Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Lu­kon kap­tee­ni Ju­lius Mat­ti­la ei kan­na vas­tuu­ta vain omas­ta pe­laa­mi­ses­ta. Hän ot­taa vas­tuu­ta myös sii­tä, et­tä joka pe­laa­ja an­taa kaik­ken­sa pu­do­tus­pe­leis­sä.

– En ole jat­ku­vas­ti ää­nes­sä. Jos­kus pi­tää kui­ten­kin erä­tau­ol­la he­rä­tel­lä pe­li­ka­ve­rei­ta ja pai­not­taa tiet­ty­jä asi­oi­ta, Ju­lius Mat­ti­la sa­noo.

Mat­ti­lan työ ei pää­ty sii­hen, et­tä hän tree­naa ja pe­laa. Ai­kaa ku­luu myös vi­de­oi­den pa­ris­sa. Hän käy tar­kas­ti läpi pe­li­ti­lan­teet te­kee ana­lyy­sin ja is­tuu tar­vit­ta­es­sa pe­laa­jien tai pe­laa­jan kans­sa vi­de­oi­den ää­reen. Ai­na löy­tyy pa­ran­net­ta­vaa.

– Olen enem­män ana­lyyt­ti­nen ja poh­dis­ke­le­va, en­kä an­na pa­lau­tet­ta vain tun­ne­poh­jal­ta, sa­noo kap­tee­ni.

Mat­ti­la oli jo vii­me kau­del­la va­ra­kap­tee­ni­na, mut­ta täk­si kau­dek­si val­men­ta­jat an­toi­vat hä­nel­le C-kir­jai­men rin­taan.

Mies ei ha­lua teh­dä ar­vi­oi­ta omas­ta pe­laa­mi­ses­taan. Jo­tain kui­ten­kin ker­too kut­su lei­jo­na­pai­taan.

– Nyt kes­ki­ty­tään näi­hin tär­keim­piin pe­lei­hin, ei­kä mie­ti­tä maa­jouk­ku­e­ku­vi­oi­ta, hän muis­tut­taa.

Lu­kon vii­me­ai­kai­set ot­te­lut ovat su­ju­neet pe­lil­li­ses­ti hy­vin. Yk­sit­täi­set vir­heet ovat kui­ten­kin es­tä­neet sen, et­tei pis­tei­tä ole kart­tu­nut esi­tys­ten mu­kai­ses­ti.

Pe­laa­jis­ta on jo pari viik­koa ais­ti­nut pu­do­tus­pe­lien lä­hei­syy­den. Tun­ne­ta­so on ol­lut kor­ke­al­la joka ot­te­lus­sa.

– Niin mi­nul­la kuin koko jouk­ku­eel­la on to­del­la kova me­nes­ty­mi­sen näl­kä. Kaik­ki te­ke­mi­nen kun kul­mi­noi­tuu näi­hin pe­lei­hin, Mat­ti­la va­kuut­taa.

Kap­tee­nin yk­si teh­tä­vä on ko­ros­taa sitä, et­tei tun­ne vie ja jär­ki vi­ki­se, kos­ka pu­do­tus­pe­lit ovat maa­lin pe­le­jä.

– Tuo van­ha kli­see maa­lin pe­leis­tä pi­tää yhä paik­kan­sa. Sik­si vir­heet ja jää­hyt pi­tää mi­ni­moi­da, ei­kä vas­tus­ta­jal­le pidä an­taa hal­po­ja osu­mia.

Sää­lip­lei­ja­reis­sa pe­la­taan kah­des­ta voi­tos­ta, jo­ten ly­hyt sar­ja vie­lä ko­ros­taa joka pe­lin tär­keyt­tä.

Lu­kon on­gel­ma­na ovat ol­leet vas­tus­ta­jan lii­an hal­val­la saa­mat maa­lit ja toi­saal­ta se, et­tei yli­voi­mal­la saa­da osu­mia ku­ten Lu­kon ta­soi­sel­la mie­his­töl­lä pi­täi­si. Mat­ti­la huo­maut­taa muu mu­as­sa Tap­pa­raa vas­taan teh­dys­tä kah­des­ta yli­voi­ma­maa­lis­ta. Tap­pa­ral­la on lii­gan pa­ras ali­voi­ma.

