Osa Lu­kon kan­nat­ta­jis­ta on vaa­ti­nut sekä pää­val­men­ta­ja Tomi Läm­sän et­tä ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­ted­tin pää­tä va­dil­le sen jäl­keen, kun TPS pas­sit­ti Lu­kon lau­lu­kuo­roon sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä voi­toin 2–1.

Lu­kon kan­nat­ta­jien pet­ty­myk­sen ym­mär­tää, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si Läm­sä ja Sahls­tedt ovat pääs­seet ai­ka vä­häl­lä.

Men­kää vaik­ka lu­ke­maan Jat­ko­a­jan kes­kus­te­lu­pals­tal­ta, mil­lai­sia vies­te­jä ja kom­ment­te­ja HIFK:n pää­val­men­ta­ja Vil­le Pel­to­nen ja ur­hei­lu­joh­ta­ja To­bi­as Sal­me­lai­nen tai Il­vek­sen pää­val­men­ta­ja Ant­ti Pen­na­nen ovat saa­neet.

Har­vat vies­tit so­pi­vat las­ten sil­mil­le. Ot­si­kon kom­men­tit ovat siel­tä ke­vyim­mäs­tä ja siis­tim­mäs­tä pääs­tä.

Run­ko­sar­jas­sa toi­sek­si tul­leel­la Il­vek­sel­lä oli his­to­ri­an­sa kal­lein jouk­kue, jon­ka piti Lei­jo­nien tu­le­van pää­val­men­ta­jan eli Ant­ti Pen­na­sen joh­dol­la pa­la­ta mes­ta­rik­si 39 vuo­den tau­on jäl­keen. Sää­li­pu­do­tus­pe­leis­tä vauh­tia ot­ta­nut Kal­Pa ai­heut­ti puo­li­vä­lie­ris­sä tam­pe­re­lai­sil­le me­ga­luo­kan jär­ky­tyk­sen päät­tä­mäl­lä Il­vek­sen kau­den voi­toin 4–1.

Pen­na­nen jär­kyt­tyi niin pal­jon, et­tä jät­ti vii­mei­sen pe­lin jäl­keen kät­te­le­mät­tä Kal­Pan val­men­nus­joh­don ja pe­laa­jat, vaik­ka vas­tus­ta­jan kät­te­ly pu­do­tus­pe­li­sar­jan päät­teek­si on va­kiin­tu­nut käy­tän­tö. Pen­na­nen päät­ti jät­tää kät­te­lyt vä­liin ja luik­ki pu­ku­kop­piin pii­loon.

Pen­na­nen se­lit­ti käy­tös­tään va­hin­gol­la: "Jos se on käy­tän­tö lii­gas­sa..."

Se oli huo­no hä­tä­val­he mie­hel­tä, joka aloit­ti SM-lii­gas­sa 2011, kät­te­li use­am­man vas­tus­ta­jan 2019 joh­dat­ta­es­saan HPK:n Suo­men mes­ta­rik­si ja kät­te­li myös vii­me ke­vää­nä Pe­li­can­sin val­men­nus­joh­don tap­pi­ol­li­sen vä­lie­rä­sar­jan jäl­keen.

Pen­na­sen toi­min­ta ei oli­si saa­nut osak­seen niin hir­vit­tä­vää tuo­mi­o­ta, el­lei hän oli­si Lei­jo­nien seu­raa­va pää­val­men­ta­ja. Sii­nä ase­mas­sa Pen­na­nen on myös ar­vo­joh­ta­ja ja esi­merk­ki.

Huo­non hä­tä­val­heen si­jaan Pen­na­sen oli­si pi­tä­nyt vain to­de­ta, et­tä pää ei kes­tä­nyt ra­jua vi­tu­tus­ta, pyy­dän an­teek­si, toi­min vää­rin ja olin mouk­ka.

To­bi­as Sal­me­lai­nen on nyt toi­mi­nut HIFK:n ur­hei­lu­joh­ta­ja­na seit­se­män kau­den ajan. Ra­haa pa­laa joka vuo­si SM-lii­gan kal­leim­paan jouk­ku­ee­seen, mut­ta tu­los­ta ei tule.

