Uu­tis­Rau­ma

Su­per­pe­sik­sen sar­ja­kau­si pyö­räy­tet­tiin käyn­tiin nyt jo kuu­det­ta ker­taa Suo­men ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la, kun pe­sis­viih­de kii­dä­tet­tiin täl­lä­kin ker­taa ete­län läm­pöön Fu­ge­pe­sik­sen mer­keis­sä.

Rau­man Fe­ran nais­ten Su­per­pe­sis-jouk­kue ava­si sar­ja­kau­ten­sa vii­kon­lop­pu­na Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Fu­en­gi­ro­las­sa, jos­sa vas­taan aset­tui Sei­nä­jo­en Mai­la-Jus­sit. Rei­lun 1300 kat­so­jan edes­sä käy­ty mit­te­lö kir­jat­tiin lo­pul­ta sei­nä­jo­ke­lais­jouk­ku­een voit­toon jak­soin 2–0 (6–2, 4–2).

– Pe­liä edel­tä­vät tree­nit oli­vat ko­ko­nais­val­tai­ses­ti hy­viä, mut­ta it­se peli jäi har­mit­ta­maan tosi pal­jon, Fe­raan täk­si kau­dek­si siir­ty­nyt Ii­na Val­kee­jär­vi lin­ja­si ot­te­lun jäl­keen.

– Ko­tiu­tus­paik­ko­ja tuli it­sel­le­kin, mut­ta täl­lä ker­taa peli meni näin. Täs­tä pi­tää ot­taa op­pi mat­kaan ja läh­teä pa­ran­ta­maan suo­ri­tuk­sia, hy­vä­nä ko­tiut­ta­ja­na tun­net­tu ja vii­me kau­del­la uran­sa par­haan lyön­ti­ti­las­ton (3+39) teh­tail­lut Val­kee­jär­vi li­sä­si.

Fu­ge­pe­sis-ot­te­lut on pe­rin­tei­ses­ti pe­lat­tu Fu­en­gi­ro­las­sa Elo­lan sta­di­o­nil­la, jos­sa on vuo­sit­tain ol­lut läs­nä run­sas suo­ma­lai­sy­lei­sö. Näin oli myös tänä vuon­na, kun nais­ten pe­lin ohel­la sun­nun­tai­na käy­ty mies­ten mit­te­lö Vim­pe­lin Ve­don ja Jo­en­suun Mai­lan vä­lil­lä ke­rä­si leh­te­reil­le yli 2000 kat­so­jaa. Kat­so­jia oli mo­lem­mis­sa ot­te­luis­sa pai­kal­la pait­si liki 10 000 suo­ma­lai­sa­suk­kaan Fu­en­gi­ro­las­ta, niin myös Suo­mes­ta.

– Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na olen ol­lut pit­kään sitä vas­taan, et­tä aloi­te­taan kau­si ul­ko­mail­la, mut­ta on­han tämä ai­nut­laa­tui­nen tapa aloit­taa sar­ja­kau­si, kas­vat­ta­ja­seu­ras­saan Jy­väs­ky­län Ki­rit­tä­ris­sä SM-kul­taa vuo­si­na 2016 ja 2018 voit­ta­nut Val­kee­jär­vi myön­si.

Fe­ran vii­me kau­si päät­tyi puo­li­vä­lie­ris­sä, jos­sa ylit­se­pää­se­mät­tö­mäk­si es­teek­si nou­si lo­pul­ta SM-kul­taa voit­ta­nut Po­rin Pe­sä­kar­hut. Tä­hän kau­teen näyt­tö­ha­lui­nen rau­ma­lais­ryh­mä läh­tee sel­kein ta­voit­tein.

– Ta­voit­teem­me on kova ja se on mi­ta­li. Sar­ja-avauk­ses­sa näh­dyt ot­teet ei­vät ol­leet lain­kaan sitä, mitä me ha­lu­am­me ken­täl­lä esit­tää. Har­joi­tuk­siin ja pe­lei­hin on jat­kos­sa teh­tä­vä sel­kei­tä tar­ken­nuk­sia, Su­per­pe­sik­ses­sä kau­del­la 2014 de­by­toi­nut Val­kee­jär­vi to­te­si.

Tal­vi­su­pe­ris­sa al­ku­loh­koon jää­nyt Fera läh­tee tä­hän ke­sään vii­me kaut­ta nuo­rem­mal­la ryh­mit­ty­mäl­lä, jos­sa Ii­na Val­kee­jär­ven mu­kaan riit­tää kui­ten­kin tul­ta ja tap­pu­raa.

– Väi­tän, et­tä olem­me ko­ti­pe­leis­sä ai­ka hur­ja jouk­kue vas­tus­ta­jil­lem­me, vii­me kau­del­la Vaa­san Mai­lat­ta­ria edus­ta­nut Val­kee­jär­vi la­ta­si.

Vii­mei­sen seit­se­män kau­den ai­ka­na Fe­ran tie on tys­sän­nyt puo­li­vä­lie­riin, jos­kin edel­li­sen ker­ran Rau­mal­la on jää­ty pu­do­tus­pe­lien ul­ko­puo­lel­le kau­del­la 2002. Ii­na Val­kee­jär­ven mu­kaan Fe­ras­sa ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti yh­tei­söl­li­syys ja hyvä jouk­ku­e­hen­ki.

– Tämä on nyt kym­me­nes Su­per­pe­sis-kau­te­ni, en­kä ole vie­lä tä­hän men­nes­sä ol­lut jouk­ku­ees­sa, jos­sa on näin hyvä ja iloi­nen yh­teis­hen­ki. Pe­laam­me toi­sil­lem­me ja tu­lem­me yh­des­sä hy­vin toi­meen. Toi­vot­ta­vas­ti se vä­lit­tyy ke­sän ai­ka­na myös kat­so­moon.

Rau­man Fe­ran Su­per­pe­sis-kau­si jat­kuu seu­raa­van ker­ran per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta, jol­loin kau­den en­sim­mäi­ses­sä var­si­nai­ses­sa ko­ti­ot­te­lus­sa aset­tuu vas­taan La­pu­an Vir­kiä.