Pek­ka Ja­lo­nen

Rau­ma­lai­nen kei­hään­heit­tä­jä Ju­lia Val­ta­nen lei­rei­li huh­ti­kuun lo­pul­la kak­si viik­koa Te­ne­rif­fal­la.

23-vuo­ti­as Val­ta­nen on hy­vää vauh­tia toi­pu­mas­sa va­ka­vas­ta louk­kaan­tu­mi­ses­ta, joka oli­si huo­nos­sa ta­pauk­ses­sa saat­ta­nut päät­tää hä­nen ur­hei­lu-uran­sa.

Val­ta­sen va­sem­man ja­lan akil­les­jän­ne kat­ke­si 7.6.2023 Jy­väs­ky­län GP:n kei­häs­ki­san kol­man­nes­sa hei­tos­sa. Ur­hei­lu­vam­moi­hin pe­reh­ty­nyt or­to­pe­di­an ja trau­ma­to­lo­gi­an eri­kois­lää­kä­ri Carl Ly­bäck ope­roi Val­ta­sen akil­les­jän­teen viik­koa myö­hem­min, ja sii­tä al­koi pit­kä toi­pu­mis- ja kun­tou­tus­jak­so.

– Ti­lan­ne oli mi­nul­le uu­si, sil­lä en ol­lut ai­em­min louk­kaan­tu­nut. Jo­kai­ses­sa tree­nis­sä olen men­nyt vä­hän eteen­päin, jo­ten kun­tou­tu­mis­jak­so ei ole ol­lut hen­ki­ses­ti niin ras­kas kuin oli­si voi­nut olet­taa. Mut­ta jos vas­taa­va vam­ma tu­li­si uu­des­taan niin se oli­si kova paik­ka, kun nyt tie­tää mitä kun­tou­tus vaa­tii, Val­ta­nen sa­noo.

Ihan on­gel­mit­ta Val­ta­sen kun­tou­tu­mi­nen ei su­ju­nut.

– Sa­maan jal­kaan tuli kan­ta­kal­von tu­leh­dus, mut­ta se on nyt hoi­det­tu pois häi­rit­se­mäs­tä. Akil­les­jän­ne on ok, mut­ta voi­ma­ta­sot ei­vät ole vie­lä kun­nos­sa ja juok­se­mi­nen on han­ka­lin­ta. Jos en oli­si ur­hei­li­ja niin akil­les­jän­ne oli­si jo nyt hyvä, mut­ta ha­lu­am­me sii­tä eri­no­mai­sen, Val­ta­nen to­te­aa.

Julia Valtanen (vas.) ja Anni-Linnea Alanen leireilivät huhtikuun lopussa Teneriffalla.

Julia Valtanen (vas.) ja Anni-Linnea Alanen leireilivät huhtikuun lopussa Teneriffalla.

Julia Valtasen kotialbumi

Te­ne­rif­fal­la lei­rei­li iso jouk­ko suo­ma­lai­sia ylei­sur­hei­li­joi­ta. Juok­si­jat oli­vat eri pai­kas­sa kuin heit­to­la­jien edus­ta­jat. Kei­hään­heit­tä­jis­tä pai­kal­la oli­vat muun mu­as­sa Oli­ver He­lan­der, Las­si Ete­lä­ta­lo, Tee­mu Nar­vi sekä Val­ta­sen hyvä ys­tä­vä, 21-vuo­ti­as An­ni-Lin­nea Ala­nen.

Val­men­ta­jis­ta Tero Pit­kä­mä­ki seu­ra­si en­sim­mäi­sen vii­kon heit­to­har­joi­tuk­sia, toi­sel­la lei­ri­vii­kol­la har­joi­tuk­set veti Ala­sen val­men­ta­ja Mar­tin Gran­dell.

– Pää­a­si­as­sa tree­na­sin heit­tä­mi­sen eri osa-alu­ei­ta, punt­tia, liik­ku­vuut­ta ja mui­ta la­ji­jut­tu­ja. Heit­tot­ree­ne­jä oli nel­jä. Hei­tot oli­vat vaih­te­le­via ei­kä nii­tä juu­ri mi­tat­tu. Täs­sä vai­hees­sa met­rit ei­vät kiin­nos­ta mi­nua, tek­nii­kan hi­o­mi­nen on nyt tär­kein­tä. Eni­ten pi­tää ke­hit­tää vauh­tia, se on vie­lä heik­koa. Pel­käl­lä kä­del­lä ei voi heit­tää, hie­man otet­taan kei­hää­seen muut­ta­nut Val­ta­nen ker­too.

Val­ta­nen ei ole kos­kaan jul­ki­ses­ti ju­lis­ta­nut kau­den tu­los­ta­voi­tet­taan.

– No nyt ei ai­na­kaan ole mi­tään tu­los­ta­voi­tet­ta, kun läh­tö­koh­dat ovat täl­lai­set, ai­van eri­lai­set kuin ai­em­min. Jos­pa py­syi­si eh­jä­nä ja ter­vee­nä ja et­tä pys­tyi­si heit­tä­mään tek­ni­ses­ti on­nis­tu­nei­ta heit­to­ja, 2020 Ruot­si-maa­ot­te­lus­sa en­nä­tyk­sen­sä 57,91 heit­tä­nyt ja 2019 ai­kuis­ten SM-ho­pe­aa voit­ta­nut Val­ta­nen to­te­aa.

Val­ta­nen aloit­ti kil­pai­lu­kau­ten­sa vii­me lau­an­tai­na Van­taal­la Kul­tai­nen kei­häs -ki­sas­sa. Tu­los oli vaa­ti­ma­ton 46,23. Voi­ton vei Ala­nen tu­lok­sel­la 55,25. Ala­sen en­nä­tys on vii­me ke­sä­nä hei­tet­ty 62,45, joka on al­le 22-vuo­ti­ai­den SE. Pa­rii­sin olym­pi­a­lais­ten tu­los­ra­ja on 64 met­riä.

Kes­ki­viik­ko­na Val­ta­nen heit­ti Jy­väs­ky­län Mo­to­net GP:ssä, ki­sas­sa jos­sa hä­nen akil­les­jän­tees­sä kat­ke­si va­jaa vuo­si sit­ten. Val­ta­sen tu­los oli 44,72.