STT

Jal­ka­pal­lon mies­ten EM-ki­so­jen puo­li­vä­lie­rä­vai­he pyö­räh­tää per­jan­tai­na käyn­tiin kah­del­la odo­te­tul­la ot­te­lul­la, kun Sak­sa koh­taa Es­pan­jan ja Por­tu­ga­li Rans­kan.

Per­jan­tain en­sim­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa näh­dään kah­den huip­pu­vi­rei­sen jouk­ku­een vä­li­nen kamp­pai­lu, kun tur­nauk­sen ai­no­a­na jouk­ku­ee­na kaik­ki ot­te­lun­sa voit­ta­nut Es­pan­ja koh­taa ki­sai­sän­tä­nä pe­laa­van Sak­san.

Al­ku­loh­kon­sa näy­tös­tyy­liin voit­ta­nei­den jouk­ku­ei­den vire ei näyt­tä­nyt hyy­ty­mi­sen merk­ke­jä pu­do­tus­pe­lien avaus­kier­rok­sel­la­kaan, kun Sak­sa ku­kis­ti Tans­kan lu­ke­min 2–0 ja Es­pan­ja Ge­or­gi­an maa­lein 4–1.

En­nak­ko­a­se­tel­mat lu­paa­vat huip­puot­te­lua, kun jouk­ku­eet koh­taa­vat Stut­t­gar­tis­sa kel­lo 19 Suo­men ai­kaa.

Il­lan jäl­kim­mäi­ses­sä kamp­pai­lus­sa koh­taa­vat kak­si jal­ka­pal­lo­jät­ti­läis­tä, joi­den vii­meis­te­ly on ol­lut tah­me­aa ki­so­jen ai­ka­na.

Tur­nauk­sen­sa va­kuut­ta­vil­la 2–1- ja 3–0-voi­toil­la Tshe­kis­tä ja Tur­kis­ta aloit­ta­neen Por­tu­ga­lin maa­li­vi­re on sit­tem­min hyy­ty­nyt täy­sin. Por­tu­ga­li päät­ti al­ku­loh­kon­sa 0–2-tap­pi­oon Ge­or­gi­al­le, ei­kä on­nis­tu­nut maa­lin­te­os­sa pu­do­tus­pe­lien avaus­kier­rok­sel­la­kaan. Jat­ko­paik­ka ir­to­si maa­lit­to­man pe­lin jäl­keen vas­ta ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa Slo­ve­ni­aa vas­taan.

Vii­meis­te­ly ei ole ol­lut help­poa Rans­kal­le­kaan, sil­lä tur­nauk­sen nel­jäs­sä ot­te­lus­saan se on on­nis­tu­nut maa­lin­te­os­sa vain kol­me ker­taa. Pu­do­tus­pe­lien avau­sot­te­lus­saan Rans­kan pe­lis­sä nä­kyi kui­ten­kin he­rää­mi­sen merk­ke­jä, kun se kaa­toi Bel­gi­an lu­ke­min 1–0.

Rans­ka ja Por­tu­ga­li is­ke­vät yh­teen Ham­pu­ris­sa kel­lo 22 Suo­men ai­kaa.

Lo­put puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lut pe­la­taan lau­an­tai­na, jol­loin Eng­lan­ti koh­taa Sveit­sin ja Hol­lan­ti Tur­kin.