis­ton lu­keu­tui­vat Luu­kas Kos­ki (3+2), Eli­as Jus­si­la (3+2) ja Alek­si Juu­se­la (1+4).

Fi­naa­li­pai­kas­ta Luk­ko tu­lee ki­saa­maan Jo­ke­rien kans­sa, joka päät­ti puo­li­vä­lie­ris­sä HPK:n kau­den. Toi­sen vä­lie­rä­pa­rin muo­dos­ta­vat Kär­pät ja HIFK. Kol­me voit­toa vaa­di­taan edel­leen jat­koon pää­syyn ja hä­vin­neet osa­puo­let koh­taa­vat yk­si­o­sai­ses­sa prons­si­ot­te­lus­sa.

– Tu­lee ole­maan erit­täin kova haas­te. Jo­ke­rit on ol­lut jo use­am­man kau­den ajan vai­kea vas­tus täs­sä ikä­luo­kas­sa Lu­kol­le, mut­ta kaik­kem­me teem­me jot­ta pe­lit jat­ku­vat pit­kään, val­men­ta­ja Vai­ni­o­la sa­noi.

Ot­te­luoh­jel­ma:

Ti 19.3. Jo­ke­rit – Luk­ko, Hel­sin­ki

La 23.3. Luk­ko Jo­ke­rit, Rau­ma

Su 24.3. Jo­ke­rit – Luk­ko, Hel­sin­ki

Ti 26.3. Luk­ko – Jo­ke­rit, Rau­ma (tar­vit­ta­es­sa)

To 28.3. Jo­ke­rit – Luk­ko, Hel­sin­ki (tar­vit­ta­es­sa)