– Il­man muu­ta täl­lai­set on­nis­tu­mi­set kas­vat­ta­vat it­se­luot­ta­mus­ta ja li­sää­vät sitä kaut­ta on­nis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia.

Sa­mal­la ne ovat osoi­tuk­se­na Lu­kon yli­voi­ma­o­saa­mi­sen ta­sos­ta.

Mat­ti­lan mu­kaan yli­voi­maa ja sen eri­lai­sia va­ri­aa­ti­oi­ta hie­ro­taan jat­ku­vas­ti. On­nis­tu­mi­nen on kui­ten­kin kiin­ni pie­nis­tä asi­ois­ta. Tar­vi­taan tie­tyn­lais­ta ren­tout­ta, pe­li­roh­keut­ta ja vas­tuu­not­to­ky­kyä.

Vain on­nis­tu­mi­set ruok­ki­vat noi­ta omi­nai­suuk­sia.

Lu­kon täh­täin run­ko­sar­jas­sa oli suo­ra pu­do­tus­pe­li­paik­ka. Sitä ei tul­lut, vaan jou­du­taan kar­si­maan var­si­nai­ses­ta pla­yoff -pai­kas­ta.

– Kyl­lä­hän se pie­ni pet­ty­mys oli. Ei sitä voi kiis­tää. Toi­saal­ta pi­tää muis­taa myös se, et­tä kaik­ki on au­ki.

Pu­do­tus­pe­li­kar­sin­nat tie­tä­vät myös ot­te­lu­mää­rän kas­vua no­pe­as­sa ryt­mis­sä. Luk­ko sai hy­vää ko­ke­mus­ta täs­tä CHL:n pe­leis­tä.

Nyt pa­nok­set ovat CHL-pe­le­jä­kin ko­vem­mat, sil­lä rau­ma­lai­sy­lei­sön odo­tuk­set ovat ni­me­no­maan ko­toi­ses­sa lii­gas­sa.

Jos on pe­laa­jil­la val­ta­va me­nes­ty­mi­sen näl­kä, on sitä myös rau­ma­lai­sel­la kiek­ko­kan­sal­la. Pelk­kä jat­koon pää­sy pu­do­tus­pe­li­kar­sin­nois­ta ei rii­tä. Mi­ta­li­pe­lit ovat mi­ni­mi­vaa­ti­mus.

Lu­kon pää­val­men­ta­ja Tomi Läm­sä sa­noo suo­raan, et­tä tämä sija on se, mitä Luk­ko an­sait­si. Kuu­den­kym­me­nen run­ko­sar­ja­pe­lin lop­pu­tu­los ei va­leh­te­le.

– Ei­kä meil­lä ole mi­tään pla­yoff -nap­pia, jos­ta pai­naa. Pi­tää muis­taa, et­tä olem­me pe­lan­neet vii­me ot­te­luis­sa nou­su­joh­tei­ses­ti, vaik­ka se ei ole ai­na nä­ky­nyt voit­toi­na. It­sel­lä on kui­ten­kin vah­va us­ko jat­koon me­noon, va­kuut­ti Läm­sä.

Lu­kol­le on eri­no­mai­nen asia, et­tä An­toi­ne Mo­rand on jäl­leen pe­li­kun­nos­sa ja Steve Jand­ric pe­laa koko ajan huip­pu­ta­sol­la.

– Mo­lem­mat ovat meil­le eri­no­mai­sia vah­vis­tuk­sia ja so­vel­tu­vat hy­vin pe­li­ta­paam­me no­pei­na luis­te­li­joi­na, ja heil­tä löy­tyy myös ky­kyä nous­ta rat­kai­se­maan pe­le­jä.

Pää­val­men­ta­jan mu­kaan pe­laa­jat ovat nyt hy­väs­sä is­kus­sa niin hen­ki­ses­ti kuin fyy­si­ses­ti. Niin on pak­ko­kin ol­la. Lii­gan taso on nous­sut pa­rin vii­me kau­den ai­ka­na.

– Eri­tyi­ses­ti sar­jan kär­ki­jouk­ku­eet ovat men­neet eteen­päin. Yk­si te­ki­jä on il­man muu­ta KHL:n sul­keu­tu­mi­nen suo­ma­lais­pe­laa­jil­ta. Siel­tä tuli mon­ta ko­vaa am­mat­ti­lais­ta ko­ti­maa­han.