Täk­si kau­dek­si Sal­me­lai­nen os­ti en­nes­tään ni­mek­kää­seen HIFK:hon muun mu­as­sa Jori Leh­te­rän ja Leo Ko­ma­ro­vin. Nyt Leh­te­rä voi ve­del­lä vii­vo­ja muu­al­la kuin kau­ka­los­sa ja Ko­ma­rov se­o­ta mis­sä iki­nä ha­lu­aa­kaan.

Sal­me­lai­nen ka­sa­si hi­taan, pe­lok­kaan ja van­han jouk­ku­een, jon­ka Pe­li­cans pas­sit­ti tiis­tai­na ke­sä­lo­mal­le puo­li­vä­lie­ris­sä. Leh­te­rä kat­se­li ai­ti­o­pai­kal­ta Pe­li­can­sin 3-3-ta­soi­tus­ta ja 4-3-voit­to­maa­lia mi­nuut­ti en­nen lop­pu­sum­me­ria. Ko­ma­rov oli pe­li­kiel­los­sa sar­jan toi­ses­ta, kol­man­nes­ta ja nel­jän­nes­tä pe­lis­tä.

Vil­le Pel­to­nen nou­si kan­sal­lis­san­ka­rik­si 1995 MM-fi­naa­lin hat­tu­tem­pul­laan. Pe­laa­ja­na Pel­to­nen oli eri­no­mai­nen, mut­ta val­men­ta­ja­na hän on osoit­tau­tu­nut isok­si vit­sik­si.

Pel­to­nen on luot­san­nut HIFK:ta kol­me kaut­ta ja voit­ta­nut ta­san yh­den pu­do­tus­pe­li­sar­jan, kun Luk­ko kek­si ke­vääl­lä 2023 puo­li­vä­lie­ris­sä Mar­ko Vir­ta­sen ko­men­nos­sa, mi­ten maa­le­ja ei ai­na­kaan teh­dä.

HIFK:n hal­li­tus an­toi vii­me syk­sy­nä Pel­to­sel­le jat­ko­so­pi­muk­sen ke­vää­seen 2026 as­ti. Rat­kai­sua ei tä­hän päi­vään men­nes­sä ole kä­sit­tä­nyt ku­kaan.

Jää­kiek­ko­tie­tä­mys­tä HIFK:n hal­li­tuk­ses­sa edus­taa Lu­kon kas­vat­ti Har­ri Tuo­hi­maa, mut­ta hal­li­tuk­sen mui­den jä­sen­ten la­ji­tie­tä­mys on sei­ti­no­hu­en rans­ka­lai­sen il­ta­päi­vä­kän­nin ta­soa.

HIFK:n kan­nat­ta­jat vaa­ti­vat Pel­to­sen eroa jo puo­li­vä­lie­rä­sar­jan nel­jän­nes­sä pe­lis­sä, kun Pe­li­cans joh­ti sar­jaa voi­toin 3-0. HIFK ei vie­lä sil­loin hä­vin­nyt, mut­ta Pel­to­nen jak­soi tiis­tai­na muis­tut­taa hä­nen ero­aan vaa­ti­nees­ta la­ka­nas­ta kat­so­mos­sa. Pel­to­nen heit­ti HIFK:n kan­nat­ta­jat bus­sin al­le syyt­tä­mäl­lä näi­tä ta­kin­kään­nös­tä ja ni­mit­te­le­mäl­lä fa­ne­ja feik­ki­hei­keik­si. Pel­to­sen mu­kaan jouk­ku­et­ta häi­rit­tiin kes­ken pu­do­tus­pe­li­sar­jan.

HIFK:n kan­nat­ta­jat ovat ta­sa­val­lan us­kol­li­sim­pia ja vaa­ti­vim­pia. Pel­to­sen oli­si kan­nat­ta­nut pi­tää suun­sa kiin­ni ja ym­mär­tää, et­tä hä­nen joh­dol­laan HIFK:n mil­joo­na­mie­his­tö on tar­jon­nut kan­nat­ta­jil­le kol­me vuot­ta pelk­kää ku­raa.

Sal­me­lai­sen ja Pel­to­sen isät Tom­mi ja Esa oli­vat le­gen­daa­ri­sia HIFK-pe­laa­jia. Po­jis­ta ei näy­tä tu­le­van edes kes­kin­ker­tai­sia HIFK-joh­ta­jia.

PEK­KA JA­LO­NEN